Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==utrechtse heuvelrug
Check title to add to marked list
Juridica : vliegbasis Soesterberg
Kistenkas, F.H. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - Netherlands
Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie
Grift, E.A. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2458) - 29
ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - wildpassages - habitatfragmentatie - fauna - infrastructuur - het gooi - utrechtse heuvelrug - ecological network - habitat corridors - wildlife passages - habitat fragmentation - infrastructure
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van natuurverbinding De Groene Schakel en moet de natuurgebieden op de Heuvelrug en die in het Gooi met elkaar verbinden. Er is een programma van eisen voor de HOV opgesteld, gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het ecoduct. Er is een advies voor mitigerende maatregelen uitgewerkt om verstoring door licht, geluid, voertuigen en mensen op het ecoduct te minimaliseren. Dit advies richt zich niet alleen op de geplande HOV, maar ook op de verstoringseffecten van de bestaande infrastructuur rond het ecoduct. Tenslotte zijn twee ontwerpvarianten voor de HOV - Fly-over Oostelijk en Fly-over Westelijk - beoordeeld vanuit ecologisch perspectief
Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn
Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel rapport 281) - ISBN 9789085857372 - 72
fietsen - openluchtrecreatie - bosschade - landschapsbeheer - kostenbeheersing - natuurgebieden - ecosysteemdiensten - utrechtse heuvelrug - bicycling - outdoor recreation - forest damage - landscape management - cost control - natural areas - ecosystem services
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum) schieten tekort doordat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn. Bovendien zijn er geen routes te vinden in het westelijk gedeel van het gebied. Sommige mountainbikers kiezen daardoor geheel of gedeeltelijk hun eigen route. Voor de meeste terreineigenaren is deze ongereguleerde aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein niet gewenst. De conflicten tussen terreineigenaren, wandelaars en natuur aan de ene kant en mountainbikers aan de andere kant zullen daarom bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen. Uit onderzoek onder terreinfietsers is gebleken dat zij bereid zijn voor een verbeterde routestructuur toegang te betalen, bij conservatieve schattingen: 2 euro voor een dagkaart, 15 euro voor een jaarkaart. Deze bedragen vermenigvuldigd met de huidige aantallen bezoekers (conservatieve schattingen) geven voldoende inkomsten om het recreatieschap te betalen voor het overnemen van beheer en aansprakelijkheid en de terreineigenaren te belonen voor het openstellen van hun terrein.
Inzet van vrijwilligers bij natuurbeheer
Mabelis, A.A. - \ 2011
Dorp & Natuur 56 (2011). - ISSN 1878-4933 - p. 10 - 12.
natuurbeheer - landschapsbeheer - vrijwilligers - utrechtse heuvelrug - nature management - landscape management - volunteers
Beheerders van natuurterreinen zijn steeds meer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, zeker nu ze door extreme bezuinigingen worden getroffen. Vrijwilligers kunnen beroepsmensen niet vervangen, maar ze kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de natuurdoelstellingen. Zonder hun inbreng zou veel werk blijven liggen. De doelmatigheid van het werk kan echter worden vergroot door in een vroeg stadium doel en werkwijze met alle betrokkenen te bespreken. Dat is belangrijk voor een goed contact tussen terreinbeheerders en vrijwilligers en ook tussen vrijwilligers onderling. Het resultaat van zulk overleg kan via de pers of tijdens een voorlichtingsbijeenkomst openbaar worden gemaakt. Dit voorkomt niet alleen nodeloze drukte over impopulaire maatregelen, maar kan ook nieuwe vrijwilligers opleveren. Dit zijn de ervaringen vanuit Amerongen - Leersum
Natuur in een gouden kooi is verleden tijd
Stobbelaar, D.J. ; Heide, M. van der; Janssen, J.A.M. - \ 2011
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 10 (2011). - ISSN 0166-3534 - p. 22 - 25.
