DLO-STARING CENTRUM

Verderop in dit document

Bodemkaart 1 : 50 000
Bodemkaart 1 : 250 000
Profielbeschrijvingen
Boringen
Landelijk grondgebruiksbestand van Nederland
Landschapsecologische Kartering Nederland
Kwestbaarheid van de bodem voor verzuring en eutrofiâring
Bodemfysische karakterisering van de bodem in Nederland
Geschiktheid van de Nederlandse gronden voor ammoniakemissiearme mesttoediening
Fysisch- en chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000
Fosfaatverzadigde gronden in mestoverschotgebieden
Geschiktheid voor Bosdoeltypen
Terug naar de inhoudsopgave
Het onderzoek van DLO-Staring Centrum bestrijkt een breed spectrum van functies van het landelijk gebied. Landbouw, natuur, bos en recreatie zijn hiervan de voornaamste. In de Nederlandse praktijk vinden de diverse gebruiksvormen zo dicht bij elkaar plaats dat vrijwel altijd sprake is van onderlinge beïnvloeding. Vaak is er zelfs sprake van ruimtelijk verweving zoals het recreatief medegebruik van bos of natuurterreinen. Het onderzoek naar een doeltreffende, duurzame en maatschappelijk verantwoorde bestemming en inrichting van het landelijk gebied staat centraal. Onderzoeksvragen worden geïntegreerd benaderd. DLO-Staring Centrum is actief op de volgende onderzoeksvelden: - bodemgebruik en bodembescherming; - kwantitatief en kwalitatief waterbeheer; - gedrag van in het milieu ongewenste stoffen; - landinrichting en lanschapsontwikkeling; - openluchtrecreatie. Geografische informatiesystemen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het integreren van gebiedsinformatie. Het instituut vervult een centrumfunctie voor de ontwikkeling van GIS- toepassingen en is bronhouder van diverse gegevensbestanden op het terrein van bodem, grondwater, grondgebruik en landschap.
DLO-Staring Centrum
Marijkeweg 11
Postbus 125

6700 AC Wageningen

tel.	08370-74200
fax 	08370-24812

Bodemkaart 1 : 50 000

Algemene aspecten

Naam:
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
Korte omschrijving:
De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal een diepte van 1 meter. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over de diepte van de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De informatie is bruikbaar voor lokale, regionale en landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Technische beschrijving van het bestand in: - De Vries, F. en J. Denneboom, 1992. De bodemkaart van Nederland digitaal. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 1. Beschrijving van de legenda in: - Steur, G.G.L. en W. Heijink, 1991. Algemene begrippen en indelingen Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 00. Wageningen, DLO-Staring Centrum Een inhoudelijke beschrijving van de eenheden op de kaart is te vinden in de afzonderlijke toelichtingen per kaartblad.
Code:
BOD<bladnr.> Bijvoorbeeld B0D27WEST, BOD27OOST, BOD28WEST
Opname periode:
1960 - 1990
Trefwoorden:
bodem, grondwater, klei, veen, zand, leem, grind
Meet./geïnt./afgeleid:
geïnterpreteerde gegevens
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum, Wageningen
Beschikbaarheid:
Voor iedereen beschikbaar na het afsluiten van een gebruikersovereenkomst
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
tape of diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
f 500,- per verstrekking + f 5,30 per km2
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
de nauwkeurigheid van de begrenzing van de kaartvlakken is afhankelijk van de situatie, globaal 25 tot 100 meter. De kaartzuiverheid, dit is de mate waarin de punten binnen een kaartvlak voldoen aan de omschrijving in de legenda, bedraagt 60 Ö 80%
Schaal/resolutie:
1 : 50 000
Thematische aspecten

Naam:
Code
Beschrijving:
Code voor de kaarteenheid
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
legenda bodemkaart 1 : 50 000
Naam:
GWT
Beschrijving:
Code voor grondwatertrap, een grondwatertrap geeft informatie over de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
legenda grondwatertrappen, klasse I t/m VII*

