Hydrotheek nieuwsbrief nr. 98 (februari 2016)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Nieuwjaarsduik Horst. Bron: P. van Vredendaal

We zijn al goed op weg in 2016. De Hydrotheek gaat er een goed jaar van maken! Om te beginnen met deze Hydrotheek nieuwsbrief, vol met waterjuweeltjes. Veel leesplezier!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 98. In dit nummer aandacht voor de Hydrotheek in 2015 in vogelvlucht en de vernieuwde Deltafacts. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over klimaatverandering, muizenplagen, adaptatie rivieren, quaggamossel, Topsector Water, dijkverbetering, biotamonitoring, boeren en waterbeheer, KRW, cultuurhistorie, duinen, nationaal waterplan, waterparken, fosfaat, waterkwaliteit en bestrijdingsmiddelen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Hydrotheek in 2015 in vogelvlucht Hydrotheek in 2015 in vogelvlucht

Met 38.203 pageviews is de Hydrotheek in 2015 goed bezocht. In 2015 zijn 1902 nieuwe titels aan de Hydrotheek toegevoegd. Hiervan zijn er 80% digitaal, online beschikbaar. Naast deze nieuwe titels zijn dit jaar enkele duizenden artikelen uit H2O en diverse rapporten digitaal beschikbaar gekomen uit voorgaande jaren. Van de ruim 44.000 publicaties in de Hydrotheek zijn nu ruim 20.000 publicaties digitaal, online beschikbaar.

Qua bekeken publicaties is de top 3 opvallend. Het zijn oudjes die de top 3 bevolken:

  1. Vergeten land: ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350);
  2. Cultuurtechnisch vademecum;
  3. Grondwaterkwaliteitsaspecten vernatting van verdroogde natte natuurparels in Noord-Brabant.

Pas op nummer 4 treffen we de eerste publicatie uit 2015 aan: Bronnen van inspiratie: verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg.

Tot slot, bijblijven via de diverse kanalen wordt op het meetmoment 1-1-2016 gedaan door:

Rest me te zeggen dat we er in 2016 met de Hydrotheek een goed jaar van gaan maken!

Header foto Deltafacts Deltafacts vernieuwd

Onlangs is een vernieuwde versie van Deltafacts.nl live gegaan. Tegelijkertijd is een groot aantal Deltafacts geüpdatet. Het gaat om: Borging vitale infrastructuur bij overstroming; Bouwen in en op waterkeringen; Brakke kwel; Consequenties snelle daling waterpeil op waterkering; Deltadijk; Deltascenario’s & adaptief deltamanagement; Regenwaterlenzen; Stabiliteit veenkaden met het oog op klimaatverandering.

Kijk voor het complete overzicht op Deltafacts.nl of op Deltafacts in de Hydrotheek.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Foto cover Nederland warmt op! Zijn we voldoende voorbereid? Nederland warmt op! Zijn we voldoende voorbereid?

Het is niet meer de vraag of het klimaat verandert, maar hoe snel de veranderingen gaan. We krijgen steeds meer te maken met hevige regenval, droogte, hitte en zeespiegelstijging. Dit stelt Nederland op heel veel terreinen voor nieuwe opgaven en uitdagingen. >Meer informatie

Foto cover Terugkerende muizenplagen in Nederland: inventarisatie, sturende factoren en beheersing Terugkerende muizenplagen in Nederland: inventarisatie, sturende factoren en beheersing

2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân. Een onderzoek is gestart naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. >Meer informatie

Figuur 0.2: Rivierverruiming, dijkversterking en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel bij Nijmegen-Lent. Pag. 9 in Hotspot Grote rivieren: regionale adaptatiestrategie Regionale Adaptatiestrategie Grote Rivieren

Als we erin slagen een adaptatiestrategie te implementeren waarin dijken, rivierverruiming en ruimtelijke adaptatie in een krachtig samenspel worden vormgegeven, ontstaat niet alleen een veiliger, maar ook aantrekkelijker rivierenlandschap, waarin het nog mooier is om te wonen, werken en recreëren. Vanuit Kennis voor Klimaat worden, aanvullend op de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma, een aantal aanbevelingen en vervolgvragen aangedragen. >Meer informatie

Foto cover Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel in Nederland

De risicobeoordeling bestaat uit een risico-inventarisatie, effectbeoordeling en risicoclassificatie. Voor de risico-inventarisatie zijn literatuurgegevens verzameld over de kolonisatie, aanwezigheid, verspreiding, fysiologische toleranties en positieve en negatieve ecologische en sociaal-economische effecten van de quaggamossel. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt voor de effectbeoordeling en risicoclassificatie met behulp van twee protocollen. >Meer informatie

Foto cover Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019 Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019

Doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda is het bevorderen van de kennisontwikkeling en innovaties op een aantal relevante onderwerpen die een dubbele doelstelling hebben: het bijdragen aan het oplossen van nationale en mondiale maatschappelijke opgaven en het versterken van de marktpositie van de deltatechnologiesector. >Meer informatie

Foto cover Dijkverbeteringsplan de Horn: Dijktraject Utrechtseweg Dijkverbeteringsplan de Horn: dijktraject Utrechtseweg

De Horn is onderdeel van dijktraject Utrechtseweg en is één van de dijken die zorgt voor droge voeten in de Aetsveldse Polder. De dijk, met een lengte van ongeveer 800 meter, moet worden verbeterd om de dijk en het achterland nu en in de toekomst veilig te stellen. >Meer informatie

