Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 194

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==returns
Check title to add to marked list
Koeien kunnen omschakelen : On-off weiden maakt economisch geen verschil, maar spaart wel arbeid
Galama, Paul ; Holshof, Gertjan - \ 2016
dairy farming - grasslands - grazing - grazing systems - farm management - milk production - dairy cattle nutrition - dry matter - grasses - stalls - strip grazing - returns

Nederlandse melkveehouders ‘mixen’ weidegang met op stal bijvoeren. Maar dat hoeft niet, zo blijkt uit onderzoek met de koeien van het VIC in Zegveld. Met on-off weiden gaat de koe dag en nacht weiden als er gras is, óf staat ze op stal waar ze dan volledig gevoerd wordt. De melkproductie en de bij gevoerde kilo’s droge stof zijn bij on-off weiden hetzelfde als bij beperkt weiden en op stal voeren.

'Natuurlijk is niet altijd duurzaam'
Ende, Ernst van den - \ 2015
ornamental bulbs - sustainability - sustainability criteria - agricultural research - organic farming - genetic engineering - returns - public opinion

Duurzaam produceren wordt voor de bollensector steeds belangrijker. In deze nieuwe serie benaderen we dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Te beginnen met: wat is ‘duurzaam’? Er zijn nogal wat definities in omloop. Een neutraal antwoord met een wetenschappelijke basis van Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group van de Wageningen Universiteit.

Weiden en bodem : nog niet zo simpel
Lenssinck, Frank - \ 2015
grazing - milk production - grazing management - returns - animal health - grassland management - dairy farming

