Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 143

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==urban environment
Check title to add to marked list
Van Groen Naar Gezond: mechanismen achter de relatie groen-welbevinden : stand van zaken en kennisagenda
Vries, S. de - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2714) - 41 p.
natuur - gezondheid - welzijn - openbaar groen - stadsomgeving - geestelijke gezondheid - nature - health - well-being - public green areas - urban environment - mental health
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur
betreffende de relatie tussen groen en contact met groen enerzijds, en gezondheid en welzijn
anderzijds. Daarbij is in belangrijke mate ingezoomd op stadsbewoners en hun mentale gezondheid.
Als (kansrijk) werkingsmechanisme is daarbij stressreductie uitgelicht. Het overzicht van de stand van
zaken beperkt zich niet tot wat al bekend is, maar geeft ook kennislacunes aan. Met een praktische
toepassing van goed onderbouwde positieve effecten van (contact met) groen op gezondheid en
welzijn voor ogen, is vervolgens een kennisagenda opgesteld.
The effect of urban green infrastructure on local microclimate and human thermal comfort
Wang, Y. - \ 2016
University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Dolf de Groot; H.J. Wörtche. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576414 - 220 p.
urban environment - green infrastructure - urban areas - towns - management of urban green areas - microclimate - temperature - trees - ecosystem services - stadsomgeving - groene infrastructuur - stedelijke gebieden - steden - groenbeheer - microklimaat - temperatuur - bomen - ecosysteemdiensten
Cities on the GROW : pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report
Nunes, Richard ; Meulen, Suzanne ; Mol, G. ; Bailey, Alison - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2688) - 143 p.
food industry - urban environment - urban development - towns - voedselindustrie - stadsomgeving - stadsontwikkeling - steden
Cities on the Grow is a cross-disciplinary project that has been funded by Climate-KIC, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology. It seeks to support the sustainable growth of urban food enterprises toward the implementation of more commercially viable business practices. It also seeks to secure the social and climate benefits of these enterprises while enhancing their role in city-regional food economies.
Meer groen, minder ADHD maar alleen in arme buurten
Vries, S. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2672) - 2
aandachtstekort hyperactiviteitstoornis - kinderen - gezondheid van kinderen - milieu - openbaar groen - buurten - stadsomgeving - lagere klassen - sociaal-economische positie - attention deficit hyperactivity disorder - children - child health - environment - public green areas - neighbourhoods - urban environment - lower classes - socioeconomic status
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen van contact met groen lijkt daarbij van belang. Voorbeelden uit onderzoek zijn: sneller herstel van een stressvolle gebeurtenis, beter concentratievermogen en meer zelfbeheersing. Het meeste onderzoek kijkt echter alleen naar volwassenen; onderzoek onder kinderen is relatief schaars. Een nieuwe studie heeftving gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeen het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen.
Op zoek naar écht verkoelend water
Kleis, R. ; Lenzholzer, S. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
stedelijke gebieden - stadsomgeving - waterbeheer - stadsontwikkeling - klimaat - nachttemperatuur - ontwerpend onderzoek - stedelijke planning - urban areas - urban environment - water management - urban development - climate - night temperature - research by design - urban planning
Water neemt op een warme dag veel zonne-energie op. Het fungeert daardoor overdag als een soort warmtebatterij die wordt opgeladen en die het stedelijke hitte-eilandeffect een beetje dempt. Maar deze batterij loopt na zonsondergang langzaam leeg en versterkt daarmee juist het hitte-eilandeffect in de nacht. Daar is iets tegen te doen, denkt landschapsarchitect Sanda Lenzholzer. Door waterpartijen slim te ontwerpen kan water een echt koelelement zijn in een warme stad. Met haar project Realcool mag ze de komende twee jaar aantonen of en hoe dat precies werkt.
How does urbanization affect spatial variability and temporal dynamics of soil organic carbon in the Moscow region
Vasenev, V.I. - \ 2015
University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575899 - 214
organische koolstof - organisch bodemmateriaal - urbanisatie - stadsomgeving - emissie - stedelijke ecologie - stadsgronden - rusland - organic carbon - soil organic matter - urbanization - urban environment - emission - urban ecology - urban soils - russia
Stad kan ook koelte-eiland zijn
Kleis, R. ; Pietersen-Theeuwes, N.E. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)7. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - meteorologie - atmosferische grenslaag - grenslaagmeteorologie - luchttemperatuur - urban environment - urban areas - climate - meteorology - atmospheric boundary-layer - boundary-layer meteorology - air temperature
Wat het hitte-eilandeffect is, weet iedereen zo langzamerhand wel. In de stad is het – vooral ’s avonds en ’s nachts – vaak warmer dan op het platteland. De stad slaat overdag energie op en straalt die ’s nachts weer uit. Maar op een rustige en heldere zomerdag kan het ’s ochtends in de stad zomaar een paar graden koeler zijn dan op het omringende platteland. Hoe kan dat? Hoe wordt een hitte-eiland tijdelijk een koelteeiland? Promovendus Natalie Theeuwes van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit heeft daar een verklaring voor.
