Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==yards
Check title to add to marked list
Praktische oplossingen testen
Werd, Rik de - \ 2014
plant protection - ornamental bulbs - water quality - market gardens - disinfection - pesticides - yards
Pilot erfemissie van bloembollenbedrijven in Noord-Holland (Breezand)
Kool, S.A.M. de; Eenkhoorn, B.J. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 28
tuinbouwbedrijven - boerderijen - erven - bloembollen - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - emissie - kwaliteitsnormen - samenwerking - richtlijnen (guidelines) - kop van noord-holland - market gardens - farm dwellings - yards - ornamental bulbs - pesticides - surface water quality - emission - quality standards - cooperation - guidelines
In het Noordelijk Zandgebied in Noord-Holland worden voor enkele gewasbeschermingsmiddelen de waterkwaliteitsnormen (MTR) geregeld overschreden. In 2009 zijn telers uit een deel van de Westpolder van Anna Paulowna in de Kop van Noord Holland een samenwerkingsproject gestart om inzicht te krijgen in emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf om daarmee emissie via deze routes te voorkomen en de waterkwaliteit in de polder te verbeteren. Eind 2010 hebben zich vier gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten aangesloten bij de samenwerking: Certis, Bayer, Syngenta en BASF.
Stro in de sloot : onderdeel van IP-KRW project ‘Landbouw Centraal’
Buck, A.J. de; Schoot, J.R. van der; Harmsen, J. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
boerderijen - erven - afvloeiingswater - sloten - biologische filtratie - stro - melkveehouderij - farm dwellings - yards - runoff water - ditches - biological filtration - straw - dairy farming
Hemelwater wat op het erf van melkveebedrijven valt wordt geheel of deels afgevoerd naar het oppervlaktewater. Eventueel aanwezige voerresten en andere verontreinigingen spoelen daarbij mee naar de sloot. Dit leidt tot ongewenste puntbelastingen in het watersysteem. Binnen het project KRW ‘Landbouw Centraal’ is bij een zestal melkveehouders interesse ontstaan voor het toepassen van een strofilter in de sloot om erfwater te zuiveren. Dit rapport beschrijft beknopt de theorie van de werking, de aanleg van de pilot en de meetresultaten van het laatste kwartaal van 2011.
De (her)inrichting van erf, perceel en sloot als 'tweede stut' onder een schone landbouw
Aarts, F. ; Verhoeven, J.T.W. ; Massop, H.T.L. ; Noij, G.J. ; Buck, A.J. de - \ 2011
PPO AGV
waterkwaliteit - veehouderij - erven - oppervlakteafvoer - sloten - bemesting - fosfaat - verkaveling - agrarische bedrijfsvoering - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - livestock farming - yards - overland flow - ditches - fertilizer application - phosphate - land parcelling - farm management - surface water quality
Veeteeltbedrijven kunnen de waterkwaliteit verbeteren door eenvoudige filtering van slootwater, waarmee verloren voedingstoffen kunnen worden teruggevangen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van eenvoudige aanpassingen van erf, perceel en sloot die kosteneffectief bijdragen aan de gewenste waterkwaliteit. De deskundigendag is georganiseerd vanuit de projecten Landbouw Centraal en Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige erfafspoeling op veeteeltbedrijven: de '2e stut'. Wat zijn de praktische mogelijkheden van deze ‘2e stut’ onder de bedrijfsoptimalisatie en hoe daar mee om te gaan? Wanneer kan iets wel en wanneer niet? Wat zijn de kosten en baten? Hierover wordt gepraat tijdens de deskundigendag. Het doel is van elkaar te leren, elkaar verder te helpen en te stimuleren dat mogelijkheden in praktijk worden gebracht, verbeteropties worden onderzocht en hindernissen uit de weg geruimd.
Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model
Beltman, W.H.J. ; Wenneker, M. ; Zeeland, M.G. van; Lans, A.M. van der; Weide, R.Y. van der; Werd, H.A.E. de - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2157) - 82
spuitapparatuur - pesticiden - reiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - landbouwbedrijven - erven - spraying equipment - pesticides - clearing - surface water quality - farms - yards
Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activiteiten op basis van gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties; op basis van kennis omtrent depositie van reststromen met gewasbeschermingsmiddelen (in putten, op het erf of op de bodem), en de frequentie waarin verschillende activiteiten ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. De activiteiten worden vergeleken op bedrijfsniveau op de schaal van een bedrijf voor een periode van één jaar. De emissies in dit rapport zijn berekend op basis van gegevens die van 2006 tot 2008 verzameld zijn. Voor de akkerbouw is voor de werkzame stof terbutylazin de grootste emissie berekend voor het vullen van de spuittank. Voor de bloembollenteelt is voor de werkzame stoffen pirimifos-methyl en prochloraz de grootste emissie berekend bij het spoelen van geoogste bollen en het reinigen van kuubskisten. Voor de fruitteelt is voor de werkzame stof imidacloprid de berekende emissie het grootst bij het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur.
Archeologisch veldonderzoek van boerenerven in de omgeving van Colmschate (Overijssel); De toetsing van een historisch-geografisch verwachtingsmodel
Beek, R. van; Groenewoudt, B. ; Keunen, L.J. - \ 2007
Amersfoort : Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg 5) - ISBN 9789057991011 - 45
landschap - erven - landbouwbedrijven - salland - cultuurlandschap - historische geografie - landscape - yards - farms - cultural landscape - historical geography
Aangezien urbanisatie, industrialisatie, waterbeheer en natuurontwikkeling in een hoog tempo ingrijpen in het Oost-Nederlandse landschap, komen het bodemarchief en het cultuurhistorisch landschap in deze dekzandgebieden onder steeds grotere druk te staan. Deze trend zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Om een brede, wetenschappelijke basis op te bouwen die het mogelijk maakt om in de toekomst op een verantwoorde wijze met de cultuurhistorische waarden om te gaan, is het Oost-Nederland-project opgezet
Boerenerven in de omgeving van Colmschate
Beek, R. van; Groenewoudt, B. ; Keunen, L.J. - \ 2007
In: Overijssels Erfgoed. Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 2006 / Clevis, H., Wentink, S., Zwolle : Stichting Promotie Archeologie - ISBN 9789089320032 - p. 81 - 86.
landbouwbedrijven - erven - historische geografie - salland - farms - yards - historical geography
In dit onderzoek zijn de historisch-geografische gegevens over ontwikkelingen van boerenerven centraal gesteld en gebruikt om de vraagstelling te bepalen. Als bais diende het zuidelijk deel van de voormalige gemeente Diepenveen
Village poultry in Ethiopia : socio-technical analysis and learning with farmers
Asgedom, A.H. - \ 2007
University. Promotor(en): Paul Richards; Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Henk Udo; Conny Almekinders. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046790 - 178
pluimvee - boeren - erven - dorpen - gezinsinkomen - sociologische analyse - leren - landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - ethiopië - strategieën voor levensonderhoud - poultry - farmers - yards - villages - household income - sociological analysis - learning - agricultural development - rural development - ethiopia - livelihood strategies
In developing countries village poultry keeping is regarded an important livelihood opportunity for the poor. To improve poultry systems, it is necessary to keep in mind a large number of local complexities. This study aimed to integrate participatory-, survey- and model-based approaches to socio-technical analysis and mutual farmer-researcher learning about constraints to and opportunities for village poultry development in Ethiopia. The study applied a combined technography and systems approach as an input in analyzing possibilities for poultry development in terms of context-mechanism-outcome. To this end it used as data collection methods individual and open-group interviews, a cross-sectional stratified random survey, farm-recording, a market survey, and village-poultry modelling. Feed-back workshops were organised to share between farmers and researchers the data collected through farm-recording and to learn about outcomes of simulation scenarios for identifying improvement options of village poultry systems. Village poultry significantly contributed to the livelihoods of poor households: economically as starter capital, as a means to recover from disasters, as an accessible protein source and for income and exchange purposes, and socio-culturally for mystical functions, hospitality and exchange of gifts to strengthen social relationships. Poor households used sharing arrangements to have access to poultry. Distance to markets influenced flock sizes and poultry marketing organization. Religious festival days were associated with increased poultry consumption and sales, and fasting periods with decreased consumption. Farm-recording was as a first entry point to learn about how farmers participate in research. It transpired that researchers needed to understand the religious and customary norms of the community and adjust the data collection tools and procedures to fit these norms. As a second entry point, farm recording information was presented back to farmers to validate the data and to discuss with farmers the reasons of variation between households. A third entry point for sharing between researchers and farmers was modelling and simulation. Information from literature was used for development of a village-poultry model. The study documented experiences of how the modelling process was used to engage farmers and researchers in joint learning about village poultry keeping. The present study has indicated that through the combination of multiple approaches and methods researchers can arrive at better understanding of constraints affecting farmers’ reality. This implies more relevant problem definition and therefore a potentially more effective technology development process. The study confirms that village poultry research and development are not only about finding technical solutions but also involve addressing household livelihoods, and institutional and policy issues from a social science perspective.