Bodemkaart 1 : 250 000

Algemene aspecten

Naam:
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000
Korte omschrijving:
De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal een diepte van 1 meter. Elke eenheid bevat informatie over de diepte van het grondwater. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. De informatie is bruikbaar voor regionale en landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Technische beschrijving van het bestand in: - De Vries, F. en J. Denneboom, 1992. De bodemkaart van Nederland digitaal. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 1. Een inhoudelijke beschrijving van de eenheden op de kaart in: - Steur, G.G.L., F. de Vries en C. van Wallenburg, 1985. Bodemkaart van Nederland 1 : 250 000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering) en - De Vries, F., 1993. Een fysisch-chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 265.
Code:
NEBO85
Opname periode:
1960-1985
Trefwoorden: bodem, klei, veen, zand, leem, grind
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleid van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum, Wageningen
Beschikbaarheid:
voor iedereen beschikbaar na het afsluiten van een gebruikersovereenkomst
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
tape of diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
f500,- per verstrekking + f 0,60 per km2
Ruimtelijke aspecten Thematische aspecten

Naam:
Code
Beschrijving:
Code voor de kaarteenheid
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
legenda bodemkaart 1 : 250 000

Profielbeschrijvingen

Algemene aspecten

Naam:
Profielbeschrijvingen
Korte omschrijving:
Databestand met beschrijvingen van bodemprofielen tot een diepte van 1 Ö 2 m, met per bodemhorizont analyse- uitkomsten voor verschillende kenmerken. Via de code zijn de gegevens te relateren aan de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 än schaal 1 : 250 000. De gegevens maken onderdeel uit van het BIS.
Versie:
1
Update frequentie:
geen update van bestaande gegevens, wel aanvulling met nieuwe profielbeschrijvingen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
Ruimtelijk
Documentatie:
geen
Code:
BIS
Opname periode:
1960 - heden
Trefwoorden:
bodem, bodemhorizont, textuur, bodemchemie, bodemfysica, klei, veen, zand, leem
Meet./geïnt./afgeleid:
meetgegevens en geïnterpreteerde gegevens
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
Voor iedereen beschikbaar
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
tape of diskette
Software:
Oracle
Prijs/kosten:
f 500,- per verstrekking + f 0,10 per waarneming
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
Gemiddeld 1,5 per 1000 ha, in onregelmatig patroon over geheel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
puntgegevens
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
25 meter
Schaal/resolutie:
n.v.t.
Thematische aspecten

Naam:
Code
Beschrijving:
Code voor de bodemopbouw volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000.
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
Legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
Naam:
Laagnummer
Beschrijving:
Volgnummer van een horizont in het bodemprofiel
Eenheid:
nummers (1,2,3 enz.)
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
n.v.t.
Naam:
Granulaire gegevens
Beschrijving:
het percentage minerale delen per korrelgrootteklasse: < 2 mm 2-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 2-16 mm 16-25 mm 25-35 mm 35-50 mm 16-50 mm 50-75 mm 75-105 mm 50-105 mm 105-150 mm 150-210 mm > 150 mm > 210 mm 210-300 mm > 300 mm 300-420 mm 420-600 mm 600-850 mm 850-1200 mm 1200-2000 mm > 2000 mm lutum: < 2 mm silt: 2-50 mm leem: < 50 mm zand: 50-2000 mm grind: > 2000 mm
Eenheid:
% van de minerale delen
Meetmethode:
Verschillende textuurbepalingen Bedrijfslab te Oosterbeek, dit is per waarneming gedocumenteerd (bijvoorbeeld BUGO A, BUGO B, enz).
Klassen:
n.v.t.
Naam:
Chemische gegevens
Beschrijving:
Analyseuitkomsten van chemische bepalingen aan een bodemhorizont: Al-ox Al-uit C-el Ca-uit CaCO3 CEC FBV Fe-dit Fe-ox Fe-tot Fe-uit H-uit Humus K-fix Mg-uit N-tot Na-uit P-ox P-tot pH-KCl
Eenheid:
afhankelijk van bepaling: % van de vaste fase, mmol/kg, meq/100 g, enz.
Meetmethode:
Verschillende analysemethoden Bedrijfslab te Oosterbeek, dit is per waarneming gedocumenteerd.
Klassen:
n.v.t.
Naam:
Fysische gegevens
Beschrijving:
analyseuitkomsten van fysische bepalingen aan een bodemhorizont: _ en K bij verschillende drukhoogtes en bulkdichtheid
Eenheid:
afhankelijk van bepaling (bulkdichtheid bijvoorbeeld in kg per m3)
Meetmethode:
Verschillende meetmethoden, dit is per waarneming gedocumenteerd
Klassen:
n.v.t.

