Resultaten en acties gebruikersonderzoek

Wageningen UR Library heeft in november 2013 voor de vijfde keer een enquête gehouden onder een willekeurige selectie van studenten, PhD-studenten en medewerkers van Wageningen UR. Er is gebruik gemaakt van LibQUAL+®, een internationaal gebruikte tool voor gebruikersonderzoek en (inter)nationale benchmarking.
Uit de resultaten blijkt dat onze gebruikers tevreden zijn over de serviceverlening en de houding van bibliotheekmedewerkers, evenals over de bibliotheek als studie- en werkplek. Minder tevreden is men over de toegang tot, en de vindbaarheid van elektronische bronnen, maar de waardering ligt iets hoger dan in de voorgaande enquêtes.

De belangrijkste conclusies van dit gebruikersonderzoek zijn dat de gebruikers:

 • over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de bibliotheek en de bijdrage van de bibliotheek aan hun informatievaardigheid, al ligt de beoordeling in 2013 iets lager dan in 2008
 • de vernieuwde website van de bibliotheek niet als gebruiksvriendelijk ervaren, en problemen hebben met de log in functie bij off campus toegang
 • vinden dat er te weinig studieplekken, groepswerkruimten en stilte werkplekken in de bibliotheek zijn.

Mede naar aanleiding van deze conclusies is Wageningen UR Library voordurend bezig om de website te verbeteren. Ook is de log in functie voor off campus toegang verbeterd. Met ingang van het nieuwe academisch jaar zullen er meer studieplekken in de bibliotheek zijn, waaronder ook groepswerkruimten.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Gewijzigde openingstijden in april-juni

In verband met feestdagen en studie- en examenweken zijn de openingstijden van de Forumbibliotheek, Speciale Collecties en de Leeuwenborchbibliotheek aangepast.

Forumbibliotheek:

 • 18 april: 8.30 - 17.30 uur  (Goede Vrijdag)
 • 20 april: gesloten  (Pasen)
 • 21 april: 10.00 - 18.00 uur (Paasmaandag) 
 • 26 april: 10.00 - 18.00 uur (Koningsdag)   
 • 29 mei: gesloten (Hemelvaartsdag)
 • 8 juni: gesloten (Pinksteren)                            
 • 9 juni: gesloten (Pinksteren)

De Forumbibliotheek is in de studie- en examenweken (maandag 28 april - donderdag 1 mei en maandag 5 - donderdag 8 mei) een uur langer open, tot 11 uur ’s avonds.

Speciale Collecties en de Leeuwenborchbibliotheek zijn gesloten op:

 • 18 april
 • 21 april 
 • 5 mei
 • 29 en 30 mei
 • 9 juni
Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Aanbesteding vervanging Metis

Vorig jaar informeerden we u in de nieuwsbrief over het vervangen van de applicatie Metis. Momenteel zijn we in het aanbestedingstraject voor de nieuwe CRIS (Current Research Information System) applicatie voor het registreren van onderzoeksinformatie. Het programma van eisen is bijna gedefinieerd en besproken met een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van de universiteit en van DLO. Belangrijkste eisen voor de nieuwe CRIS zijn:

 1. Optimale koppeling met externe systemen zoals Web of Science of Scopus, zodat we binnen Wageningen UR minder zelf hoeven in te voeren
 2. Optimale koppeling met interne systemen, zodat bijvoorbeeld werkrelaties makkelijk kunnen worden ingelezen vanuit de HRM systemen of de publicatielijsten direct beschikbaar zijn op het Wageningen UR internet
 3. Mogelijkheden van het registreren van output volgens de standaard van de VSNU
 4. Rapportagemogelijkheden voor visitaties en (jaar)verslagen
 5. Eisen met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid
 6. Optie om een cv met publicatielijst (volgens EU normen) direct vanuit de CRIS te maken.

We verwachten eind april de aanbesteding te publiceren en hopen aan het begin van de zomer de aanbesteding af te ronden. Hebt u specifieke wensen voor de vervanging van Metis, dan kunt u dit nu nog melden.

Contact: Peter van der Togt, projectleider aanbesteding en implementatie nieuwe CRIS

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Gebruikers geven de Wageningse Bibliografie vorm

Miriam Koene, projectleider Bacteriële Diagnostiek van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR is op zoek naar oude verslagen van diagnostiekresultaten. Aanleiding is de vondst van miltvuur in een recent aangeboden grondmonster. In het verleden zijn vaker miltvuurbacteriën aangetoond door het CVI, maar daar is nauwelijks documentatie van bewaard gebleven. Daarom klopt zij bij Wageningen UR Library aan voor jaarverslagen van het voormalige instituten CDI en ID-DLO uit de periode 1985-1994.
De Bibliotheek heeft de unieke jaarverslagen in de collectie en omdat dit perfect past in het project Wageningse Bibliografie, waarbij alle Wageningse output wordt opgespoord en liefst digitaal wordt aangeboden, worden alle gevonden jaarverslagen snel gescand.
Miriam Koene reageert: “Super dat de verslagen zo snel zijn gedigitaliseerd.” Zo is de Wageningse Bibliografie, op weg naar 2018, weer een klein stapje verder en de onderzoeker blij met het materiaal uit de collectie van Wageningen UR Library.