natuurbeheer - natuurbeleid - regionale planning - recreatie - utrechtse heuvelrug - nature management - nature conservation policy - regional planning - recreation
Voor het beschermen en ontwikkelen van natuur wordt het steeds belangrijker de verschillende functies van natuur voor het voetlicht te brengen en daarmee coalities te sluiten met andere maatschappelijke groeperingen, die belang hebben bij één of meerdere van deze functies. Ook het verdienen van geld met natuur komt steeds prominenter op de agenda, zeker in deze tijd van draconische bezuinigingen op natuurbeheer (minstens 40% minder, oftewel ruim 300 miljoen). Dit vraag van natuurbeheerders nieuwe vaardigheden, die ook in de groene opleidingen een plaats moeten krijgen. Voormalig vliegveld Soesterberg wordt omgevormd tot een natuurgebied met ook de functie recreatie. Door de functies woningbouw en recreatie (zweefvliegen) te combineren kon er een gebied ontstaan waar cultuurhistorie, ecologie en recreatie elkaar fysiek en financieel versterken
Wat zijn gebruikers bereid te betalen? Uitbreiding mountainbikeroutes Utrechtse Heuvelrug
Doorn, R.M.G. ; Strikwerda, R.R. ; Os, L.M. van; Prins, A.J. ; Hoofwijk, H. ; Jacobs, J.G.M. ; Heijman, W.J.M. - \ 2011
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)3. - ISSN 0169-6300 - p. 121 - 129.
natuurgebieden - openluchtrecreatie - fietsen - off road voertuigen - toestemming - betalingen - financieren - utrechtse heuvelrug - natural areas - outdoor recreation - bicycling - off road vehicles - consent - fees - financing
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt een aantal mountainbike routes. Verschillende belangenorganisaties zouden dit netwerk graag uitbreiden. Voor financiering wil men een beroep doen op de gebruikers van de routes Er is onderzocht in hoeverre dit uitgangspunt realistisch is en hoeveel de crossfietsers bereid zijn te betalen.
Revolution op fairway kan wereld op zijn kop zetten
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. ; Wesseling, J.G. - \ 2010
Greenkeeper 21 (2010)2. - ISSN 1386-2499 - p. 30 - 33.
golfbanen - bodemwater - zandgronden - infiltratie - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - sensors - utrechtse heuvelrug - golf courses - soil water - sandy soils - infiltration - surfactants
Op golfbaan ‘De Pan’ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van een zwakke helling in een fairway met behulp van een groot aantal vochtsensoren. Ook onderzochten we of door de surfactant het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen. Bovendien werd aandacht besteed aan de omgekeerde wereld op een fairway, waar een hogere zandrug juist groener en beter bevochtigbaar was dan de lagere delen
Bodem en hydrologie Weersloot-Oost; een verkenning
Delft, S.P.J. van - \ 2010
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
zandgronden - veengebieden - oxidatie - hydrologie - bodem - kwel - natuurgebieden - utrechtse heuvelrug - sandy soils - peatlands - oxidation - hydrology - soil - seepage - natural areas
Het onderzoeksgebied ligt op de kwelrijke flank van de Utrechtse Heuvelrug en bestaat uit bemeste cultuurgraslanden op humeuze zand- en veenbodems. Natuurmonumenten wil in het gebied een kwaliteitsslag maken en denkt daarbij aan kamgrasweides, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden.
Regional nature governance in the Netherlands : four decades of governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant
Arnouts, R.C.M. - \ 2010
University. Promotor(en): Bas Arts, co-promotor(en): Mariëlle van der Zouwen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789090257006 - 350
natuurbescherming - overheidsbeleid - nederland - governance - beleidsevaluatie - natuurbeleid - natuur - gebiedsgericht beleid - noord-brabant - utrechtse heuvelrug - nature conservation - government policy - netherlands - policy evaluation - nature conservation policy - nature - integrated spatial planning policy
Dit proefschrift heeft als doel te beschrijven hoe overheden en niet-overheden in de loop der tijden het Nederlandse natuurbeleid heben vorm gegeven om te bepalen of er sprake is van een verschuiving in sturing (governance shifts), een omgekeerde verschuiving of geen verschuiving. Gebruik is gemaakt van beleidsarrangementen, bestaande uit vier dimensies: actoren, discours, macht en spelregels
Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna's Hoeve : advies voorkeurstracé en ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur
Grift, E.A. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1868)
wildpassages - ecologische hoofdstructuur - infrastructuur - wegen - spoorwegen - het gooi - utrechtse heuvelrug - wildlife passages - ecological network - infrastructure - roads - railways
In opdracht van Bureau Bosch Slabbers is het voorkeurstracé voor ecologische corridor De Groene Schakel over natuur- en recreatieterrein Anna’s Hoeve onderzocht, waarbij twee varianten voor de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen in dit gebied in aanmerking zijn genomen. Tevens zijn aanvullende maatregelen binnen het voorkeurstracé voor de ecologische corridor geïnventariseerd die het functioneren van de natuurverbinding kunnen optimaliseren.
