Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==rhizoctonia
Check title to add to marked list
Weerbare radijs tegen Rhizoctonia : Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen
Weerheim, Kees ; Janse, Jan ; Streminska, Marta - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1422) - 18
radijsjes - raphanus sativus - glasgroenten - glastuinbouw - rhizoctonia - verdediging - antagonisme - radishes - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - defence - antagonism
Radish defensibility enhancement against Rhizoctonia solani was tested for 11 products or product combinations.
In the first phase, two laboratory experiments were performed. Firstly, antagonistic effects on Rhizoctonia of
the products was tested on petri dishes inoculated with Rhizoctonia. Secondly, treated radish seeds were placed
on petri dishes with Rhizoctonia. Subsequently a pot experiment took place in which the soil was inoculated
with Rhizoctonia and was treated with the products. Infection by the fungus became quickly visible during
germination. However, no differences in germination and fresh weight at harvest were found compared to the
untreated reference, except for the control and Rizolex treatment. Other ways of product application or different
implementation in the growing strategy may change the results.
Nog geen zicht op biologische bestrijding van Rhizoctonia in radijs : resultaten onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden
Weerheim, Kees ; Streminska, Marta - \ 2016
biological control - radishes - rhizoctonia - moulds - research - scientific research
Interactions among rice-Xanthomonas-Rhizoctonia and biostimulans : Design of a framword to test the effect of a multiple species control of Xanthomonas and Rhizoctonia in rice
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Elings, A. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Report GTB 1390) - 26 p.
arable farming - rice - oryza - sustainable agriculture - plant protection - biological control - integrated control - xanthomonas - rhizoctonia - indonesia - akkerbouw - rijst - duurzame landbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - indonesië
The Indonesian Ministry of Agriculture has the ambition to boast the sustainable production of rice in order to meet the increasing demand. Resource use efficiency can be improved if production loss owing to plant
pathogens is resolved. Knowledge on the role of biodiversity on system stability must be translated Agricultural practices. Species with overlap in function may constitute biological control measures to create a resilient system against pathogens. As species may counteract, the approach needs to take into account the diverse effects caused by different pathogens, both above-ground and below-ground. Above-ground as well as belowground biological control may benefit from a multiple species approach. Pest-enemy interactions are often embedded in rich communities of multiple interacting pathogens and natural enemies. Designing IPM for multiple pests requires understanding of all interactions among species, both pests and natural enemies. The goal of the research is to investigate which currently available biological control agents are compatible or even act synergistically in order to build a resilient and sustainable crop protection system against Xanthomonas and Rhizoctonia in rice in Indonesia.
Duurzaam Bodemleven GoeddoorGrond
Oele, C. ; Os, G.J. van - \ 2015
gewasbescherming - bollenstreek - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - pythium - pratylenchus penetrans - agrarische bedrijfsvoering - bodem - plant protection - plant pathogenic fungi - farm management - soil
Een gebiedsgerichte aanpak van drie bodemgerelateerde ziekten, namelijk Rhizoctonia solani, Pythium en Pratylenchus penetrans.
Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Vredenpeel : PPO - 17
akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - variety trials - fertilizer application
Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
Rhizoctonia solani in Delphinium
Bulle, A.A.E. ; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 23
delphinium - schimmelziekten - bodemschimmels - rhizoctonia - aantasting - wortels - chemische bestrijding - pesticiden - proeven - zomerbloemen - fungal diseases - soil fungi - infestation - roots - chemical control - pesticides - trials - summer flowers
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een algemeen in de grond voorkomende bodemschimmel zowel in de open teelten als onder glas. Delphinium is één van de vele waardplanten van Rhizoctonia solani. Een aantasting van Rhizoctonia solani begint meestal aan de plantvoet op de grens van lucht en grond. Bij een ernstige aantasting vallen planten volledig weg. Nadat in Alchemilla groeiremming (zonder ziekteverschijnselen) was gezien als gevolg van Rhizoctonia, kwam de vraag of groeiremming in Delphinium, die tot nu toe in verband werd gebracht met herinplantziekte, ook een gevolg kon zijn van Rhizoctonia solani. In een kasteelt en in een buitenteelt van Delphinium zijn monsters genomen van gewas en wortels. Een slechte groei is op beide locaties gezien, maar in de monsters die op deze plaatsen zijn genomen is geen enkele keer Rhizoctonia aangetroffen. Uit analyses van de wortels en de grond bleek dat vooral op de plekken waar slechte groei werd gezien, veel wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) voorkwamen. Ook de grondanalyses gaven een sterke aanwijzing dat wortellesie-aaltjes een rol spelen bij de slechte groei van Delphinium op deze bedrijven. Bekend is dat Delphinium waardplant is voor Pratylenchus penetrans en dat schade in de vorm van groeiremming optreedt. Naast Pratylenchus penetrans kwamen aaltjes uit de groep van Paratylenchus (speld- of naaldaaltjes) voor. Bekend is dat Paratylenchus-aaltjes groeiproblemen kunnen geven in enkele andere zomerbloemen en in schermbloemigen zoals peen, selderij en venkel. De waardplantstatus van Delphinium voor Paratylenchus-soorten is niet bekend. Nader onderzoek naar de relatie tussen Paratylenchus en slechte groei in Delphinium wordt aanbevolen.
