Hydrotheek nieuwsbrief nr. 104 (oktober 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Het Oppad, Kortenhoef. Bron: P. van Vredendaal

Het lijkt er op dat de zomer niet ophoudt, toch doet langzaam de herfst zijn intrede. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 104. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over afvalwater en mestverwerkingsinstallaties; bekenatlas Veluwe; handvatten voor digitalisering; regionale waterkeringen; biomassateelt en wateropgaven; groenblauwe netwerken en duurzame stedenbouw; hydraulische belastingen voor duinwaterkeringen; nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen; en afvalwaterbehandeling en terugwinning van hulpstoffen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit MVI's

Achtergronddocument over de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI's). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering of direct op oppervlaktewater. >Meer informatie

Bekenatlas Veluwe

Bekenatlas Veluwe is de naam voor het nieuwe digitale kaartsysteem. Zo zijn er recente achtergrond kaarten opgenomen van de Veluwe, luchtfoto’s en een hoogtekaart. Er kan ook naar oude situaties worden gekeken via historische kaarten die teruggaan tot 1850. Ook is een kaart met landgoederen opgenomen. Per beek kan informatie aangeklikt worden. >Meer informatie

Digikompas Waterschappen

Samen met de omgeving werken waterschappen elke dag aan veilig, schoon en voldoende water. Met behulp van de digitalisering gaat die samenwerking steeds verder. Wie wil kan meedoen en meekijken. Het staat in het Digikompas Waterschappen. Handvatten voor digitalisering. >Meer informatie

Presentaties Kennisdag Regionale Waterkeringen 2016

Tijdens de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen kwamen waterkeringbeheerders uit heel Nederland om te worden bijgepraat over de veiligheid en stabiliteit van regionale keringen. Dit jaar was er speciale aandacht voor het actualiseren van de visie op de regionale keringen. >Meer informatie

Biomassateelt in combinatie met wateropgaven

Onderzocht is wat kansrijke combinaties zijn voor het realiseren van wateropgaven en de teelt van houtige biomassa. Daarnaast is verkend waar mogelijk pilots kunnen worden gestart. >Meer informatie

Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden

In dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. De principes en maatregelen hebben betrekking op de wateropgave, het beperken van hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, energieopwekking uit biomassa, lucht- en leefkwaliteit. Een veertigtal gerealiseerde internationale voorbeelden toont de haalbaarheid aan. >Meer informatie

Hydraulische belastingen 2017 voor duinwaterkeringen

In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen. >Meer informatie

Nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen laat lichte verbetering zien

Hoe is het met een soortgroep gesteld? Welke soorten zijn verdwenen, bedreigd, of nemen juist toe? Om hierop zicht te krijgen worden er Rode Lijsten opgesteld. Het is een geschikt instrument om beleid en beheer te prioriteren en zo de achteruitgang van soorten te stoppen. Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe Rode Lijst van kracht van zowel zoetwater- als zeevissen. >Meer informatie

New wastewater treatment concepts towards energy saving and resource recovery

This PhD thesis explores the feasibility of new municipal wastewater treatment concepts that help improve energy saving and resource recovery by modelling and experiments. Special focus of the experiments was set on the recovery of organic matter in the form of VFA production. >Meer informatie

Meer waterjuweeltjes

Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Te weten over: de rol van statistische informatie over onzekerheid in de besluitvorming, monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014, muggenoverlast en natte natuur; effecten van lage waterpeilen op vissen; toekomst van de bodem; herstel van het beekdallandschap; omgevingswet en KRW doelstellingen; waterhergebruik in Zoo Emmen; meetnetten en waterkwaliteit HHNK; riolering en wortelingroei; afkoppelen van hemelwater; en beleidslijn kust 2015 en waterveiligheid. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in SEPTEMBER toegevoegde publicaties:

Nieuwe aanwinsten voor de zomer maanden zijn via de site in te zien.
Klik op >Augustus  >Juli   >Juni

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van zomer 2016.

Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? 1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort (artikel)

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Er zijn kamervragen over de onderbouwing van landelijke emissiecijfers voor erfafspoeling en riooloverstorten gesteld, die Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoord heeft. >Meer informatie

Foto cover Hemelwater belasten of belonen 2. Hemelwater belasten of belonen (rapport)

Belastingdifferentiatie als financiële prikkel om burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Kan dat? Wat is daar voor nodig? Over deze vragen gaat dit rapport. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Pyrazool in de Maas: 'Neem geen risico met de volksgezondheid!' (artikel)

Zomer 2015: Nederland wordt opgeschrikt door de mededeling dat WML, Evides Waterbedrijf en Dunea zijn gestopt met de inname van Maaswater voor drinkwaterproductie. Het rivierwater is sterk vervuild door een chemische stof, pyrazool. Vier maanden later kijkt Ria Doedel, directeur van WML, terug op deze turbulente periode. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##