Urban heat : natural and anthropogenic factors influencing urban air temperatures
Theeuwes, N.E. - \ 2015
University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): Gert-Jan Steeneveld. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575028 - 157
microklimaat - warmtestress - luchttemperatuur - stadsomgeving - meteorologie - microclimate - heat stress - air temperature - urban environment - meteorology

The urban heat island effect is a phenomenon observed worldwide, i.e. evening and nocturnal temperatures in cities are usually several degrees higher than in the surrounding countryside. The main goal of this thesis is to understand the processes that drive the urban air temperature and the urban heat island. First, the effects of street geometry and open water bodies on the diurnal cycle of the urban air temperatures were investigated. This was followed by a search for a universal scaling of the meteorological variables into a diagnostic equation for the daily maximum urban heat island. Finally, it is explored how the daytime urban heat island is influenced by atmospheric boundary-layer dynamics and how it may induce a counterintuitive urban cool island during the morning.

Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging
Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
Testimonial Bram ten Cate
Cate, B. ten - \ 2015
Wageningen UR
tuinen - stadsomgeving - hobby's - sociale samenwerking - tuinarchitectuur - tuinen bij het huis - publieke tuinen - gardens - urban environment - hobbies - social cooperation - garden architecture - domestic gardens - public gardens
Bram ten Cate coördineerde voor de wetenschapswinkel het Sint Martenshof-project, waarin bewoners samen met onderzoekers en studenten gezamenlijk een tuin ontwierpen. In dit filmpje vertelt hij hoe van wensen en randvoorwaarden (ecologie, water en bodem, inrichting van de tuin) te komen tot een
Weather in the City - How Design Shapes the Urban Climate
Lenzholzer, S. - \ 2015
Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462081987 - 216
microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
A beautifully designed square where you are almost blown over, an apartment in the city where the summer heat keeps you awake at night. We all know examples of urban and landcape architectural design that doesn’t sufficiently take the urban climate into account. With clear texts and insightful and inspirational illustrations, this book shows how clever urban design can make the city more comfortable. The way we experience the microclimate depends on physical and environmental psychological factors. Based on these factors, the way the basic processes of the urban climate work, and how these can be influenced through spatial planning and urban design are explained. 'Weather in the city. How Design Shapes the Urban Climate' is richly illustrated with photographs, illustrations and many examples from temperate climate regions all over the world.
Urban climate governance : the role of local authorities
Lenhart, J.L. - \ 2015
University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Bas van Vliet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573239 - 206
stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - governance - milieubeleid - steden - urban environment - urban areas - climate - environmental policy - towns
Dit proefschrift onderzoekt de rol van lokale autoriteiten, en hun interacties met belanghebbenden, om klimaatmitigatie en -adaptatie in steden te besturen. Hiervoor is in dit proefschrift een conceptueel kader ontwikkeld dat gebaseerd is op de governance capaciteiten die lokale overheden bezitten; de wijze van sturing die zij inzetten om klimaatverandering bespreekbaar te maken en de invloed van lokale autoriteiten op verticale en horizontale actoren in een multi-level governance systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Hoe besturen vooroplopende stedelijke autoriteiten klimaatsverandering, en hoe kunnen de effecten daarvan worden verbeterd?
Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - universities - outdoor recreation - landscape architecture
Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
Eindrapportage: Bedrijven voor Bijen
Cornelissen, B. ; Alebeek, F.A.N. van; Berg, W. van den - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 46
apidae - wilde bijenvolken - detectie - drachtplanten - biodiversiteit - bedrijventerreinen - stadsomgeving - openbaar groen - bestuivers (dieren) - participatie - wilde bloemen - insecten - wild honey bee colonies - detection - pollen plants - biodiversity - business parks - urban environment - public green areas - pollinators - participation - wild flowers - insects
In het project “Bedrijven voor Bijen” (2012 – 2014) hebben verschillende partijen, waaronder De Gasunie en Wageningen UR, onderzocht hoe en met welke maatregelen populaties van bijen op bedrijventerreinen en in industriële infrastructuur versterkt kunnen worden. Het onderzoek bestaat uit drie onderzoekslijnen: a) Bijen op leidingtracés van de Gasunie, b) Bijen in de stad en c) beheer van gazons voor bestuivers. Dit rapport beschrijft de resultaten van de drie studies.