Boringen

Algemene aspecten

Naam:
Boorstaten
Korte omschrijving:
Databestand met beschrijvingen van bodemprofielen tot een diepte 1 Ö 5 meter. De gegevens zijn verzameld in het kader van de detailkarteringen van de bodem in onderzoeks-gebieden en berusten op schattingen en interpretaties.
Versie:
1
Update frequentie:
geen update van bestaande gegevens, wel aanvulling met nieuwe boorstaten
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Technische beschrijving van het bestand in: - Gebruikersdocumentatie BOPAK, 1993. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch document 3. Beschrijving van de legenda en gehanteerde indelingen in: - Handleiding karteringen (intern document DLO-Staring Centrum).
Code:
BOPAK
Opname periode:
1980 - heden
Trefwoorden: bodem, boorbeschrijving, bodemhorizont, GHG, GLG, grondwatertrap, veen, klei, zand, leem, grind
Meet./geïnt./afgeleid:
interpretaties en schattingen
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
voor iedereen beschikbaar
Contactpersoon:
F. Brouwer & E. Kiestra, afdeling Veldbodemkunde. Tel. 08370 - 74225
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
tape of diskette
Software:
Oracle en Arc/Info
Prijs/kosten:
op aanvraag
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
gemiddeld 1 boring per ha bij landinrichtingsgebieden in Nederland, totaal aantal boringen ca. 110 000
Ruimtelijke eenheid:
puntgegevens
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
25 meter
Schaal/resolutie:
n.v.t.
Thematische aspecten

Naam:
Code
Beschrijving:
code voor de bodemopbouw volgens de legenda van de bodemkaart
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
legenda bodemkaart behorende bij het onderzoeksprojekt
Naam:
GHG, GLG en grondwatertrap
Beschrijving:
Gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand en de vertaling naar een grondwatertrap ter plaatse van de boring
Eenheid:
cm
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
Gt-klassen volgens legenda voor de grondwatertrappen
Naam:
Grondgebruik
Beschrijving:
het grondgebruik ter plaatse van de boring
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
visuele waarneming
Klassen:
grondgebruiksklassen: aardappelen bieten granen maïs gras boomkwekerij tuinland loofbos naaldbos heide boomgaard
Naam:
Bewortelingsdiepte
Beschrijving:
diepte van de beworteling
Eenheid:
cm
Meetmethode:
visuele waarneming
Klassen:
n.v.t.
Naam:
Laagnummer
Beschrijving:
volgnummer van een horizont in een bodemprofiel
Eenheid:
nummers (1, 2, 3 enz.)
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
n.v.t.
Naam:
Korrelgrootte gegevens
Beschrijving:
granulaire beschrijving van een bodemhorizont: % lutum % leem M50
Eenheid:
% van de minerale delen
Meetmethode:
schatting
Klassen:
Naam:
Organische-stofgehalte
Beschrijving:
% organische stof in een bodemhorizont
Eenheid:
% van de vaste fase
Meetmethode:
schatting
Klassen:
n.v.t.