Der Garten - ein Ort des Wandels. Perspektiven für die Denkmalpflege
Jong, E. de; Schmidt, E. ; Sigel, B. - \ 2006
Zürich : Institut für Denkmalpflege an der ETH (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich Bd. 26) - ISBN 3728130338 - 280
tuinen - monumenten - conservering - cultureel erfgoed - erven - duitsland - nederland - europa - cultuurgeschiedenis - gardens - monuments - conservation - cultural heritage - yards - germany - netherlands - europe - cultural history
Van huisplattegronden en historische erven
Beek, R. van; Keunen, L.J. - \ 2006
In: Overijssels Erfgoed. Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 2005 / Clevis, H., Wentink, S., Zwolle : Stichting Promotie Archeologie - ISBN 9080139904 - p. 83 - 111.
landbouwbedrijven - erven - historische geografie - salland - farms - yards - historical geography
Uit historisch-geografisch onderzoek wordt duidelijk dat het bewoningspatroon in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in Colmschate kan worden gekarakteriseerd als een systeem van verspreid gelegen boerenerven met enige clustering in de buurschappen rond de grotere dekzandruggen
Agrarisch natuurbeheer Waiboerhoeve (4)
Wel, C. van der - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 38 - 39.
natuurbescherming - landbouw - grondbewerking - tuinen - fauna - chiroptera - constructie - technologie - herstel - erven - landbouwbedrijven - proefboerderijen - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - agriculture - tillage - gardens - construction - technology - rehabilitation - yards - farms - experimental farms - agri-environment schemes
In dit artikel wordt nader ingegaan op de start van werkzaamheden voor grondwerk, de bouw van de vleermuisbunker en de nieuwe erfbeplanting.
Agrarisch natuurbeheer op de Waiboerhoeve, deel 2
Wel, C. van der - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 40 - 41.
natuurbescherming - tuinen - constructie - herstel - erven - landbouwbedrijven - proefboerderijen - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - gardens - construction - rehabilitation - yards - farms - experimental farms - agri-environment schemes
In dit tweede artikel over dit onderwerp wordt de stand van zaken van eind november beschreven. In een volgend artikel in dit blad worden de plannen ten aanzien van de beplanting op het centrale erf toegelicht. In de artikelenreeks die u in de komendenummers van Praktijkonderzoek tegen zult komen zullen andere actuele aspecten van het onderzoek worden toegelich
Ongewapend beton in de landbouw
Braam, C.R. - \ 1997
Agrabeton 7 (1997)2. - ISSN 0167-3246 - p. 13 - 15.
bindmiddelen - bakstenen - cement - beton - betonwegen - landbouwbedrijfsgebouwen - industrie - bestrating - wegen - oppervlakten - erven - landbouwbedrijven - binding agents - bricks - concrete - concrete roads - farm buildings - industry - pavements - roads - surfaces - yards - farms
Een vraaggesprek met Dr.ir. J.W. Frenay, specialist op het gebied van betonverhardingen en betonwegen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.