Onderzoek met nieuwe middelen en ontwikkeling van resistentiestrategieën
Bulle, A.A.E. ; Hollinger, T.C. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 72
fungiciden - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - bloembollen - rhizoctonia - pythium - stromatinia - tulipa - gladiolus - hyacinthus - landbouwkundig onderzoek - nederland - fungicides - fungus control - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Voor bedrijven in de bloembollensector is het van belang dat er voldoende effectieve middelen beschikbaar zijn om ziekten te beheersen. Het aantal (breedwerkende) gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren door een steeds strenger Europees toelatingsbeleid behoorlijk afgenomen. In de nieuwe middelen die worden ontwikkeld zijn de actieve stoffen meestal vrij specifiek werkzaam. Deze zeer specifieke werking brengt risico’s met zich mee als het gaat om de ontwikkeling van resistentie van schimmels. Bovendien hebben deze nieuwe middelen vaak een dossier waarvan de blootstellings- en milieugegevens slechts een relatief lage dosering dekken. Deze lage dosering is vaak te laag voor een effectieve bestrijding. Het is daarom interessant om nieuwe middelen met een specifieke werking te combineren om enerzijds een voldoende effectieve bestrijding van verschillende schimmels te krijgen en anderzijds daarmee het risico op resistentie verkleinen. In dit onderzoek zijn een aantal nieuwe middelen tegen de bodemschimmels Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli getest in resp. tulp, hyacint en gladiool. De middelen zijn alleen en in combinaties getest. Doel van dit project was de effectiviteit van nieuwe middelen en combinaties van middelen te onderzoeken tegen Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli in genoemde gewassen, waarbij het risico op de ontwikkeling van resistentie optimaal wordt voorkomen. De keuze voor de middelen is gemaakt in overleg met de gewasbeschermingsfirma’s en met het Gewasbeschermingsalarm van de KAVB. Per gewas-ziekte combinatie zijn bij PPO in Lisse veldproeven uitgevoerd in twee opeenvolgende jaren. De proeven zijn aangelegd op besmette grond (Pythium en droogrot) of er is een kunstmatige besmetting aangebracht (Rhizoctonia solani). Voor of tijdens het planten van de bollen zijn de middelen toegepast als boldompeling of als grondbehandeling.
Vooral chrysant en radijs zijn vatbaar: Rhizoctonia veroorzaakt voet- en wortelrot
Arkesteijn, M. ; Paternotte, S.J. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)4. - p. 9 - 9.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - bodemschimmels - wortelrot en voetrot - plantenziekten - gewasbescherming - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - plant pathogenic fungi - soil fungi - root and butt rots - plant diseases - plant protection - vegetables - cut flowers
Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomende bodemschimmel, die vooral schade veroorzaakt aan het begin van de teelt. Het is de veroorzaker van voet- en wortelrot in diverse groenten en bloemen in de vollegrond, zoals sla, chrysant, aster, hortensia, celosia en trachelium. In teeltbedden komt de ziekte in mindere mate voor en in steenwol niet.