Landelijk grondgebruiksbestand van Nederland

Algemene aspecten

Naam:
Landelijk grondgebruiksbestand van Nederland (LGN- bestand)
Korte omschrijving:
Het LGN-bestand is een geografisch bestand van het grondgebruik in Nederland. Het is vervaardigd door interpretatie van satellietbeelden met ondersteuning van andere beschikbare (geografische) informatie. Het LGN-bestand vormt een rasterbestand met cellen van 25x25 meter. Van iedere rastercel is het grondgebruik vastgesteld.De informatie is bruikbaar voor regionale en landelijke toepassingen.
Versie:
2 (wordt momenteel vervaardigd). Deze versie komt in fasen beschikbaar gedurende de jaren 1933, '94 en '95.
Update frequentie:
naar verwachting 1 x per 5 jaar.
Oudere versies beschikbaar:
ja
Beschikbaar vanaf:
1990
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
- Thunnissen, H.A.M., R. Olthof, P. Getz en L. Vels, 1992. Grondgebruiksdatabank van Nederland vervaardigd met behulp van Landsat Thematic Mapper opnamen. Rapport 168, DLO-Staring Centrum, Wageningen. - Thunnissen, H.A.M.,P.J. van den Boogaard en H.P.T. Ullenbroeck: Operational land cover classification in the Netherlands using satellite images and other geographical information. In: J.L. van Genderen, R.A. van Zuidam & C. Pohl (eds), Proceedings international symposium operationalization of remote sensing 19-13 April 1993; vol. 3 operationalization of remote sensing in the Netherlands. Enschede, ITC, 1993, pp. 9-20.
Code:
LGN
Opname periode:
1990, '92 en '93 (2e versie) 1986, '87 en '88 (1e versie)
Trefwoorden: grondgebruik
Meet./geïnt./afgeleid:
geïnterpreteerde gegevens
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum. Van de eerste versie van het LGN-bestand is DHV Consultants BV medeâigenaar
Beschikbaarheid:
voor iedereen beschikbaar na het afsluiten van een gebruikersovereenkomst
Contactpersoon:
H.A.M. Thunnissen, afdeling Remote sensing. Tel. 08370 - 74317
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
tape of diskette
Software:
diverse raster GIS-pakketten
Prijs/kosten:
op aanvraag
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
gridcel
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
De nauwkeurigheid van de ligging van de rastercellen bedraagt 20m. De nauwkeurigheid van de classificatie bedraagt in versie 2 voor de hoofdklassen tenminste 90% en voor de subklassen tenminste 70%.
Schaal/resolutie:
25 x 25 m
Thematische aspecten

Naam:
grondgebruik
Beschrijving:
dominante grondgebruik binnen een gridcel
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie van satellietbeelden
Klassen:
Hoofdklassen Subklassen Landbouw gras maïs aardappelen bieten granen overige landbouwgewassen kale (landbouw)grond glastuinbouw boomgaard bollen Bos loofbos naaldbos Natuurgebied droge heide (open) overig open begroeid natuurgebied kale grond in natuurgebied Water open (binnen)water (zoet) open (buiten)water (zout) Bebouwd gebied stedelijk bebouwd gebied bebouwing in buitengebied loofbos in bebouwd gebied naaldbos in bebouwd gebied bos met dichte bebouwing gras in bebouwd gebied kale grond in bebouwd buitengebied hoofdwegen en spoorwegen