Foto cover Biotamonitoring binnen de KRW: de opzet van een landelijk meetnet Biotamonitoring binnen de KRW: de opzet van een landelijk meetnet

De Europese guidance voor biotamonitoring is toegepast op de Nederlandse situatie. Het voorgestelde KRW-biotameetnet is een eerste opzet, uitsluitend gericht op rijkswateren en gebaseerd op wat nu al met zekerheid als zinvolle monitoring gezien kan worden. >Meer informatie

Foto cover Boeren werken met de waterschappen aan winst met water Boeren werken met de waterschappen aan winst met water

Met steun van waterschappen hebben boeren in 2015 al meer dan 100 water-initiatieven in gang gezet, onder de noemer Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In deze uitgave presenteert LTO Nederland uit al die initiatieven 30 projecten die al stevig op de rails staan en een goed beeld geven van de wijze waarop boeren en waterbeheerders met elkaar werken aan 'winst met water'. >Meer informatie

Foto Kaderrichtlijn Water - dossier Groen Kennisnet Kaderrichtlijn Water - dossier Groen Kennisnet

Het Groen Kennisnet dossier over de Kaderrichtlijn Water biedt een overzicht op het onderwerp en gaat in op wetgeving, landbouw, emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Naast (kern)publicaties en links bevat dit dossier ook een aantal verwijzingen naar lesmateriaal, zoals de Erfemissiescan, Activiteitenbesluit agrarisch, Watergame, en het Lespakket schone bronnen. >Meer informatie

Bron: www.stowa.nl Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar hoe doe je dat als waterbeheerder? En wat levert het op? Tijdens een speciale dag over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer kwamen er tal van inspirerende antwoorden op die vragen. >Meer informatie

foto cover Dynamic dunes 2015: daring solutions for Natura 2000 challenges: Zandvoort-Rockanje, the Netherlands, October 7-9, 2015 Dynamic Dunes 2015

Rapport van het internationale congres over verjonging van dynamische duinen en het herstel van duin habitats. Het rapport bevat de belangrijkste conclusies en oplossingsrichting voor de Natura 2000 uitdagingen in de Europese Duinen waar te kunnen gaan maken. Bijgaand ook een uitgebreide samenvatting. >Meer informatie

Cover foto Nationaal Waterplan 2016-2021 Nationaal Waterplan 2016-2021

Dit nieuwe Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. >Meer informatie

Foto Braakliggend terrein, pag. 3 van Waterparken: tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen - voorbeeldenboek Waterparken: tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen - voorbeeldenboek

Waterschap Brabantse Delta ziet kansen om op braakliggende terreinen tijdelijke waterwerken te ontwikkelen. In dit boekje worden verschillende van dit soort mogelijkheden in beeld gebracht. Deze tijdelijke waterwerken krijgen extra meerwaarde voor de omgeving door deze te combineren met andere doelen, bijvoorbeeld sociale verrijking van de wijk of duurzame energie. >Meer informatie

Foto bij artikel Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water: metingen van waterschappen voor Nitraatrichtlijn misleidend Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water

Niet (over)bemeste landbouwgronden, maar fosfaatrijk kwelwater uit een pleistocene marinelaag in de bodem, veroorzaakt de forse overschrijdingen van de fosfaatgehalten in oppervlaktewateren. De landbouw wordt al jaren afgerekend op fosfaatemissies waarvoor zij niet verantwoordelijk is. V-focus toetste deze zomer de onderbouwing van het fosfaatbeleid (fosfaatrechten) op basis van de daadwerkelijke metingen in het milieu. >Meer informatie

Structuurformule. Bron: Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen

Het RIVM stelt voor om de indicatieve waterkwaliteitsnormen van een aantal bestrijdingsmiddelen aan te passen. Indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een reden tot zorg zijn. Van vrijwel alle onderzochte stoffen zijn de voorgestelde normen strenger dan de oude. Nieuwe gegevens voor waterorganismen laten namelijk zien dat schadelijke effecten al bij lagere concentraties optreden. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in JANUARI 2016 toegevoegde publicaties:

Voor de in DECEMBER 2015 toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JANUARI 2016.

Figuur 1. Schematische weergave stappen screening ZZS op relevantie. In: Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieu 1. Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieu (rapport)

In dit rapport is met behulp van een stapsgewijze screening onderzocht welke ZZS mogelijk aanwezig zijn in het milieu en daarmee relevant zijn voor de Nederlandse situatie. >Meer informatie

Bron: foto Infoblad Veldwerkplaats De Leuvenumse beek: beekherstel met zandsuppletie en dood hout 2. De Leuvenumse beek : beekherstel met zandsuppletie en dood hout (infoblad)

In dit infoblad is ingegaan op de praktische zaken bij herstel van een beekecosysteem op basis van systeemherstel en Building with Nature. De Leuvenumse beek diende hierbij als praktijkvoorbeeld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Het Eureka van waterschappen: een beschrijving van het juridisch handelingsperspectief voor duurzaamheidsambities (artikel)

In dit artikel wordt op hoofdlijnen een aantal relevante juridische aspecten van de transitie van waterschappen van verwerker van afvalwater naar producent en leverancier van energie beschreven. Meer lezen? Klik op | details.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##