Stimulering van ziektewerend vermogen van de bodem, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-002
Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Scholten, O.E. ; Burger-Meijer, K. - \ 2011
S.n.
gewasbescherming - plantenziektebestrijding - antagonisten - bodembacteriën - bodemkwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rhizoctonia - fusarium oxysporum - bodemweerbaarheid - ziektewerende gronden - plant protection - plant disease control - antagonists - soil bacteria - soil quality - cultural control - soil suppressiveness - suppressive soils
In eerder onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van antagonistische Lysobacter-soorten correleert met ziektewering tegen Rhizoctonia solani. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mycorrhiza-schimmels de aantasting door Fusarium oxysporum in ui kunnen onderdrukken. Onderzoek naar welke teeltmaatregelen deze ziektewerende micro-organismen zodanig kunnen stimuleren dat een hogere bodemweerbaarheid ontstaat tegen deze plantenziektes.
Bodemweerbaarheid door bodemleven
Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2011
bodemweerbaarheid - akkerbouw - vollegrondsteelt - rhizoctonia - soil suppressiveness - arable farming - outdoor cropping
Poster met onderzoeksinformatie over verschillen in natuurlijke bodemweerbaarheid en stimulering van bodemweerbaarheid doot toevoegingen.
Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen
Wijnholds, K.H. - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)17 mei.
fabrieksaardappelen - aardappelen - rhizoctonia - bodempathogenen - bactericiden - pesticiden - chemische bestrijding - dosering - toedieningswijzen - akkerbouw - veldproeven - rijenbespuiting - plantenziektebestrijding - starch potatoes - potatoes - soilborne pathogens - bactericides - pesticides - chemical control - dosage - application methods - arable farming - field tests - band spraying - plant disease control
Bij de teelt van zetmeelaardappelen krijgt de praktijk de laatste jaren steeds meer te maken met een zwaardere aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond. Om deze aantasting te bestrijden, zijn er verschillende middelen beschikbaar. Een volveldsbehandeling met een grondbehandelingsmiddel tegen Rhizoctonia is veelal te duur, het saldo van zetmeelaardappelen laat dit niet toe. Daarom is in opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) met cofinanciering van Bayer Cropscience en Syngenta Crop Protection onderzoek gedaan of een rijenbehandeling met lagere dosering voldoende perspectief biedt Uit dit onderzoek is gebleken dat met behulp van een grondbehandeling een positief resultaat kan worden bereikt, met name als gevolg van een hogere prijs bij een hoger OWG. Op beide locaties gaf de kwart dosering van Amistar het hoogste rendement. Het nieuwe middel AC2522 heeft het ook goed gedaan, maar heeft echter nog geen toelating in zetmeelaardappelen.
Rhizoctonia solani (lakschurft) in de aardappelteelt
Lamers, J.G. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - akkerbouw - aardappelen - rhizoctonia - oogstschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organic farming - arable farming - potatoes - crop damage - cultural control
Rhizoctonia in de aardappel kan veel schade veroorzaken, zowel door opbrengstverlaging als door kwaliteitsverlies. Om schade te beperken zijn er verschillende beheersmaatregelen mogelijk. Met behulp van het puntensysteem van Lamers kan eenvoudig bepaald worden hoe groot het risico op schade is. Ook is daarmee snel te zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico op schade te verminderen.
Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond
Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2010
duurzaamheid (sustainability) - bodemfauna - organische stof - compost - pythium - rhizoctonia - pratylenchus - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - sustainability - soil fauna - organic matter - composts - sustainable land use - soil suppressiveness
Bacteriën en schimmels in de grond kunnen ziekten en plagen onderdrukken, de zogenaamde bodemweerbaarheid. Deze poster gaat over het effect van duurzaam telen op de bodemweerbaarheid.
Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen; Resultaten 2009
Wijnholds, K.H. ; Lamers, J.G. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 18
solanum tuberosum - aardappelen - rhizoctonia - plantenziektebestrijding - dosering - rijenbespuiting - fungiciden - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - plant disease control - dosage - band spraying - fungicides - starch potatoes - arable farming
De schade als gevolg van Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond neemt de laatste jaren toe. Gedurende de jaren 2008 en 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een rijenbehandeling tegen Rhizoctonia solani in zetmeelaardappelen. Doelstellingen van het onderzoek waren om vast te stellen of bij de zetmeelaardappelteelt de aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond effectief voorkomen kan worden met de toepassing van Rhizoctonia-middelen in een verlaagde dosering in de rij, en vast te stellen of behandelingen in de rij met het middel Amistar en een nieuw middel van Bayer minder snel hun effectiviteit verliezen bij hogere percentages organische stof dan het (standaard) middel Moncereen.