Landschapsecologische Kartering Nederland

Algemene aspecten

Naam:
Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN)
Korte omschrijving:
LKN is een geografisch informatiesysteem waarin gegevens worden opgeslagen die van belang zijn voor de ruimtelijke ordening van het landelijk gebied in Nederland. Er is landschapsecologische informatie in opgeslagen, dat wil zeggen gegevens over het abiotische milieu, korte vegetatie en fauna. LKN wordt in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD), de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) en het Directoraat Generaal Milieubeheer (DGM) uitgevoerd door DLO-Staring Centrum en het Centrum voor Milieukunde van de rijksuniversiteit in Leiden (CML). De gegevens kunnen worden toegepast op regionale en landelijke schaal.
Versie:
3 (versie 1 en 2 zijn prototypen).
Update frequentie:
nog te bepalen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
- Bolsius, E.C.A. e.a., 1992. Op weg naar een landsdekkend databestand. LKN fase 3 Nederland: Interimrapport. Den haag, Rijksplanologische Dienst. - Klijn, F., 1989 (herdruk in 1992). Grondwaterrelaties. Toelichting bij het databestand "GRONDWATER- RELATIES" van het LKN-project. Leiden, Centrum voor Milieukunde, mededeling 51 en Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, rapport 2107. - Waal, R.W. de, 1992. Bodem en grondwatertrappen. Toelichting bij het databestand "BODEMGT" van het LKN- project. Wageningen, DLO-Staring Centrum, rapport 132.
Code:
LKN
Opname periode:
1965 - 1991
Trefwoorden: bodem, grondwater, geomorfologie, grondwaterrelaties, fauna, flora, vegetatie, ecotopen, landschap en zoet/zout
Meet./geïnt./afgeleid:
geïnterpreteerde en afgeleide gegevens
Eigenaar:
Rijksplanologische Dienst, Zwolle
Contactpersoon:
E. Bolsius (RPD), in de loop van 1994 J.T.M. Hoogenboom (IKC-NBLF, Wageningen). Tel. 08370 - 74847
Beschikbaarheid:
onder bepaalde voorwaarden voor iedereen beschikbaar
Verkrijgingsprocedure:
via contactpersoon
Drager:
diskette, tape
Software:
NEDMAP (Fortran), Arc/Info, Oracle
Prijs/kosten:
op aanvraag
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
Geheel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
gridcel
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
n.v.t.
Schaal/resolutie:
1x1 km
Thematische aspecten

Naam:
Geomorf
Beschrijving:
Informatie over reliâf, aard van de terreinvorm en het vormingsproces
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid van o.a. de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
Klassen:
- klassen met vormbepalende processen - terreinvormklassen - reliâfklassen
Naam:
Bodemgt
Beschrijving:
Relevante bodem- en grondwatertrap-informatie voor een ecologische standplaatsbeschrijving.
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
Klassen:
- LKN-bodemeenheden - LKN-grondwatertrappen
Naam:
Grondwater
Beschrijving:
Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van het grondwater en oppervlaktewater
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
- verticale grondwaterbeweging (kwel, inzijging, tijdelijk, permanent) - grondwaterkwaliteit (zout, zoet, mengwater)
Naam:
Landschap
Beschrijving:
Indeling in hiârarchische ecosysteemclassificatie d.m.v. ordinatie en clustertechnieken
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
interpretatie
Klassen:
- ecosecties - ecodistricten - ecoregio's
Naam:
Fauna
Beschrijving:
aanwezigheid van fauna onderverdeeld in groepen
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
tellingen
Klassen:
- zoogdieren - amfibieân - reptielen - vogels
Naam:
IpiEco
Beschrijving:
Gegevens over landgebruik (IPI) en vegetatie (ECO). De vegetatie wordt gekarakteriseerd met ecotopen, dit is een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestructuur, succesiestadium en abiotische factoren.
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
inventarisatie en interpretatie
Klassen:
ecotooptypen en IPI's (130 verschillende)
Naam:
EKG
Beschrijving:
Informatie over het aantal plantensoorten met een gelijke milieu-indicatie. Per cel is voor elke ecologische combinatiegroep het aantal plantensoorten opgenomen.
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
inventarisaties en interpretatie
Klassen:
ecologische combinatiegroepen