Jaarverslagen:

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Opening tentoonstelling '250 jaar Copijn in het Groen'

Op vrijdag 4 april om 16.00 uur is in het Forum op Wageningen Campus de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘250  jaar Copijn in het Groen’. De tentoonstelling bestrijkt 250 jaar tuinhistorie in tuinontwerpen, boeken, foto's en tekeningen. Tijdens de opening is de presentatie van het boek ‘Met levend materiaal - Copijn 1763-2013: tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten’ (Rotterdam: Uitgeverij De Hef, 2013), geschreven door architectuurhistoricus Mariëtte Kamphuis. Daarna wordt in groepen een bezoek aan de tentoonstelling gebracht.Voorafgaand aan de opening is er gelegenheid om de binnentuinen van het gebouw Lumen op Wageningen Campus (onderzoeksinstituut Alterra) te bezoeken. Deze tuinen zijn ontworpen door Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. Voor het bezoek aan de tuinen om 15.00 uur verzamelen bij de ingang van Lumen (geb. 100), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen. Het programma wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Opening: Forum (geb. 102), C222, 2e verdieping, vrijdag 4 april 2014, 16.00 uur. Wilt u de opening en het tuinbezoek bijwonen? Mail naar speccoll.libary@wur.nl.

Wageningen UR Library, Speciale Collecties, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen. Meer informatie en groepsrondleidingen: speccoll.libary@wur.nl tel. 0317-482701. De toegang is gratis.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Global Search introduceert My e-Shelf

Met Global Search kunt u duizenden tijdschriften, boeken en rapporten tegelijk doorzoeken. Ook alles uit de Library Catalogue en Staff Publications is te vinden in Global Search. Doe meer met uw zoekresultaten uit Global Search. Door My e-Shelf te gebruiken kunt u zoekvragen en zoekresultaten bewaren. Ook exporteren bijvoorbeeld naar EndNote is een stuk makkelijker via de e-Shelf. Inloggen in My e-Shelf is makkelijk binnen het Wageningen UR netwerk: Klik op Sign in. Daarna kunt u de faciliteiten van My e-Shelf gebruiken. Ook kunt u via My Settings aangeven in welke onderzoeksgebieden u geïnteresseerd bent. Hiermee komen de voor u meest relevante zoekresultaten bovenaan te staan.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


BOGO: Kennisdoorstroming in dossiers

Om de kennisdoorstroming van het beleidsondersteundend (BO) onderzoek naar het groen onderwijs (GO) te bevorderen is in 2013 BOGO gestart, een subsidieregeling binnen Wageningen UR Knowledge Sharing (WURKS).

In het BOGO project 'Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze' werken onderwijsinstellingen (Hogeschool van Hall Larenstein, Helicon opleidingen, CAH Vilentum en AOC Oost) en onderzoekers (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Alterra) samen om lesmodules voor het groen onderwijs te ontwikkelen.

Resultaten van dit project zijn samengebracht in het Groen Kennisnet dossier 'Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze'. Zo'n dossier is een handige publicatievorm om projectinformatie en -resultaten samen te presenteren. Het dossier kan worden verrijkt met achtergrondinformatie uit de database Groenekennis, de bijdrage van Wageningen UR Library aan Groen Kennisnet.

Meer dossiers van BOGO en WURKS projecten op Groen Kennisnet:

Wilt u uw projectinformatie en -resultaten ook op deze wijze presenteren? Neem dan contact op met Rob van Genderen

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Wageningse Datamanagement plannen en EU Horizon 2020

Wageningen University voert een actief beleid om het beheren van onderzoeksdata te verbeteren. Vanaf 1 april maakt een datamanagementplan deel uit van ieder PhD project en wordt ook van leerstoelgroepen verwacht dat zij een datamanagementplan op groepsniveau ontwikkelen.

Ook eist de EU in haar nieuwe programma 'Horizon 2020' dat bij elke aanvraag voor onderzoeksfinanciering wordt opgenomen welke overeenkomsten er zijn gemaakt over datamanagement tussen de deelnemende instituten:

 • Welke data wordt er verzameld
 • Welke standaards worden daarbij gebruikt
 • Hoe wordt de data beschikbaar gemaakt voor verificatie en hergebruik
 • Hoe wordt de data voor de langere termijn beschreven en gearchiveerd

Hiermee kan ook onderbouwd worden dat er geld wordt gevraagd voor databeheer.

