Hydrotheek nieuwsbrief nr. 87 (december 2014)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Foto Sloot verleggen: werkzaamheden voor de aanleg busbaan Wageningen UR campus. Bron: P. van Vredendaal

Het jaar is bijna ten einde. Via deze weg wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! En wie weet heeft u bij de kerstboom tijd om de Hydrotheek nieuwsbrief te lezen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 87. In dit nummer aandacht voor een aantal nieuwe dossiers. Ze gaan over environmental DNA (eDNA), (extreme) neerslag, klimaatverandering en natuur en slootonderhoud. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over ammonium uit rwzi's en oppervlaktewaterkwaliteit, klimaatverandering en afbraak van veen, waterkwaliteit agrarische gebieden, grondwaterstandsgegevens, Europese meerval, risico's van medicijnresten voor vissen, innovatieve dijken en waterplanten. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Nieuws
Foto: Bobby de Vos Nieuwe dossiers

De volgende thema's zijn toegevoegd aan de Dossiers pagina:
Environmental DNA (eDNA)
(Extreme) neerslag
Klimaatverandering en natuur
Sloot onderhoud

Deze thema's zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt. Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Figuur 1. Aantal overschrijdingen NH4-toetswaarde (KRW) in de periode 2008-2013 verdeeld over de maanden. Pag. 16. Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem periode 2008-2013 Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem

De eerste inventarisatie naar normoverschrijdingen voor ammonium in het beheergebied van waterschap Aa en Maas heeft geleid tot een aantal vragen. Deze zijn beantwoord door een data-analyse van waterkwaliteitsgegevens boven- en benedenstrooms effluentlozingen van rwzi’s over de periode 2008-2013. >Meer informatie

Foto Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden. Bron: http://www.kennisvoorklimaat.nl/hotspots/ondiepe-wateren-veenweidegebieden Afbraak van veen in veenweidegebieden

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van fenolen in veenweidebodems en naar de afbraaksnelheid van veen van verschillende dieptes in drie studiegebieden. De afbraakexperimenten richtten zich op twee gevolgen van klimaatverandering: zomerdroogte en verbrakking. >Meer informatie

Foto cover Waterkwaliteit agrarische gebieden 2013 Waterkwaliteit agrarische gebieden 2013

In de agrarische gebieden heeft Rijnland de nutriënten (stikstof en fosfor) en gewasbeschermingsmiddelen gemeten op veertig locaties over verschillende gebieden (bollenteelt, boomteelt, glastuinbouw, grasland, akkerbouw, natuurgebieden en ontvangend water). >Meer informatie

Foto cover Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevens Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevens

Het doel van deze validatiepilot is om in een werkelijke set KRW-grondwaterstandsgegevens te onderzoeken welke fouten en bijzonderheden het meest voorkomen en daarmee de grootste problemen opleveren. >Meer informatie

Foto cover Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen Europese meerval in de Westeinderplassen

Er is onderzoek gedaan naar het migratiegedrag van de meerval in de Westeinderplassen. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de huidige populatiegrootte en de habitateisen van de meerval en de implicaties voor waterbeheer. >Meer informatie

Foto Medicijnen. Bron: http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/actueel/6041/medicijnresten_in_de_waterketen_en_risico_ Medicijnresten in waterketen en risico's voor vissen

Literatuuronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de vraag wat bekend is over de aanwezigheid van medicijnresten in de waterketen en de risico's voor vissen. Tevens is bekeken wat bekend is over de risico's voor andere waterorganismen en de mens. >Meer informatie

Foto omslag Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied. De foto op de omslag is gemaakt door Jantsje M. van Loon-Steensma Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied

Diverse studies zijn uitgevoerd naar de kansen voor innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied. Daarbij is de toepasbaarheid en effectiviteit voor de waterveiligheid verkend en is de meerwaarde voor natuur, landschap en recreatie in beeld gebracht. >Meer informatie

Foto. Groot blaasjeskruid, één van de soorten waterplanten die in de beheergebieden voorkomen. Foto cover. Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe

Of en in hoeverre hoge sulfaatconcentraties in waterlichamen in het (zand)landschap een probleem vormen voor water- en moerasplanten is het onderwerp van deze studie. Centraal staat de vraag of de sulfaatconcentratie van de waterlaag een negatieve invloed heeft op vegetaties van wortelende waterplanten en moerasplanten in beken, rivieren en weteringen die in beheer zijn bij Waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in NOVEMBER toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in NOVEMBER 2014.

1. Fosfor in landbouwbodems (artikel)

Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar te veel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. ILVO maakte in de periode 2012-2014 een literatuurstudie over de fosforcyclus in bodems, met focus op landbouw en milieu, die de knelpunten blootlegt. >Details

2. Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen (rapport)

In 2013 is een pilotonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en mogelijke risico’s van hormonen en geneesmiddelen in het systeem bodem-grondwater-oppervlaktewater. >Details >Volledige tekst

3. De rijke watermacrofauna van het hellingveen in de Brunssummerheide (artikel)

Het hellingveen, waaruit de Roode Beek ontspringt, is landschappelijk relatief onaangetast en bevat in tegenstelling tot veel andere veengebieden een grote diversiteit aan habitats (hoogveen, broekbos, heischrale vegetaties, stilstaande plasjes en een stromende beek). Dit artikel geeft een overzicht van de daar voorkomende soorten. >Details >Volledige tekst

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##