Kwestbaarheid van de bodem voor verzuring en eutrofiâring

Algemene aspecten

Naam:
Kwestbaarheid van de bodem voor verzuring en eutrofiâring
Korte omschrijving:
Door zuurbelasting, o.a. door NH3-depositie, kan er verzuring optreden in de bodem. De mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van zuurneutraliserende processen en van de bemesting. De capaciteit van het buffermechanisme verschilt van bodem tot bodem. Alle gronden waarvan de pH van de bovengrond zonder compensatiebemesting naar alle waarschijnlijkheid met ÇÇn eenheid daalt c.q. de Al/Ca-ratio stijgt tot een waarde van 1,0 zijn als verzuringsgevoelig aangemerkt. Gronden zijn eutrofiâringsgevoelig als door NH3-depositie de beschikbaarheid van N sterk toeneemt. In dit bestand is voor alle gronden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, aangegeven of ze gevoelig zijn voor verzuring dan wel voor eutrofiâring. Voor het produceren van een kaartbeeld dient de tabel gecombineerd te worden met het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De informatie is geschikt voor provinciaal en landelijk gebruik.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: - De Vries. W, A. Breeuwsma en F. de Vries. 1989. Kwetsbaarheid van de Nederlandse bodem voor verzuring. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 29.
Code:
NEBOVDE
Opname periode:
1989
Trefwoorden: bodem, verzuring, verdringing, eutrofiâring
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleide
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
Voor iedereen beschikbaar
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
f 500,-
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
de gegevens zijn gerelateerd aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De nauwkeurigheid van de grenzen van deze kaart is afhankelijk van de situatie, globaal 50 tot 250 meter. De kaartzuiverheid, dit is de mate waarin de punten binnen een kaartvlak voldoen aan de omschrijving in de legenda, bedraagt 60 + 80 %.
Schaal/resolutie:
1 : 250 000
Thematische aspecten

Naam:
Verzuring
Beschrijving:
gevoeligheid voor verzuring
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
V = gevoelig voor verzuring N = niet gevoelig voor verzuring
Naam:
Verdringing
Beschrijving:
gevoeligheid voor verdringing
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
D = gevoelig voor verdringing N = niet gevoelig voor verdringing
Naam:
Eutrofiâring
Beschrijving:
gevoeligheid voor eutrofiâring
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
E = gevoelig voor eutrofiâring N = niet gevoelig voor eutrofiâring

Bodemfysische karakterisering van de bodem in Nederland

Algemene aspecten

Naam:
Bodemfysische karakterisering van de bodem in Nederland
Korte omschrijving:
Om het watertransport in de bodem te kunnen modelleren zijn de gronden in Nederland geschematiseerd naar bodemfysische eenheden. Een bodemfysische eenheid bevat informatie over de waterretentiekarakteristiek en de doorlatendheid van de lagen in de bovengrond en van de lagen in de ondergrond. In dit bestand is Nederland geschematiseerd naar 23 eenheden. Voor de verbreiding dienen de gegevens gekoppeld te worden aan het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. Door het globale karakter zijn de gegevens alleen te gebruiken voor landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: - Wösten, J.H.M., F. de Vries, J. Denneboom en A.F. van Holst, 1988. Generalisatie en bodemfysische vertaling van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 250 000, ten behoeve van de PAWN-studie.
Code:
NEBO_PAWN
Opname periode:
1988
Trefwoorden: bodem, doorlatendheid, K(h)-relatie, waterretentie- karakteristiek
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleid
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
Voor iedereen beschikbaar
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/info
Prijs/kosten:
f 500,-
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
de gegevens zijn gerelateerd aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De nauwkeurigheid van de grenzen van deze kaart is afhankelijk van de situatie, globaal 50 tot 250 meter. De kaartzuiverheid, dit is de mate waarin de punten binnen een kaartvlak voldoen aan de omschrijving in de legenda, bedraagt 60 + 80 %.
Schaal/resolutie:
1 : 250 000
Thematische aspecten

Naam:
Fysnr
Beschrijving:
het nummer van de bodemfysische eenheid
Eenheid:
nummers
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
1 - 23

