Hydrotheek nieuwsbrief nr. 113 (september 2017)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Rijntocht Crosstriatlon Renkum. Foto: P. van Vredendaal

Na de zomer is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 113. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over grondstoffen en afvalwater, acesulfaam verwijdering en rwzi's, risico's diergeneesmiddelen op water, beekdallandschap, visie op toekomst waterbeheer, veilige dijk bij Uitdam, riooloverstorten en sloten, en verhalen over de kust. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto cover Top 5 grondstoffen: van aanbod tot vraag. Van boven naar beneden: alginaat, biomassa, PHA, cellulose. Herkomst: Energie- en Grondstoffenfabriek www.efgf.nl Top 5 grondstoffen: van aanbod tot vraag

Om te komen tot strategische keuzes en grotere samenwerking is in de afgelopen periode in een proces samen met alle waterschappen en de Energie- en Grondstoffenfabriek, de potentie van de huidige Top 5 grondstoffen uit afvalwater in beeld gebracht. >Meer informatie

Acesulfame potassium. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Acesulfame_potassium Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil?

Zoetstof acesulfaam komt via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Onderzoek laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI's, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert. >Meer informatie

Figuur 3.2 Berekende maximale concentraties in de kavelsloot. In: Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater

Op basis van de huidige analyse lijkt een aantal antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen milieunormen voor grond- en/of oppervlaktewater te kunnen overschrijden. >Meer informatie

cover Het Hunzedal, wedergeboorte van een beekdallandschap Het Hunzedal, wedergeboorte van een beekdallandschap

Twintig jaar geleden kreeg Het Drentse Landschap de kans om de Hunze aan te pakken. Natuur was in het Hunzedal in geen velden of wegen te bekennen. Stichting Het Drentse Landschap ontdekte dat het anders kon. >Meer informatie

uitsnede cover Waterbeheer op weg naar 2045 : verkenningen op verzoek van waterschap Zuiderzeeland Waterbeheer op weg naar 2045: verkenningen op verzoek van waterschap Zuiderzeeland

Deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven hebben op verzoek hun visie gegeven op verschillende onderdelen van het waterbeheer. >Meer informatie

foto cover Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam

De Markermeerdijk bij Uitdam is in 2006 afgekeurd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt de versterking voor zodat deze uiterlijk in 2021 weer veilig is. >Meer informatie

Microskopische opname van Surirella venusta. Vergroting ca 1500x. Deel van Figuur 5. Pag. 24 in Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding

Om de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. >Meer informatie

Bron foto: cover Kustverhalen Kustverhalen

Kustverhalen gaat niet alleen over kustveiligheid en economische belangen, maar ook om de persoonlijke verhalen van mensen en hun relatie met de kust. Zoals het zand kan schuren, zo kunnen belangen van verschillende groepen en individuen aan de kust ook schuren. Wat de vraag oproept van wie de kust nu eigenlijk is. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van JULI en AUGUSTUS aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen 2 maanden verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze 2 maanden, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in JULI en AUGUSTUS verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van JULI en AUGUSTUS 2017

Foto cover Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit 1. Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit

Hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

foto cover Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant. foto: Ralf Verdsonschot 2. Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant

De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bron foto: https://www.geneesmiddelendebat.nl/nieuws/nulmeting-antibiotica-en-resistente-bacterien-in-afvalwater/ 3. Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen

Het RIVM heeft onderzocht hoeveel resistente bacteriën via afvalwater in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen. Afvalwater is, naast mest, de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu belanden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##