Hydrotheek nieuwsbrief nr. 81 (april 2014)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Binnenveld. Bron: Rob van Genderen

De nieuwsbrief zit in een nieuw STOWA jasje. Het zonnetje schijnt. Dat lijkt me een mooi moment om de Hydrotheek nieuwsbrief te lezen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 81. In dit nummer aandacht voor een aantal nieuwe dossiers. Ze gaan over: otters, schaliegas en de zandmotor. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de zandmotor, grondwaterstand, schaliegas, begrazing langs beken, waterinnovaties, topsector Water, de kracht van water, blauwalgen, de waterketen, en het Nederlands waterbeleid. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Nieuws
Hydrotheek dossiers. Foto: Bobby de Vos Nieuwe dossiers

De volgende thema's zijn nieuw toegevoegd aan de Dossiers pagina:

Deze thema's zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt. Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto cover Zandmotor Delflandse kust: een blik op 2,5 jaar bouwen met de natuur De zandmotor draait

In 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ten zuiden van Den Haag een schiereiland van 21,5 miljoen m3 zand aangelegd: de zandmotor. Onder invloed van wind, golven en stroming verspreidt het zand van de zandmotor zich geleidelijk noord- en zuidwaarts langs de kust. Dit zorgt voor kustonderhoud, nieuwe natuur en een dynamisch recreatiegebied. Dit is bouwen met de natuur. Sinds de aanleg wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van deze opgeworpen zandkust. De metingen voor vormverandering en zandverplaatsing worden onder meer uitgevoerd met de 40 meter hoge Argusmast op de zandmotor, een radarinstallatie (stroming), met jetski’s (bodemmeting) en een vliegtuig (hoogtemeting). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | youtube-filmpje De zandmotor: gepassioneerde wetenschap | nieuwsbericht Rijkswaterstaat | meer publicaties over de zandmotor.

Figuur 3.2: Locaties van de 465 operationele peilbuizen van het PMG (rood) en die van de 32 grondwaterwinningen van Vitens (blauw). In: Definitiestudie achtergrondverlaging in de provincie Overijssel Definitiestudie achtergrondverlaging in de provincie Overijssel

De Provincie Overijssel heeft behoefte aan een ruimtelijk beeld van de achtergrondverlaging in Overijssel, dat is gebaseerd op statistische analyse van grondwaterstandsreeksen. Als een eerste verkenning gaat dit rapport in op afbakening, aanpak, mogelijkheden en beperkingen van het daarvoor benodigde onderzoek. Het begrip achtergrondverlaging is een licht gecorrigeerde versie van het begrip achtergrondverdroging, dat werd geïntroduceerd bij een grootschalige studie naar de verlaging van de niet aan neerslagoverschot en grondwaterwinning gerelateerde component van de grondwaterstand / stijghoogte in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland, in de periode vanaf 1950. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

cover plaatje STOWA rapport De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas De risico's van schaliegas en steenkoolgas - factsheet

Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast biedt het een stand van zaken van de ontwikkelingen in Nederland en Europa. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over schaliegas.

cover foto Begrazing langs waterlopen Uitgangspunten voor begrazing van natuurzones langs waterlopen

Voor de natuurstroken langs waterlopen (ecologische verbindingszones of beekdalen van herstelde beken) zijn ecologische doelen opgesteld. Meestal is hiervoor een streefbeeld opgesteld dat vertaald is naar een visie of inrichtingsplan. Het beheer dient in het teken te staan van de ontwikkeling in de richting van het streefbeeld of het bereiken van dit streefbeeld. Dit betekent dat er een keuze gemaakt moet worden welke onderhoudsvorm daar het beste bij past. De meest reguliere onderhoudsvormen voor het ontwikkelen van bepaalde vegetaties (o.a. graslanden, ruigtes) zijn maaien en afvoeren of begrazen. Waterschap Aa en Maas past begrazing steeds vaker als beheermaatregel toe. Het doel van deze memo is om op papier te zetten in hoeverre begrazing een geschikte beheervorm kan zijn langs waterlopen met een natuurzone. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

cover Waterinnovaties in Nederland: een beknopt overzicht Waterinnovaties in Nederland: een beknopt overzicht