Den Treek Henschoten; fragmenten uit de bosbouwhistorie van een landgoed op de overgang van nat naar droog
Boosten, M. ; Laar, J.N. van; Schütz, P. - \ 2009
Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 25 september 2009) - 17
bosbouw - landgoederen - landgebruik - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - forestry - estates - land use - history - historical ecology - historical geography
Na een zeer geslaagde eerste excursie van de commissie bosgeschiedenis van de KNBV is een bezoek gebracht aan Den Treek- Henschoten, een particulier landgoed op de Utrechtse Heuvelrug met een rijke boshistorie. Het betreft de excursie van 25 september 2009. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van het landgoed door Willem de Beaufort, één van de eigenaren van het landgoed. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling verschillende markante punten met historische fenomenen getoond en bediscussieerd. Deze excursiegids geeft een kenschets van het gebied en er zijn enkele fragmenten van oude kaarten opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute toegevoegd en zijn per excursiepunt wetenswaardigheden vermeld
De Grebbeberg; een illustratie van bosgeschiedenis, cultuurhistorie en militaire geschiedenis
Boosten, M. ; Laar, J.N. van - \ 2009
Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 27 maart 2009) - 16
landschap - landgebruik - bossen - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - landscape - land use - forests - history - historical ecology - historical geography
De Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV komt met een eerste activiteit, namelijk een excursie naar een interessant gebied met een bijzondere historie: de Grebbeberg bij Rhenen. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van de Grebbeberg door Henk Deijs, een bekend Rhenens historicus. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling over de Grebbeberg verschillende markante punten getoond en wordt er gediscussieerd over de waar te nemen historische fenomenen. In deze gids wordt een kenschets gegeven van het excursiegebied en zijn fragmenten van oude kaarten en historische tekeningen opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute opgenomen en zijn per excursiepunt de wetenswaardigheden vermeld.
Effects of three surfactants on soil wetting and turf performance of a fairway at the Dutch golf course de Pan
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-report 1819) - 84
golfbanen - bodemwater - sensors - waterafstotende gronden - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - utrechtse heuvelrug - golf courses - soil water - water repellent soils - surfactants
This study reports about the applications of soil surfactants to reduce the occurrence of water repellency and to improve the soil wetting of the fairways 5, 7, 11, and 18 of golf course De Pan, located at Bosch en Duin near Utrecht, The Netherlands. The sandy soil of the fairways exhibits a water repellent behavior resulting in a lot of localized dry spots during dry periods in spring and summer. The influence of the treatments on the wetting of the soil was studied by measuring the volumetric water content with a hand-held Time Domain Reflectometry (TDR) probe
Het optimaliseren van de bevochtiging van een golfbaan
Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 2008
Greenkeeper 4 (2008). - ISSN 1386-2499 - p. 23 - 25.
golfbanen - zandgronden - bodemwater - sensors - waterafstotende gronden - infiltratie - utrechtse heuvelrug - golf courses - sandy soils - soil water - water repellent soils - infiltration
Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren waneer het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelheid van neerslag en beregeningswater sterk afnemen. De indringing van het water gaat dan ongelijkmatig en er ontstaan preferente stroombanen in de grond en grote verschillen in vochtgehalte. Op golfbaan ´De Pan´ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van een surfactant op de bevochtiging en de variatie van het vochtgehalte in de bovenste laag van een fairway. Ook werd onderzocht of hiermee het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen.
