Hydrotheek nieuwsbrief nr. 111 (juni 2017)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Waddenparel Utopia (Texel). Foto: P. van Vredendaal

Lang licht, warme dagen, soms wind en buien. En dan is er... de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 111. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterkwaliteit en ecologie, de KRW jaarrapportage, ecohydrologie Mosbeek, de tweede editie van het grondwaterzakboekje, hittestress in de stad, nutrienten en waterkwaliteit, wateroverlast en maatregelen tegen blauwalgen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto cover Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015: ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015

Voor de KRW planuitwerking in de komende periode is de ecologische toestand van de Rijntakken (Nederrijn-Lek, IJssel en Bovenrijn-Waal) in beeld gebracht. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de trends van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit(parameters) en de belangrijkste sturende en verklarende factoren. >Meer informatie

Illustratie cover KRW-jaarrapportage 2016: naar een betere ecologische waterkwaliteit KRW jaarrapportage 2016

Geulen in rivieren, natuurvriendelijke oevers, drassige gebieden, bodemsanering, vispassages, onderzoek. Rijkswaterstaat voerde afgelopen jaren vele maatregelen uit om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en gaat daar de komende jaren ook mee door. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? >Meer informatie

foto cover Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de Mosbeek Ecohydrologische systeemanalyse Mosbeek

Inzicht in het ecohydrologisch functioneren van het brongebied van de Mosbeek, met name de werking van het grondwatersysteem. Speelt verdroging inderdaad een belangrijke rol bij de achteruitgang van het alkalisch laagveen? Wat zijn oorzaken en welke maatregelen kunnen getroffen worden? >Meer informatie

Fig. 5.3: Neerslag op ellips. Grondwaterzakboekje Gwz2016. Pag. 49. www.grondwaterzakboekje.nl Grondwaterzakboekje Gwz2016

Eind 2016 is een sterk uitgebreide tweede editie uitgekomen van het Grondwaterzakboekje onder de naam Gwz2016. Het Gwz2016 is een praktisch compendium voor grondwater. Geen leerboek, maar een vraagbaak en geheugensteun voor mensen die het vak al kennen. >Meer informatie

Bron: cover Truly cooling water bodies: lowering urban heat-stress Lowering urban heat-stress

This master thesis focuses on the 'truly cooling water body' design which lowers urban heat-stress in residential areas in Dutch water cities during warm periods, using city Utrecht as an example. >Meer informatie

Bron foto: www.stowa.nl Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

Het PBL beantwoordt vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook wordt de kwantificering van de beleidsopgave die daaruit volgt besproken. >Meer informatie

Noodweer in Nederweert en Ospel. Kevin Geurtjens. https://www.nederweert24.nl Advies wateroverlast

Gemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast ten gevolge van extreme regenval uitvoeren. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. >Meer informatie

Fig. 1.a: Warning signs at the waterfront during cyanobacterial blooms. In: Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area. Pag. 11 Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area

Promotieonderzoek met als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van MEI aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in MEI verschenen STOWA rapporten:

Overige STOWA publicaties:
De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van MEI 2017

Afbeelding  1. Opname vanaf de kant  van Lage Raam nabij Mill, 15 september 2016. Vegetatie die de waterstroming kan beïnvloeden is duidelijk zichtbaar (foto: Gé van den Eertwegh) 1. Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezige watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. >Meer informatie

Overstroming in 2016 (bron: Waterschap Limburg). In: Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland: initiatievenboek klimaatadaptatie. Pagina 14 2. Initiatievenboek klimaatadaptatie: inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland

Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht. Onder andere: Kolkend water in Zuid-Limburgse straten; Natte landbouw; Bevaarbare Mark; Transformatie, bewustwording en klimaatgoten; Groene daken; Circulaire landbouw. >Meer informatie

3. Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken

Nadere analyse van gegevens van Hoogheemraadschap van Rijnland laat zien dat er meer variatie aanwezig is in de biodiversiteit van macrofauna in haar waterlichamen. Deze variatie hangt (waarschijnlijk) voor een belangrijk deel samen met factoren als de dimensies van het onderzochte water, de inrichting (vorm van de oevers), de aanwezigheid van waterplanten en/of de hoeveelheid slib. Dit inzicht biedt perspectief om maatregelen te formuleren die de ecologische waterkwaliteit kunnen verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##