“De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet.” Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet meer gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe.
Blijven boeren in de Veenkoloniën : PPO 't Kompas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Boerderij 100 (2015)19. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
akkerbouw - innovaties - veenkolonien - regionaal landbouwbeleid - rendement - inkomen - samenwerking - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - arable farming - innovations - regional agricultural policy - returns - income - cooperation - cap - farm income - farm management
Veenkoloniale boeren moeten het gat vullen dat ontstaat door het wegvallen van inkomenssteun uit Brussel. Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën draagt eraan bij met elf innovatieprojecten.
Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
'Zonnestroom rendabeler dan pootgoed'
Tholhuijsen, L. ; Spruijt, J. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)29. - ISSN 0006-5617 - p. 48 - 48.
zonne-energie - zonnecollectoren - rentabiliteit - rendement - particuliere investering - opbrengst - akkerbouw - landgebruik - solar energy - solar collectors - profitability - returns - private investment - outturn - arable farming - land use
Energie opwekken met zonnepanelen is interessant op incourante percelen, zegt PPO-onderzoeker Joanneke Spruijt. De noodzakelijke investering is groot.
Wat zijn de laatste inzichten uit onderzoek rondom biggenopfok
Hoofs, Anita - \ 2015
pig farming - piglets - animal health - feed intake - optimization - returns - farm management - animal welfare - pig housing - animal housing - animal production
Hoog weiderendement nodig, ook bij kleine huiskavel en melkrobot : innovatieve huiskavel en melkrobot : innovatieve
Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Haan, M.H.A. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 35.
melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazingsproeven - melkprijzen - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - grazing systems - grazing trials - milk prices - returns - farm results
Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn in 2014 praktijkproeven uitgevoerd onder ‘uitdagende’ omstandigheden: dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot. Bij een lage melkprijs is beweiden snel aantrekkelijk. Voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het cruciaal om te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.
Groen loont, De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving
Smit, Annemieke - \ 2014
management - working conditions - health - occupational health - business economics - returns - sustainable development - cost benefit analysis
Vermeerdering van boomkwekerijgewassen onder LED in een meerlagensysteem
Dalfsen, Pieter van - \ 2014
forest nurseries - artificial lighting - led lamps - vegetative propagation - energy expenditure - returns - ornamental woody plants - heat production
Oplossing financieringsproblematiek ligt in rendementsverbetering : Behoefte aan vernieuwing op gebied financiering
Kierkels, T. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 46 - 47.
glastuinbouw - tuinbouwbedrijven - financieren - krediet - alternatieve methoden - rendement - economische evaluatie - banken - financiële instellingen - innovaties - greenhouse horticulture - market gardens - financing - credit - alternative methods - returns - economic evaluation - banks - financial institutions - innovations
De bedrijfsvoering in de glastuinbouw steunt sterk op externe financiering en die stokt de laatste tijd. Oorzaken zijn de slechte rendementen, strengere banken en afname van het eigen vermogen. Vooral bij herhaalde kredietvraag dreigt een negatieve spiraal te ontstaan. Verruiming van de mogelijkheden en alternatieve financiering kunnen verlichting bieden. “Maar meer rendement is de sleutel van alles.”
Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst
Jagers, F. ; Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 58 - 59.
glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - rood licht - verrood licht - blauw licht - proeven - rendement - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - red light - far red light - blue light - trials - returns - crop quality
Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toeneemt.
Meer winst uit vleesverkoop : nieuwe rekentool voor verkoop van vlees van eigen dieren
Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2014
Ekoland 2014 (2014)juni. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
vleeswaren - streekgebonden producten - boerderijwinkels - verse producten - rendement - multifunctionele landbouw - rundveehouderij - rundvlees - nevenactiviteiten - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - meat products - regional specialty products - on-farm sales - fresh products - returns - multifunctional agriculture - cattle husbandry - beef - ancillary enterprises - entrepreneurship - farm management
Streekproducten en boerderijwinkels hebben een grote marktpotentie. Uit eerder onderzoek blijkt dat in boerderijwinkels vooral groenten, fruit, eieren en kaas wordt verkocht. Vlees wordt minder verkocht, laat staan vers vlees. Boeren, tuinders en onderzoekers waren benieuwd hoe de verkoop van die versproducten, zoals dat vlees van eigen dieren zich heeft ontwikkeld. Wat is het rendement, wat gaat goed en wat kan beter?
Leghennenhouderij in diep dal
Horne, P.L.M. van; Wisman, J.H. - \ 2014
Agri-monitor 2014 (2014)june. - ISSN 1383-6455 - 3
pluimveehouderij - hennen - eieren - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - poultry farming - hens - eggs - prices - farm results - returns
De leghennenhouders ontvangen nu al twee jaar eierprijzen fors onder de kostprijs. Vooral scharrelhennenhouders hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het perspectief voor het komende halfjaar is niet gunstig.
Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas
Buisonjé, F.E. de; Verheijen, R. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
varkenshouderij - drijfmest - biogasmest - biogas - kwantitatieve analyse - gistingstanken - biobased economy - rendement - pig farming - slurries - biogas slurry - quantitative analysis - digesters - returns
Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee
Wijsman, J.W.M. ; Schellekens, T. ; Stralen, M. van; Capelle, J. ; Smaal, A.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C047/14) - 79
schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - bodemcultuur - rendement - visserijbeheer - waddenzee - shellfish culture - mussel culture - bottom culture - returns - fishery management - wadden sea
Het verbeteren van het kweekrendement van mosselpercelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker omdat efficiënter met de beschikbare grondstof, het mosselzaad, kan worden omgesprongen. Daarom is er binnen PRODUS onderzoek gedaan naar factoren die het kweekrendement beïnvloeden. Naas de invloed van natuurlijke factoren zoals het voedselaanbod en predatie zijn de wijze waarop de kwekers percelen beheren en onderhouden onderwerp van deze studie.
Waardekaarten Belgische 3 tot 4,5-mijlszone
Hal, R. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 19
visserij - visgronden - visvangsten - rendement - economische analyse - belgië - fisheries - fishing grounds - fish catches - returns - economic analysis - belgium
Waardekaarten en tabellen van een geselecteerd deel van de kottervloot binnen de Belgische 3 tot 4,5mijls zone.
Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld
Meulen, H.A.B. van der; Ham, A. van den; Venema, G.S. ; Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Wolf, P.L. de - \ 2014
Lelystad : PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR (Rapporten PPO - AGV 595) - 64
multifunctionele landbouw - boerderijtoerisme - zorgboerderijen - dagopvang voor kinderen - rendement - economische evaluatie - rentabiliteit - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - farm tourism - social care farms - child day care - returns - economic evaluation - profitability - agricultural economics - farm management
Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren. Het beschikbaar hebben van de juiste informatiesets kengetallen, toegesneden op iedere (deel)sector, is één van de aanknopingspunten. Daarnaast is de mogelijkheid om de resultaten van het eigen bedrijf anoniem te vergelijken met die van het gemiddelde van een groep van 10-15, qua structuur, vergelijkbare bedrijven een belangrijk aanknopingspunt. Essentieel voor een goed inzicht is dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw in de bedrijfsadministratie afzonderlijk worden verzameld van de cijfers van de agrarische hoofdtak.
Waardekaarten Belgisch EEZ
Hal, R. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004/14) - 19
visserij - visgronden - visvangsten - rendement - economische analyse - belgië - fisheries - fishing grounds - fish catches - returns - economic analysis - belgium
Rapport over de waardekaaarten en tabellen van een deel van de kottervloot binnnen het Belgisch Exclusieve Economische Zone (EEZ).
Notitie Quick scan Mosselsector Convenant en herziening
Taal, C. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR - 22
mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenteelt - economische evaluatie - kosten-batenanalyse - rendement - mussel culture - mussels - shellfish culture - economic evaluation - cost benefit analysis - returns
In deze Quick scan is de economische draagkracht van de Nederlandse mosselsector onderzocht. Met behulp van datasets van accountantskantoor Baker Tilly Berk en het LEI zijn uitspraken gedaan over de draagkracht van de mosselsector.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.