Het nut van stadsgroen
Hop, Margareth - \ 2015
urban environment - public green areas - public parks - plantations - green roofs - air quality - well-being - temperature - water harvesting - biodiversity
Insecten in je achtertuin. Een ongeziene rijkdom
Alebeek, Frans van - \ 2015
apidae - wild honey bee colonies - insects - gardens - plantations - species diversity - habitats - biotopes - urban environment - comparative research
The governance of urban green spaces in selected EU-cities : Policies, Practices, Actors, Topics
Buizer, I.M. ; Elands, B.H.M. ; Mattijssen, T.J.M. ; Jagt, A.P.N. ; Ambrose, B. ; Geroházi, E. ; Santos, E. - \ 2015
EU (Project GREEN SURGE D6.1 EU FP7) - 97
groenbeheer - stadsomgeving - governance - participatie - groene infrastructuur - openbaar groen - management of urban green areas - urban environment - participation - green infrastructure - public green areas
In a time of continuing urbanization, there is an increasing focus on developing attractive and healthy urban environments. Green spaces, ranging from woodlands and parks to allotment gardens and green roofs, provide a range of ecosystem services that contribute to better cities (Lovell and Taylor, 2013). The Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy project (GREEN SURGE in brief), funded under the EU’s 7th Framework Programme for research, will identify, develop and test ways of linking green spaces, biodiversity, people and the green economy in order to meet the major urban challenges related to land use conflicts, climate change adaptation, demographic changes and human health and well being. The contents of this report are based on work conducted in Work Package 6, one of the eight Work Packages of GREEN SURGE. Work Package 6 focuses on governance arrangements for urban green spaces. In this report, we discuss the findings of the GREEN SURGE Work Package 6 Tier 1 research on identifying and conceptualising innovative participatory governance arrangements in regards to the management of urban green infrastructure.
Climate benefits and environmental challenges related to urban food systems
Verzandvoort, S.J.E. ; Mol, G. ; Meulen, Suzanne van der; Oostrom, Niels van - \ 2014
Alterra Wageningen - 29 p.
urban agriculture - mitigation - climatic change - climate - climate adaptation - urban environment - stadslandbouw - mitigatie - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - stadsomgeving
In a short literature review, we have collected available knowledge on the potential benefits of urban agriculture, as part of local food systems, on climate change mitigation and adaptation. The effects of urban agriculture on climate change mitigation and adaptation depend on the type of agricultural practice (e.g. in greenhouses, in soil, in artificial substrates used resources) and the difference with previous land use (e.g. leading to an increase or decrease of sealed soil surface and green areas). Specific types of urban agriculture can alter the urban environment and in this way influence climate adaptation, or contribute to mitigation in case the production can be realized with lower energy inputs due to opportunities offered by the urban system.
Innovations in urban agriculture
Schans, J.W. van der; Renting, Henk ; Veenhuizen, René Van - \ 2014
Urban Agriculture Magazine (2014)28. - ISSN 1571-6244 - p. 3 - 12.
urban agriculture - innovations - urban areas - food security - environmental management - urban environment - regional food chains - stadslandbouw - innovaties - stedelijke gebieden - voedselzekerheid - milieubeheer - stadsomgeving - regionale voedselketens
This issuehighlights innovations in urban agriculture. Innovation and the various forms of innovations are of particular importance because urban agriculture is adapted to specific urban challenges and opportunities. Innovation is taking place continuously, exploring the multiple fundions of urban agriculture, including food security, income generation and environmental management.
Enkele suggesties van boomsoorten voor de toekomst zijn
Dijk, R. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
Vitale Groene Stad 2014 (2014)02. - p. 44 - 45.
straatbomen - rassen (planten) - soortendiversiteit - standplaatsfactoren - bestendigheid - winterhardheid - droogteresistentie - stadsomgeving - street trees - varieties - species diversity - site factors - hardiness - winter hardiness - drought resistance - urban environment
Informatie met beeldmateriaal van enkele straatbomen die voldoen aan belangrijke eisen voor de toekomst, zoals droogteresistentie, bestand tegen hoge temperaturen en bestand tegen vorstperioden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.