Voor een aantal onderdelen van 'Horizon 2020' moet er ook per dataset een datamanagementplan gemaakt worden. Het gaat dan om de onderdelen die deel uitmaken van de 'Open research data pilot'. Per dataset moet in detail in een plan worden aangegeven

 • Welke metadata en standaards worden gebruikt
 • Hoe de data gedeeld wordt
 • Hoe de data duurzaam gearchiveerd wordt.

Het gaat bij de EU om plannen per consortium en per dataset, terwijl Wageningen UR nu plannen per PhD onderzoek en per leerstoelgroep ontwikkelt. Bij de EU gaat het er om wat er gebeurt met data na afloop van het onderzoek. De verschillende soorten plannen bijten elkaar niet: als tijdens het onderzoek data goed beheerd wordt, is die ook na afloop makkelijker te archiveren. De faciliteiten die Wageningen UR Library aanbiedt kunnen daarbij helpen.

Meer informatie over datamanagementplannen bij Wageningen UR is te vinden op www.wageningenur.nl/library/dmp.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Nieuwe functie My Publications in My Library

De functies in My Library zijn sinds kort uitgebreid met My Publications. In My Publications worden uw twee meest recent geregistreerde publicaties getoond en er is een knop die linkt naar al uw publicaties in Staff Publications.

Mist u publicaties, dan mailt u naar way.library@wur.nl

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Pluimveeweb: informatie op maat voor de pluimveesector

Wageningen UR Library probeert waar mogelijk informatie uit de collectie te delen met de agrarische sector. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de nieuwe website Pluimveeweb. Voor Pluimveeweb wordt een selectie gemaakt over o.a. voeding, gezondheid en huisvesting van vleeskuikens en leghennen. Wageningen UR Library levert hiervoor specifieke informatie op maat, die gratis toegankelijk is (Open Access). Deze selectie van overwegend Nederlandse informatie kan ook interessant zijn voor Wageningen UR medewerkers en -studenten.

Bent u geinteresseerd in een op maat gemaakte zoekomgeving voor uw website? Kijk dan eens bij Information Portals.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Nieuw in de collectie

Tijdschriften
Nieuwe tijdschriften in de collectie zijn meestal tijdschriften waarop we op verzoek van gebruikers een abonnement hebben genomen. Voor een deel zijn het titels die aan één van de deals, die we in landelijk verband met een aantal uitgevers hebben afgesloten, zijn toegevoegd.
Nieuw in de collectie zijn o.a.:

E-books
Al een aantal jaren bieden we toegang tot alle Springer e-books. Ook de e-books van 2014 nemen we op in de collectie. Momenteel zijn er al ruim 2.500 e-books van Springer uit 2014 beschikbaar. Dit zal in de loop van het jaar oplopen tot bijna 6.500.

E-reports
Het onderzoeksinstituut RIKILT heeft alle rapporten gedigitaliseerd. Deze digitale rapporten zijn veiliggesteld in het e-depot en toegevoegd aan de bibliotheekcollectie. U kunt digitale RIKILT rapporten opvragen uit de bibliotheekcatalogus.
Wageningen UR Library neemt alle onderzoeksrapporten op die in opdracht van Productschap Tuinbouw zijn gemaakt, en stelt ze vrij toegankelijk beschikbaar via Groenekennis. Voor een groot deel waren deze rapporten alleen voor de leden van het Productschap beschikbaar.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


Cursussen in april en mei

Uitgelicht!
EndNote Web: studenten en medewerkers van Wageningen UR hebben toegang tot EndNote Web. Naast het verzamelen en importeren van referenties uit bibliotheekcatalogi, bibliografische databases en EndNote libraries kunt u de referenties ook delen met andere EndNote Web gebruikers. Deze demonstratie laat u alle mogelijkheden van EndNote Web zien.

Wageningen UR Library organiseert binnenkort de volgende cursussen:

 • Mendeley Demonstration Session
  2 april, 12.30-13.00, zaal C45, Atlas
 • EndNote X7 Demonstration Session
  3 april, 12.30-13.00, zaal C85, Zodiac
 • Information Literacy for PhD including EndNote Introduction
  9 en 10 april, zaal 460, Forumbibliotheek
 • Advanced Course Guide to Scientific Artwork
  14 en 15 april, 09.00-17.00, zaal 460, Forumbibliotheek
 • EndNote Web Demonstration Session
  24 april, 12.30-13.00, zaal V54, Biotechnion
 • EndNote X7 Demonstration Session
  13 mei, 12.30-13.00, zaal C91, Radix
 • Mendeley Demonstration Session
  22 mei, 12.30-13.00, zaal C85, Zodiac
 • Data Management Course
  27 mei, 09.00-17.00, zaal C313, Forum
 • Working with EndNote X7
  28 mei, 09.00-12.30, zaal 460, Forumbibliotheek

 Voor de gratis demonstratiesessies van een half uur hoeft u zich niet op te geven.

