Hydrotheek nieuwsbrief nr. 103 (juli 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Avondzon Eiland van Maurik. Bron: P. van Vredendaal

De laatste Hydrotheek nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende zal verschijnen in september. Prettige vakantie!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 103. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over drones, serious fiction over burgerparticipatie, visstand monitoring met dna, grondstoffen hergebruik uit afvalwater, maaisel voor bodemverbetering, nutriëntenconcentraties en oppervlaktewater, drinkwaterwinning en mest, een atlas van amfibieen en reptielen en klimaatadaptatie. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Drone. Bron: www.stowa.nl Drones: nieuwe hulpjes in de watersector

Ook in de watersector wordt volop geëxperimenteerd met Drones (onbemande luchtvaartuigen). Welke toepassingsmogelijkheden zijn al bedacht? En welke kunnen we nog verwachten? >Meer informatie

foto cover De nevengeul van Kampvoort: participatieroman De nevengeul van Kampvoort, een roman over de liefde tussen burger en ambtenaar

Steeds vaker mogen burgers meepraten over de inrichting en uitvoering van grote overheidsprojecten. Veel minder vaak wordt in beeld gebracht hoe burgers dat eigenlijk aanpakken en beleven. Daarom schreef Sonja van der Arend een roman over, voor en met burgers die participeerden bij Ruimte voor de Rivier-projecten langs de IJssel. Het resultaat is bijzonder. >Meer informatie

Foto Bron: Presentatie Jelger Herder. eDNA vismonitoring: van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW). www.vissennetwerk.nl Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren

Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vissers) onder druk komen te staan. De eDNA-methode (environmental DNA) zou een alternatief kunnen zijn. >Meer informatie

foto cover STOWA rapport Verkenning mogelijkheden 'grondstof RWZI' Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater

Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater kan stimuleren. In dit rapport zijn hiervoor twee casussen uitgewerkt: het hergebruik van fosfaat (uit ontlasting en urine) en cellulose (uit toiletpapier). >Meer informatie

Foto persbericht Bodemverbetering door maaisel? Biomassa: groen goud voor het oprapen

Er is onderzocht of het maaisel (biomassa) gebruikt kan worden voor de bodemverbetering in Flevoland. In de businesscase zijn de kosten van inzameling van het maaisel en de technische mogelijkheden om het maaisel de grond in te krijgen, doorgerekend. >Meer informatie

Foto koeien in de wei. Bron: http://www.deltares.nl/publication/meetnet-nutrienten-landbouw-specifiek-oppervlaktewater Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater: update toestand en trends tot en met 2014

Dit rapport beschrijft een update van de analyse van de gegevens uit het MNLSO tot en met 2014. >Meer informatie

De gevolgen van mestgebruik voor drinkwaterwinning: een tussenbalans

In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid mede bepalend voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. Momenteel voert het Ministerie van Economische Zaken de Evaluatie Meststoffenwet uit. In dit rapport wordt het belang van de drinkwatersector bij dit traject onderbouwd door een actueel overzicht te geven van de aard en omvang van de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting. >Meer informatie

Foto omslag Angela de Wild. Atlas van amfibieën en reptielen van Utrecht Atlas van amfibieën en reptielen van Utrecht

In Utrecht komen elf soorten amfibieën voor: drie soorten watersalamanders, drie soorten padden en vijf soorten kikkers. Daarnaast komen vier soorten reptielen voor. Verder is een aantal soorten verdwenen en zijn er enkele nieuwkomers. Al deze soorten zijn beschreven in deze atlas. >Meer informatie

Foto cover Hemelwater belasten of belonen Hemelwater belasten of belonen

Belastingdifferentiatie als financiële prikkel om burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Kan dat? Wat is daar voor nodig? Over deze vragen gaat dit rapport. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in JUNI toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JUNI 2016.
Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? 1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort (artikel)

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Er zijn kamervragen over de onderbouwing van landelijke emissiecijfers voor erfafspoeling en riooloverstorten gesteld, die Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoord heeft. >Meer informatie

Foto Koe. Bron: Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers? 2. Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers? (artikel)

Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beschikbaar vanaf 2016-08-27) | uitgebreidere versie van het artikel op H2O-Online.

3. Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? : voor het geld hoeven we het niet te laten (artikel)

Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspunt voor alle buien is identiek. De buien mogen geen water op straat geven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##