Veel vocht geeft eerder wortelrot bij Zantedeschia
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)190. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
zantedeschia - cultuurmethoden - snijbloemen - potplanten - wortelrot - plantenziekten - pythium - rhizoctonia - vochtgehalte - cultural methods - cut flowers - pot plants - root rots - plant diseases - moisture content
Tijdens de teelt van Zantedeschia als snijbloem of potplant kunnen gemakkelijk glazige of rotte wortels ontstaan met uitval en een onverkoopbaar product als gevolg. Onderzoek door PPO Bloembollen toont aan dat wat droger telen problemen met glazige en rotte wortels voorkomt. Op het aantal bloemen per knol had de verminderde watergift geen invloed.
Kennismiddag veldproeven PPO : strategische oplossingen
Dwarswaard, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)166. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
veldproeven - bloembollen - sierplanten - pythium - rhizoctonia - erwinia - nematoda - ziekteresistentie - formaldehyde - field tests - ornamental bulbs - ornamental plants - disease resistance
Phytium in hyacint, Rhizoctonia in tulp, aaltjes in krokussen allemaal aandoeningen die aangepakt moeten worden om een kwalitatief goed product af te leveren. PPO onderzoekt veel van die strategiën. Tijdens de Kennismiddag veldproeven in Lisse, komt er een flink aantal aan de orde
Bodemweerbaarheid : minder Rhizoctonia-aantasting door aanwezigheid van bodembacteriën
Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2009
Ekoland 29 (2009)3. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rhizoctonia - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - organic farming - cultural control - soil fertility - soil suppressiveness
Bodemgebonden gewasbelagers zijn een belangrijke bedreiging voor de teelt van gezonde gewassen. Nematoden, schimmel- en bacterieziekten kunnen veel schade doen aan gewassen en zijn bovendien veelal moeilijk te bestrijden. De gangbare landbouw heeft de beschikking over een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen, maar dit geldt niet voor biologische telers. Die sturen aan op bodemgezondheid en op een evenwichtig bodemleven
Effectiviteit van middelen tegen Rhizoctonia in sla en radijs
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Paternotte, S.J. ; Janse, J. ; Slooten, M.A. van - \ 2008
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 15
rhizoctonia - lactuca sativa - bladgroenten - raphanus - radijsjes - plantenziekten - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - leafy vegetables - radishes - plant diseases - greenhouse horticulture - plant protection - plant disease control
Rhizoctonia is een veelvoorkomend probleem in sla en radijs en kan veel opbrengstverlies geven. Uit eerder onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in radijs werd gevonden dat het enige toegelaten fungicide tegen Rhizoctonia in de praktijk niet voldoende werkt. Door het kleine middelenpakket in de bladgewassen was het daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe alternatieven. Het doel van dit onderzoek was om onder gecontroleerde kascondities na te gaan welke middelen Rhizoctonia effectief kunnen bestrijden in sla en radijs en het middel Rizolex kunnen vervangen of aanvullen. De proeven zijn in de wintermaanden (december tot februari) uitgevoerd. Voor beide gewassen zijn een aantal veelbelovende alternatieven naar voren gekomen. Nieuwe effectieve middelen tegen Rhizoctonia in sla De slaplanten werd in diepe containers met zand geteeld en het zand was van tevoren besmet met Rhizoctonia. Twee middelen werden toegediend als grondbehandeling en de andere vier als bladbespuiting. Twee weken na planten werd de eerste bladaantasting door Rhizoctonia zichtbaar bij de controlebehandeling. Vanuit het blad groeide deze aantasting door naar de plantvoet. Planten die behandeld waren met Rizolex vertoonden in de laatste week vlak voor de oogst uitval doordat de aangetaste plantvoet afbrak. Twee middelen (oa. Signum die nog geen toelating heeft voor dit doel) die als bladbehandeling waren toegediend gaven