In deze brochure voorbeelden van vernieuwende manieren van waterbeheer, kustbeheer, waterveiligheid, sanitatie. Nieuwe technologie en nieuwe inzichten, verkregen via een breed scala aan projecten. Een veertigtal voorbeelden op het gebied van: waterveiligheid, beschikbaarheid van zoet water, bijdragen aan betere waterkwaliteit en klimaatbestendige steden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

cover Topsector Water -special bij Metro Delta + Maritiem + Water = Topsector Water

Met de topsector water kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse watersector aan de internationale top blijft. Op dit moment zit 8,6 procent van de Nederlandse bevolking werkloos thuis, terwijl in de watersector tot 2020 ruim 40.000 arbeidsplaatsen gevuld moeten worden. Het ene na het andere innovatieve wateridee wordt bedacht en uitgevoerd door Nederlandse deskundigen. De innovaties gaan bovendien de hele wereld over. Delta + Maritiem + Water = Topsector Water. In deze special van het dagblad Metro aandacht aan deze en andere aspecten van waterbeheer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

screenshot De kracht van water - VPRO tegenlicht De kracht van water - VPRO tegenlicht

Tegenwoordig hebben we een riool en komt er altijd schoon water uit de kraan. Doodnormaal en spotgoedkoop. Althans, tot nu. Want de waardevolle grondstoffen in poep én pies, zoals de fosfaten die goede mest opleveren, gaan verloren en fosfaat is een stof die naar verwachting over zo'n dertig jaar op zal raken. Langzaam ontstaan er nu overal hi-tech én low-tech initiatieven om zelf afvalwater op te vangen, de mest te gebruiken, het water te zuiveren en te hergebruiken. Meer lezen? Klik op | details | de documentaire.

Figuur 3.8 Blauwalgendynamiek in De Leijen. Bron: Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren

Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sturende milieuomstandigheden in het oppervlaktewater. Naast dat dit inzicht geeft in de huidige status van de waterlichamen, geeft het ook inzicht in welke blauwalgen er bij welke milieucondities verwacht kunnen worden, wat handvatten kan opleveren voor gerichte monitoring en zo mogelijk voor maatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto Relatie watersystemen en waterketen: kansen en bedreigingen Balancing rural-urban water and resource needs De 96ste dies van Wageningen University stond in het teken van de grote veranderingen in milieu en klimaat en de uitdagingen dientengevolge voor de leefomgeving in stad en ommeland. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om de beschikbaarheid van water en andere vitale hulpbronnen. Milieutechnoloog Huub Rijnaarts was een van de hoofdsprekers. Zijn toespraak had als titel Balancing rural-urban water and resource needs. Meer weten? Klik op | presentatie Huub Rijnaarts | publicatieoverzicht Huub Rijnaarts | nieuwsbericht Dies celbration.
Cover OESO rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? Bron: http://www.oecd-ilibrary.org OESO: Nederlands waterbeheer klaar voor de toekomst

Het wereldwijd geroemde Nederlandse waterbeleid, kan op belangrijke onderdelen worden verbeterd. Zo is onafhankelijk toezicht nodig en meer transparantie over de bestedingen in het waterbeheer. Dat concludeert de OESO in het rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief. De OESO prijst de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, en in het bijzonder de rol die de waterschappen daarin spelen. Maar de OESO ziet ook veel punten voor verbetering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | beleidsreactie | nieuwsbericht UvW | nieuwsbericht Binnenlands Bestuur.

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in MAART toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2014.

1. Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied (artikel)

De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen -zoals geneesmiddelen- in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het Maasstroomgebied zijn deze vragen in diverse studies in beeld gebracht. Dit artikel geeft een overzicht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Relatie watersystemen en waterketen: kansen en bedreigingen (presentatie)

Toenemende verstedelijking, industrialisatie en landbouw leidt tot een toenemende druk op zoetwaterbronnen. Schoon water heeft één kwaliteit: (te) goed. Afvalwater heeft één kwaliteit: (te) slecht. Hoe nu de watervoorziening in de stad te behartigen? Twee extremen en een tussenvariant: volledig water-autonome woningen via badhuis-concept tot een gecentraliseerd systeem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

cover Milieu-effecten van humane geneesmiddelen: aanwezigheid en risico's 3. Milieu-effecten van humane geneesmiddelen: aanwezigheid en risico's (rapport)

Resultaten van een literatuurstudie, waarin informatie is verkregen over de aanwezigheid van humane geneesmiddelen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater en de mogelijk hieruit ontstane risico's voor mens en aquatisch milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##