Hydrotheek nieuwsbrief nr. 93 (juli 2015)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Verkoeling in de Linge. Foto: P. van Vredendaal

Op de valreep voor de zomervakantie verschijnt er nog een Hydrotheek nieuwsbrief! Wanneer u ook gaat: een goede vakantie toegewenst!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 93. In dit nummer aandacht voor de online artikelen uit H2O. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over klimaatadaptatie, biodiversiteit en dijken, ecohydrologie, zoetwatervoorziening, grondwaterstand, watersysteem monitoring. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties. De volgende Hydrotheek nieuwsbrief zal begin september verschijnen.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Nieuws
Uitsnede cover van een van de laatste H2O nummer in de oude stijl Tijdschriftartikelen H2O online beschikbaar in de Hydrotheek

Dit voorjaar is i.o.m. STOWA en Koninklijk Nederlands Waternetwerk afgesproken dat alle artikelen uit het tijdschrift H2O ook online beschikbaar zullen komen via de Hydrotheek. Er is een start gemaakt. Op dit moment zijn de artikelen vanaf 2006 online beschikbaar gemaakt. De komende tijd gaan we verder met de artikelen van voor 2007. Voor nieuwe nummers geldt de digitale editie van een nummer verschijnt met enige vertraging na de papieren editie. Bekijk de online artikelen via | H2O in de Hydrotheek | H2O op vakbladh2o.nl.

H2O is een uitgave van Stichting H2O. Het bestaat uit twee communicerende delen: het maandblad H2O en H2O-Online. In het maandblad is ruimte voor bijdragen die voor de brede watersector interessant zijn, waaronder een selectie van de online gepubliceerde artikelen, bewerkt voor een breder publiek. Ook vindt u in het maandblad korte verwijzingen naar nieuwe publicaties op H2O-Online. H2O-Online publiceert de volledige vakartikelen die worden aangeboden vanuit de sector.

De Hydrotheek als repository, d.w.z. een centraal punt voor duurzame opslag van water gerelateerde publicaties met een goede vindbaarheid en verspreiding, groeit. Via dit voorbeeld ziet u dat de Hydrotheek u kan ondersteunen met het duurzaam opslaan van publicaties.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Illustratie cover Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2015 Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving 2015

De derde editie van de 'Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving', een grootschalige peiling naar de trends, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de fysieke leefomgeving. Dit jaar besteedt het onderzoek extra aandacht aan het thema 'Water en Klimaatadaptatie'. >Meer informatie

Foto cover Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard

Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. >Meer informatie

Foto cover Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten

Natura-2000 gebied Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo. Als gevolg van de aanwezigheid van verdiepte beken, sloten en drainagesystemen in en om het gebied en door onttrekking van grondwater (vooral) ten behoeve van drinkwater (winning Weerselo) is het gebied verdroogd. In combinatie hiermee heeft het gebied ook te kampen met waterkwaliteitsproblemen die samenhangen met vermesting van het grondwater. Een aangescherpte systeemanalyse die betrekking heeft op het natuurgebied als geheel. >Meer informatie

Figuur 3. Tabblad overstroming Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers

Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkelde kaarten zijn een belangrijke basis voor de langetermijnvisie van het waterschap Vallei en Veluwe. >Meer informatie

Foto cover Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw

Dit rapport geeft de resultaten weer van de kwantitatieve verkenningen die gedaan zijn in het kader van de zogenaamde stresstest: een nader onderzoek naar de robuustheid van het Deltaplan Zoetwater. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil (laten) toetsen of (en hoelang) de Voorkeurstrategie Zoetwater voldoet, ook als de negatieve gevolgen van klimaatontwikkeling, vergroting van de zoetwatervraag en wijzigingen in de infrastructuur zich opstapelen. >Meer informatie

Bron: uitsnede cover foto Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens

Een tweetal projecten hadden ten doel meer inzicht te bieden in de fouten in (grond)waterdata die optreden in de praktijk (een pilot), en anderzijds het definiƫren en realiseren van een eenduidige werkwijze bij datakwaliteitscontrole (een protocol). Deze projecten zijn recent afgerond, met als resultaat een drietal rapporten. >Meer informatie

cover Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel

Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. Waterschap Rijn en IJssel toetst de gegevens aan de doelstellingen zoals het waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert waar het water op orde is en waar nog knelpunten liggen. Waar mogelijk worden op basis van deze inzichten in het watersysteem ook oplossingen voor die knelpunten gegeven. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in JUNI toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JUNI 2015.
1. Datamining toont verbanden in het waterbeheer (artikel)

Het begrip datamining is wellicht bekend van Google en Facebook. Ook in het waterbeheer beschikken we over grote databases, zoals de beheerregisters van de waterschappen, het Actueel Hoogtebestand Nederland, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en CBS gegevens. Het is mogelijk hieruit nuttige verbanden te vinden die voordien nog niet bekend waren. Meer lezen? Klik op | details

2. Microverontreinigingen in water vormen een serieus probleem (artikel)

Veel microverontreinigingen komen via het afvalwater op rwzi's terecht. Hier wordt een deel van de stoffen verwijderd door afbraak en adsorptie aan actief slib. Wat niet wordt verwijderd, wordt met het effluent op het oppervlaktewater geloosd. Microverontreinigingen verspreiden zich ook via uit- of afspoeling van de bodem. De concentraties van de aangetroffen microverontreinigingen in afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater zijn meestal laag. De effecten voor de mens in drinkwater zijn gering, maar voor waterorganismen in oppervlaktewater moeten ze serieus worden genomen. Meer lezen? Klik op | details

chemische grondwaterkwaliteit ten behoeve van drinkwaterwinning. Bron: http://www.rwsleefomgeving.nl 3. Ecosysteemdiensten van grondwater en ondergrond (rapport)

De mens maakt steeds meer gebruik van de 'diensten' die het grondwater en de ondergrond (onder het maaiveld) leveren. Voorbeelden van deze zogeheten ecosysteemdiensten zijn de beschikbaarheid van water voor drinkwaterproductie, de opslag van energie en het reinigend vermogen van de ondergrond. De kennis van deze ecosysteemdiensten is belangrijk voor publieke en private partijen om de waarde van het grondwater en de ondergrond beter te bepalen, wat eraan kan bijdragen dat afwegingen over maatregelen en inrichting van gebieden beter kunnen worden gemaakt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##