een goede bescherming tegen aantasting van Rhizoctonia en presteerden beter dan Rizolex. De andere drie geteste middelen gaven geen betere bescherming ten opzichte van Rizolex. Nieuwe effectieve middelen tegen Rhizoctonia in radijs De radijszaden werden in diepe containers geteeld en het zand in alle containers was van tevoren besmet met Rhizoctonia. De middelen werden in overleg met de fabrikant toegediend als zaadbehandeling, bodem_ of bladbespuiting. Door de extra belichting kon na acht weken de proef worden geoogst. In de controlebehandelingen was gemiddeld 20% knoluitval door Rhizoctonia. De behandeling met Trianum (met de schimmel Trichoderma harzianum) reduceerde de aantasting met 35% ten opzichte van de controleplanten, maar dit gaf helaas nog steeds te veel uitval van knollen. Drie nieuwe middelen gaven net als Rizolex slechts 1% knolaantasting. Eén daarvan die als bladbehandeling was toegediend gaf groeiremming, maar reduceerde wel de aantasting evengoed als Rizolex. De behandeling waarbij Rizolex gecombineerd werd met een zaadbehandeling en een ander nieuw middel gaf geen enkele knolaantasting. Doordat de planten behandeld met de nieuwe middelen effectief Rhizoctonia aantasting bestreden, was de productie ook hoger dan van de planten in de controlebehandeling. Dit betekende vooral een hogere fractie van grove knollen (> 25 mm).
Film coating van boomzaden met fungiciden tegen kiemplantenziekte
Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J. - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (Rapport / PPO 12349) - 25
zaden - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - rosa - zaadbehandeling - plantenziekten - kieming - botrytis - fusarium - pythium - rhizoctonia - schimmelziekten - gewasbescherming - coating - fungiciden - seeds - ornamental woody plants - rootstocks - seed treatment - plant diseases - germination - fungal diseases - plant protection - fungicides
Pasgekiemde zaden of jonge planten van bos- en haagplantsoengewassen en rozenonderstammen vallen regelmatig weg door kiemplantenziekte. Bodemschimmels zoals Botrytis, Fusarium Pythium en Rhizoctonia zijn de boosdoeners. Deze schimmels slaan vooral toe onder natte omstandigheden. Ook in andere landbouwgewassen is kiemplantenziekte een probleem. In deze gewassen hebben film coatings met daarin fungiciden in het verleden hun waarde bewezen: het percentage uitval neemt enorm af. Film coatings met fungiciden blijken nu ook perspectief te bieden voor de bos- en haagplantsoensector. Dat is gebleken in proeven op de Proeftuin Noordbroek en op drie bedrijven in het noorden van het land en in de regio Zundert. Voor de soorten Acer palmatum, Tilia cordata, Prunus avium en Pinus sylvestris is een veilige film coating ontwikkeld, die geen schade geeft aan het zaad. In Fagus sylvatica is dat nog niet gelukt. Het testen van de film coatings op bos- en haagplantsoenbedrijven is succesvol verlopen. In een aantal gevallen gaven zaden met een film coating een aanzienlijk hoger aantal planten dan zaden die niet behandeld waren. Soms was er weinig verschil, maar traden er ook geen problemen met kiemplantenziekte op. De kosten voor film coating zijn heel snel terug te verdienen door de hogere plantaantallen.
Geeft karvon naast spruitremming ook minder Rhizoctonia?
Lamers, J.G. ; Kalkdijk, J.R. ; Berg, W. van den - \ 2008
Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 26 - 26.
kiemremming - vermeerderingsmateriaal - aardappelen - rhizoctonia - koeling - onderzoek - gewasbescherming - wetenschappelijk onderzoek - fabrieksaardappelen - sprout inhibition - propagation materials - potatoes - chilling - research - plant protection - scientific research - starch potatoes
D-karvon wordt uit karwijzaadolie verkregen verkregen. Het middel heeft een toelating voor toepassing als kiemremmer in de bewaring van pootgoed, consumptie- en zetmeelaardappelen. Van 2004-2006 zijn bewaar- en veldproeven uitgevoerd om na te gaan of er naast een remming van de spruitgroei ook een vermindering van de Rhizoctonia-verliezen optreedt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.