Preventie van preferente stroming in de zandgrond van een golfbaan
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Moore, D. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2008
Stromingen : vakblad voor hydrologen 14 (2008)1. - ISSN 1382-6069 - p. 25 - 39.
zandgronden - bodemwater - golfbanen - preferente stroming - utrechtse heuvelrug - sandy soils - soil water - golf courses - preferential flow
Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren als het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelheid van neerslag en beregeningswater sterk afnemen. De indringing van het water gaat dan ongelijkmatig en er ontstaan preferente stroombanen in de grond. Op golfbaan "De Pan" in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van een surfactant op de bevochtiging en de variatie van het vochtgehalte van de toplaag in een fairway
Geschiedenis van Rhenen
Bultje-van Dillen, L. ; Deys, H. ; Maas, T. ; Rommes, R.N.J. ; Strous, W.H. ; Vogelzang, F. ; Vredenberg, J. - \ 2008
Utrecht : Matrijs (Historische Heuvelrug reeks 15) - ISBN 9789053453414 - 615
steden - nederland - geschiedenis - utrecht - gelderse vallei - utrechtse heuvelrug - lokale geschiedenis - towns - netherlands - history - local history
Samen wonen met het bos: beheerplan voor het bos van de vereniging Zonnespreng te Driebergen
Blitterswijk, H. van; Westerink - Petersen, J. ; Windt, N.P. van der - \ 2007
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 239) - ISBN 9085850827 - 22
huisvesting - coöperatieve woningbouw - bossen - landschapsarchitectuur - ontwerp - meervoudig landgebruik - stedelijke gebieden - utrechtse heuvelrug - housing - cooperative housing - forests - landscape architecture - design - multiple land use - urban areas
Ontwerp van een beheerplan dat een leidraad vormt voor inrichting en beheer van een terrein in Driebergen. Op verzoek van de Vereniging Zonnespreng, voorheen Ecologisch Centraal Wonen, die in 2000 het initiatief hebben genomen om samen een woonproject te realiseren op basis van duurzaam bouwen, centraal wonen en particulier opdrachtgeverschap. Het gebied valt in drie stukken te verdelen: het bosgebied aan de noordoostzijde, het erfgedeelte met het te bouwen wooncomplex in het midden en de slingervijver met park aan de zuidwestzijde. De voorgestelde beheermaatregelen hebben tot doel om het gebied voor planten en dieren aantrekkelijk te houden of te maken, in combinatie met de woonfunctie.
Geschiktheid van de Palmerswaard (gemeente Rhenen) als migratieroute voor het Edelhert
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Griffioen, A.J. ; Spek, G.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1641) - 25
cervus elaphus - regionale planning - habitats - migratie - zoögeografie - nederland - ecologische hoofdstructuur - veluwe - utrecht - utrechtse heuvelrug - natuurgebieden - regional planning - migration - zoogeography - netherlands - ecological network - natural areas
Onderzocht is de haalbaarheid van een robuuste verbinding met doelsoort edelhert tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via het Renkums Beekdal, de Bovenste Polder onder Wageningen, de Blauwe Kamer, Grebbeberg en de Palmerswaard. Naar verwachting is deze migratiezone voor edelherten te realiseren. Bestaande functies van de uiterwaarden ter hoogte van de Veerwei zijn agrarisch, natuur en recreatie. Belangrijke voorwaarde is, dat verstoringen in de winterperiode beperkt blijven tot het daggedeelte. Het aanbrengen van struiken is een gewenste aanpassing
Meetnet verzuring provincie Utrecht : rapportage over uitvoering in 2004, 2005, 2006 en 2007
Rietra, R.P.J.J. ; Brus, D.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1534) - 110
bodemchemie - verzuring - meting - bemonsteren - grondanalyse - utrechtse heuvelrug - soil chemistry - acidification - measurement - sampling - soil analysis
Gepresenteerd wordt een rapportage van het meetnet verzuring over de meetjaren 2004-2007. Het doel is de vaststelling van de toestand van de verzuring van de bodem op de Utrechtse Heuvelrug en een robuuste bepaling van de trends. Besproken wordt de toestand en de trends zoals waargenomen op basis van bodemanalyses, en de toestand op basis van vegetatie
Robuuste ecologische verbindingen: de stand van zaken voor het edelhert
Groot Bruinderink, Geert - \ 2006
cervus elaphus - deer - migration - landscape - germany - ecological network - gelderland - south netherlands - utrechtse heuvelrug - salland
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.