Hydrotheek nieuwsbrief nr. 97 (december 2015)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Paarden in de uiterwaarden van de Nederrijn. Bron: P. van Vredendaal

Het jaar is bijna ten einde. Via deze weg wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! En wie weet heeft u bij de kerstboom tijd om de Hydrotheek nieuwsbrief te lezen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 97. In dit nummer aandacht voor de online beschikbaarheid van de rapporten van het Staringcentrum. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over schaliegas en drinkwater, warmte-koudeopslag, toekomst van de riolering, vissen en waterkrachtcentrales, grote grazers in uiterwaarden, meerlaagsveiligheid, rioleringsberekeningen, Het Groene Hart en waterbalans Huurnerveld. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Foto Hydrotheek illustratie. Bron: Bobby de Vos Alle Staringcentrum rapporten online beschikbaar

In navolging van de ICW nota's zijn nu ook alle Staringcentrum rapporten online beschikbaar, inclusief de kaartbijlagen. De rapporten van het Staringcentrum (voorloper van Alterra) zijn verschenen van 1989 tot 1999, maar bevatten nog steeds waardevolle informatie. Wageningen UR Library heeft de rapporten gedigitaliseerd. De rapporten zijn in Open Access beschikbaar gesteld.
Alle Staringcentrum rapporten in de Hydrotheek | Alle overige Staringcentrum rapporten.

Ter illustratie:
Rapport nr. 1. Omzettingssnelheid van methylisothiocyanaat en 1,3-dichloorpropeen in waterverzadigde ondergrondmaterialen uit Drenthe en Groningen
Rapport nr. 701. Watersysteemverkenning Noord-Nederland : invloed van veranderingen in de waterhuishouding op drie ruimtegebruikscenario's.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Argumentenkaart schaliegaswinning. Bron: http://www.tno.nl/media/5785/argumentenkaart_schaliegaswinning.pdf Schaliegas & drinkwater: betrouwbaarheid

In de discussie rondom schaliegas zijn drinkwaterbedrijven sterk betrokken. Er staat voor drinkwaterbedrijven mogelijk veel op het spel. Het gaat daarbij om de betrouwbaarheid van drinkwater. >Meer informatie

Afbeelding cover Bioremediation of chlorinated ethenes in aquifer thermal energy storage Snellere grondwaterreiniging door warmte-koudeopslag

Door het systeem van opslag en onttrekking van warmte en kou is vervuild grondwater zeker tien keer sneller schoon te maken dan met bestaande technieken. >Meer informatie

Bron: artikel Van rioollasten tot rioollusten: de toekomst van de riolering Van rioollasten tot rioollusten: de toekomst van de riolering

Wat is de toekomst van het riool? Zes zelfstandigen ontwikkelden een animatie, getiteld 'Van rioollasten naar rioollusten'. Daarmee schetsen zij hun visie op de waterketen en het riool in 2060. >Meer informatie

Met alleen een vistrap, hoe goed die ook werkt, blijven waterkrachtcentrales een bedreiging vormen voor vissen. Foto uit artikel Groene energie met een rouwrand Waterkrachtcentrales blijven gevaar voor vissen

Binnenkort beslissen de provincie Limburg en het Rijk over een nieuwe vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Sportvisserij Nederland geeft tegengas. >Meer informatie

Foto voorkant Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden, W.M. Liefveld Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden

Omdat de druk op de ruimte ook langs de Nederlandse rivieren toeneemt, moeten functies steeds uitgekiender vervlochten worden. In de uiterwaarden betekent dit vooral het vinden van een goede balans tussen natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. >Meer informatie

Figuur conclusies en aanbevelingen. Bron: Die het water deert die het water keert Die het water deert, die het water keert

Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geëxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept? >Meer informatie

Figuur 7: Overstortvolumes bij de drie buien voor de drie verschillende bovengrondschematisaties. In: Belang van bovengrondmodellering in rioleringsberekeningen Belang van bovengrondmodellering in rioleringsberekeningen

Met rioleringsberekeningen kan worden gekeken of leidingen en pompen voldoende capaciteit hebben om afvalwater af te voeren en hoeveel via overstortwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Maar hoe goed zijn die berekeningen? Geven ze een realistisch beeld van de situatie tijdens die zeldzame hevige neerslag? >Meer informatie

Omslagfoto Werry Crone / Hollandse Hoogte. PBL rapport Het Groene Hart in beeld: een uniek veengebied midden in de Randstad Het Groene Hart in beeld: een uniek veengebied midden in de Randstad

Bij ongewijzigd beleid nemen de maatschappelijke kosten toe omdat de veenbodem blijft dalen. Daarnaast veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de landelijke CO2 uitstoot en is het veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw. In deze studie is een overzicht gemaakt van de opgaven en kansen voor Het Groene Hart. >Meer informatie

Illustratie voorkant Waterbalans Huurnerveld: evaluatie metingen Waterbalans Huurnerveld: evaluatie metingen

Om tot een beter gekwantificeerd begrip van de hydrologie te komen is in 2011 een aanvullend monitoringsysteem ingericht, waarin de grondwaterstanden en de afvoer op een aantal punten wordt gemeten. Op basis van de sindsdien verzamelde gegevens is een eerste evaluatie van de waterbalans van het Huurnerveld opgesteld. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in NOVEMBER toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in NOVEMBER 2015.
Foto bij artikel Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water: metingen van waterschappen voor Nitraatrichtlijn misleidend 1. Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water (artikel)

Niet (over)bemeste landbouwgronden, maar fosfaatrijk kwelwater uit een pleistocene marinelaag in de bodem, veroorzaakt de forse overschrijdingen van de fosfaatgehalten in oppervlaktewateren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto Gescheiden riool. Bron:www.riool.info 2. Afkoppelen kost meer dan het aan zuiveringskosten bespaart (artikel)

Door op grote schaal af te koppelen zouden de zuiveringskosten tientallen procenten kunnen dalen. Dat klinkt mooi, maar dat is niet het hele verhaal. Dit artikel laat zien wat afkoppelen kost en vergelijkt dit met de voorgespiegelde kostenbesparing. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beperkt toegankelijk).

Afbeelding 1. Aantal stoffen uitgezet tegen de rapportagegrens voor de brede screeningsmethode (Triple ToF instrument) en de reguliere monitoring (Triple Quad instrument). Bron: Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit 3. Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit (artikel)

Er bestaat behoefte aan een methode die relatief eenvoudig een zo compleet mogelijk beeld geeft van de aanwezigheid van antropogene stoffen. Er is een zogenoemde 'brede' screeningsmethode met behulp van vloeistofchromatografie-hoge resolutie massaspectroscopie (LC-HR-MS) gebruikt. Bleek deze methode voldoende gevoelig en effectief? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##