Hydrotheek nieuwsbrief nr. 110 (mei 2017)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
"Spring is in the air" Rhododendrons in het Arboretum. Foto: P. van Vredendaal

Spring is in the air. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 109. In dit nummer aandacht voor het artikel Hydrotheek: krachtige 'vindmachine' voor al uw waterpublicaties. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over venherstel, trekvissen, waterkwaliteit in stedelijke waterconcepten, mest, maaibeheer en vegetatie, en klimaatadaptatie. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Hydrotheek: krachtige 'vindmachine' voor al uw waterpublicaties. Foto: Martijn Bronswijk. In: Stowaterinfo, nr. 66, pagina 12 Hydrotheek: krachtige 'vindmachine' voor al uw waterpublicaties

'Met Full-text search is het mogelijk in de tekst van digitale documenten zelf te zoeken. Dit zorgt voor een completer zoekresultaat. Bovendien kun je hiermee eenvoudiger zoeken op heel specifieke of nieuwe termen, zoals Rainproof. Met de vertrouwde filters is het zoekresultaat altijd weer in te perken. Ook hebben we in de resultatenlijst een aantal sorteeropties toegevoegd: datum, titel en relevantie.' Artikel over de Hydrotheek in de Stowaterinfo. Lees hier het hele artikel

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

foto cover Venherstelprogramma Veluwse Vennen - Watergraafsmeertje (Foto: Peter van Beers) Venherstelprogramma Veluwse vennen

Voor de toetsing van subsidieaanvragen is er behoefte aan inzicht in de actuele situatie van de vennen. Waar ligt de prioriteit, waar liggen kansen en welke vennen moeten als verloren worden beschouwd? Rapport met een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe. >Meer informatie

Foto cover Biologische factsheets trekvissen Haringvliet en Voordelta. Foto: Jan Kamman Biologische factsheets trekvissen Haringvliet en Voordelta

De actuele kennis over eisen van 17 trekvissoorten en hun trekgedrag is verzameld. Deze informatie is bedoeld om de knelpunten en de potentie van maatregelen voor trekvissen in het Haringvliet en de Voordelta in beeld te brengen en te onderbouwen. >Meer informatie

foto cover De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten

Bij het ontwerpen, plannen en realiseren van stedelijk waterinitiatieven stil staan bij de kwaliteit van water. Evt. gezondheidsrisico's kunnen vaak met relatief eenvoudige aanpassingen worden beperkt. De waterkwaliteitscheck voor stedelijk water is ontwikkeld. >Meer informatie

Mest dossier. Bron: Waterspiegel. www.vewin.nl 'Mest dossier'

De laatste editie van Waterspiegel (Vewin) gaat in op een van de aanhoudende bedreigingen van het grondwater; mest. Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de mestproblematiek. >Meer informatie

Afbeelding  1. Opname vanaf de kant  van Lage Raam nabij Mill, 15 september 2016. Vegetatie die de waterstroming kan beïnvloeden is duidelijk zichtbaar (foto: Gé van den Eertwegh) Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezige watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. >Meer informatie

Overstroming in 2016 (bron: Waterschap Limburg). In: Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland: initiatievenboek klimaatadaptatie. Pagina 14 Initiatievenboek klimaatadaptatie: inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland

Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht. Onder andere: Kolkend water in Zuid-Limburgse straten; Natte landbouw; Bevaarbare Mark; Transformatie, bewustwording en klimaatgoten; Groene daken; Circulaire landbouw. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van APRIL aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in APRIL verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van APRIL 2017

Bron: Figuur 1.1. Stikstof- en fosforbalans voor regionale wateren 2010-2013. Pagina 38 in Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport 1. Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt tegen zijn grenzen aan. >Meer informatie

cover foto Verder bouwen op een goed fundament : visie op de regionale waterkeringen 2016 2. Verder bouwen op een goed fundament: visie op de regionale waterkeringen 2016 (rapport)

De opvolger van de eerste visie uit 2004 is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop met regionale waterkeringen wordt omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bord grondwaterbeschermingsgebied. Bron: https://www.provincie-utrecht.nl 3. Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit (rapport)

De bestaande norm voor nitraat (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondwater voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen, de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden. Berekend is hoe groot het effect is van het landelijke mestbeleid op de kwaliteit van het bovenste grondwater in deze gebieden, voor de periode 2010-2014 en in de toekomst (2026-2030). >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##