Geschiktheid van de Nederlandse gronden voor ammoniakemissiearme mesttoediening

Algemene aspecten

Naam:
Geschiktheid van de Nederlandse gronden voor ammoniakemissiearme mesttoediening
Korte omschrijving:
Het uitrijden van dierlijke mest dient volgens de wet te geschieden met emissiearme technieken. Hiervoor zijn verschillend soorten machines beschikbaar (injecteurs en zodebemesters). De geschiktheid van de bodem voor het gebruik van deze machines is afhankelijk van de draagkracht in het voorjaar. De toepassingsmogelijkheden van injecteurs zijn verder ook afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels en de textuur van de bouwvoor. Dit bestand geeft op basis van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 informatie over de toepassingsmogelijkheden voor emissiearme mesttoediening. Voor de verbreiding dienen de gegevens gekoppeld te worden met het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De informatie is bedoeld voor regionaal en landelijk gebruik.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: - Wopereis, F.A. en R. Schuiling, 1990. Mestinjectie- mogelijkheden op grasland. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 81.
Code:
- Wopereis, F.A. en R. Schuiling, 1991. Bodemgeschiktheid voor emissie-arme mesttoedieningstechnieken. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 159.
Opname periode:
1991
Trefwoorden: bodem, emissiearme mesttoediening, mestinjectie
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleid
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
voor iedereen na het afsluiten van een gebruikers- overeenkomst
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
f 500,-
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
de gegevens zijn gerelateerd aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De nauwkeurigheid van de grenzen van deze kaart is afhankelijk van de situatie, globaal 50 tot 250 meter. De kaartzuiverheid, dit is de mate waarin de punten binnen een kaartvlak voldoen aan de omschrijving in de legenda, bedraagt 60 + 80 %.
Schaal/resolutie:
1 : 250 000
Thematische aspecten

Naam:
Geschikth
Beschrijving:
Geschiktheid voor emissiearme mesttoediening
Eenheid:
n.v.t
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
1 = ruim 1a = ruim geschikt tot licht beperkt 2 = licht beperkt 3 = beperkt 4 = sterk beperkt

Fysisch- en chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000

Algemene aspecten

Naam:
Fysisch- en chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000
Korte omschrijving:
Om interpretaties uit te kunnen voeren zijn gegevens nodig over opbouw en samenstelling van de bodem. Dit bestand bevat voor alle eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000, gegevens over het organische- stofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, M50 en de pH van de horizonten die binnen 120 cm diepte voorkomen. Voor de verbreiding dient het bestand gekoppeld te worden aan het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De gegevens zijn geschikt voor landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: - De Vries, F., 1993. Een fysisch-chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. Wageningen, DLO-staring Centrum. Rapport 265.
Code:
NEBO_LIB
Opname periode:
1993
Trefwoorden: bodem, organische-stofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, M50, textuur, pH
Meet./geïnt./afgeleid:
geïnterpreteerd
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
voor iedereen beschikbaar na het afsluiten van een gebruikersovereenkomst.
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
f 3000,-
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
heel Nederland
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meter
Nauwkeurigheid:
de gegevens zijn gerelateerd aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De nauwkeurigheid van de grenzen van deze kaart is afhankelijk van de situatie, globaal 50 tot 250 meter. De kaartzuiverheid, dit is de mate waarin de punten binnen een kaartvlak voldoen aan de omschrijving in de legenda, bedraagt 60 + 80 %.
Schaal/resolutie:
1 : 250 000
Thematische aspecten

Naam:
Horizont beschrijving: een beschreven laag binnen een bodemprofiel
Eenheid:
n.v.t
Meetmethode:
geïnterpreteerd
Klassen:
horizont-codes
Naam:
Kenmerken beschrijving: modale waarden en spreiding per horizont voor de volgende kenmerken: organische stofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, M50 en pH
Eenheid:
afhankelijk van kenmerk: in % van de vaste fase, in % van de minerale delen, enz.
Meetmethode:
per eenheid berekend uit gegevens in het BIS.
Klassen:
n.v.t

Fosfaatverzadigde gronden in mestoverschotgebieden

Algemene aspecten

Naam:
Oppervlakte fosfaatverzadigde landbouwgronden.
Korte omschrijving:
Door intensief gebruik is een deel van de gronden in Nederland verzadigd met fosfaat. De mate waarin fosfaat door de grond wordt gebonden is afhankelijk van het ijzer- en aluminiumgehalte en de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winter. Door het opstellen van een fosfaatbalans over de afgelopen 40 jaar is voor mestoverschotgebieden de fosfaatverzadigingsgraad geïnventariseerd. Hiervoor zijn de bodemkundige gegevens gebruikt van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. De resultaten worden gepresenteerd in een rasterbestand met een celgrootte van 2,5 x 2,5 km. De informatie is geschikt voor landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: - Reijerink, J.G.A. en A. Breeuwsma, 1992. Ruimtelijk beeld van de fosfaatverzadiging in mestoverschotgebieden, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 222.
Code:
PVNED
Opname periode:
1990 - 1992
Trefwoorden: landbouwgronden, fosfaatverzadiging
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleid
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
Voor iedereen beschikbaar na het afsluiten van een gebruikersovereenkomst
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI. Tel. 08370 - 74250
Verkrijgingsprocedure:
bestellen via contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
op aanvraag
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
Zandgebieden in Midden-Nederland en Brabant
Ruimtelijke eenheid:
grid
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meters
Nauwkeurigheid:
10 meter
Schaal/resolutie:
2500 x 2500 meter
Thematische aspecten

Naam:
Klvpopp
Beschrijving:
relatieve oppervlakte fosfaatverzadigde landbouwgronden binnen de cel, aangegeven in klassen
Eenheid:
%
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
1 = 0-20% van het areaal landbouwgronden is verzadigd 2 = 20-40% van het areaal landbouwgronden is verzadigd 3 = 40-60% van het areaal landbouwgronden is verzadigd 4 = 60-80% van het areaal landbouwgronden is verzadigd 5 = 80-100% van het areaal landbouwgronden is verzadigd

Geschiktheid voor Bosdoeltypen

Algemene aspecten

Naam:
Geschiktheid voor bosdoeltypen
Korte omschrijving:
Op basis van de bodemopbouw, de grondwatertrappen, en het grondgebruik is er een systematische beoordeling uitgevoerd voor de geschiktheid van de groeiplaatsen voor bosdoeltypen. Een bosdoeltype beschrijft een volgroeid bos. Voor de beoordeling zijn bodemkundige gegevens van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, gebruikt en grondgebruiksgegevens uit het bossenbestand van het IKC- NBLF. De interpretatie van de gegevens is op een kwalitatieve manier uitgevoerd. De informatie is bruikbaar voor regionale en landelijke toepassingen.
Versie:
1
Update frequentie:
geen
Oudere versies beschikbaar:
nee
Beschikbaar vanaf:
-
Soort:
ruimtelijk
Documentatie:
Inhoudelijke informatie: De Vries, F. 1992. De groeiplaatsgeschikheid voor bosdoeltypen in beeld met ALBOS
Code:
ALBOS
Opname periode:
1991 - 1992
Trefwoorden: bodem, groeiplaatsen, bosdoeltypen, grondgebruik
Meet./geïnt./afgeleid:
afgeleid
Eigenaar:
DLO-Staring Centrum
Beschikbaarheid:
Voor iedereen na het afsluiten van een gebruikers- overeenkomst
Contactpersoon:
F. de Vries, afdeling SBI
Verkrijgingsprocedure:
bestellen bij contactpersoon
Drager:
diskette
Software:
Arc/Info
Prijs/kosten:
op aanvraag
Ruimtelijke aspecten

Bedekking:
geheel Nederland met uitzondering van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
Ruimtelijke eenheid:
polygoon
Coördinatenstelsel:
Rijksdriehoeksmeting
Meeteenheid:
meters
Nauwkeurigheid:
De nauwkeurigheid is afhankelijk van de gebruikte basiskaarten, voor de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 hebben de grenzen globaal een nauwkeurigheid van 25 Ö 100 meter.
Schaal/resolutie:
1 : 100 000
Thematische aspecten

Naam:
Bosdoeltype
Beschrijving:
geschiktheid voor bosdoeltypen
Eenheid:
n.v.t.
Meetmethode:
afgeleid
Klassen:
bosdoeltypengroepen: A grove den en berken B grove den en eiken C eiken en beuken D douglas F populier G elzen en wilgen I berk