Medewerkers van Wageningen UR kunnen zich opgeven voor een cursus door het invoeren van een bestelling in EBS intern.
Studenten en derden kunnen zich opgeven via het registratieformulier.

Meer informatie of mail naar MSU.library@wur.nl.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

terug naar boven


User survey results and actions

In November 2013, Wageningen UR Library held its fifth survey among a random sample of students, PhD candidates and employees of Wageningen UR. For the survey, the Library used LibQUAL+®, an internationally used tool for user surveys as well as for national and international benchmarking.

The results show that our users are satisfied with the service and the attitude of library employees as well as with the library as a study and work area. However, users are less satisfied with the access to and the findability of electronic sources. That said, the current evaluation for this area is still slightly higher than it was in previous surveys.

The following are the most important conclusions from this user survey:

 • users are, in general, satisfied with the library's service and the library's contribution to their information literacy, even though the 2013 evaluation is slightly less positive than the 2008 survey.
 • users do not experience the revamped website as user friendly and have problems with the log in function when they are logging in off campus.
 • users find that the Library does not have enough study areas, areas for group work and quiet work areas.

Because of the survey results and other issues, Wageningen UR Library is constantly working to improve its service. As of this writing, the log in function for off campus access has been improved, and as from the new academic year, the Library will offer more study places, including areas for group work. 

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Modified opening times from April to June

Because of the holidays, and study and exam weeks, the opening times of the Forum Library, Special Collections and the Leeuwenborch Library have been changed.

Forum Library:

 • 18 April: 8:30 am to 5:30 pm (Good Friday)
 • 20 April: closed (Easter)
 • 21 April: 10 am to 6 pm (Easter Monday)
 • 26 April: 10 am to 6 pm (King’s Day)
 • 29 May: closed (Ascension Day)
 • 8 June: closed (Whitsun)
 • 9 June: closed (Whit Monday)

The Forum Library is open till 11 pm during the study and exam weeks (Monday, 28 April to Thursday, 1 May, and Monday, 5 May to Thursday, 8 May)

Special Collections and the Leeuwenborch Library are closed on the following dates:

 • 18 April
 • 21 April
 • 5 May
 • 29 and 30 May
 • 9 June

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Tender for replacing Metis

Last year in the newsletter we reported on replacing Metis with a new application. We are currently involved in the tender process for the new CRIS (Current Research Information System) application that registers research information. The operational requirements have almost been defined and discussed with a focus group that contains a representative from the university and one from DLO. The following are the most important requirements for the new CRIS:

 1. Optimal linking with external systems such as the Web of Science or Scopus so that Wageningen UR can reduce the information it has to input
 2. Optimal linking with internal systems so that employee information from the HRM systems can be easily read in or so that publications are immediately available on the Wageningen UR internet
 3. Functions to register output according to the VSNU standard
 4. Reporting functions for visitations and reports, including the annual report.
 5. Requirements for user-friendliness
 6. Option to directly produce a CV with publication list from CRIS, following EU norms.

We expect to publish the tender at the end of April and we hope to be finished with the tender at the start of summer. If you have specific wishes for the new system replacing Metis, please send these to Peter van der Togt, projectleader for the tender and implementation of the new CRIS.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Users shape the Wageningen Bibliography

Miriam Koene, project leader of Bacterial Diagnostics at Wageningen UR’s Central Veterinary Institute (CVI), was looking for old reports of diagnostic results. Her request was motived by the discovery of anthrax in a soil sample that she’d recently received at the CVI. In the past, the CVI often found anthrax bacteria in its work but kept hardly any documentation on these findings. That’s why Miriam Koene came knocking on the door of Wageningen UR Library for the annual reports of the former institutes CDI and ID-DLO that were produced from 1985 to 1994.
The library had these unique annual reports in its collection, and because this request perfectly matched the goal of the Wageningen Bibliography to track down and, if possible, digitise all Wageningen output, the retrieved annual reports were quickly scanned and placed online by library employees.
Miriam Koene responds: “Super that the reports were digitised so quickly."By scanning these reports, the Wageningen Bibliography is one small step closer to its completion date of 2018, and one more researcher is happy with the material from the collection of Wageningen UR Library.

Annual reports (in Dutch):

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Exhibition opening ‘250 Years of Copijn in Green’

At 4 pm on Friday, 4 April, the exhibition ‘250 Years of Copijn in Green’ will officially open in the Forum on the Wageningen Campus. The exhibition covers 250 years of garden history in garden designs, books, photos and drawings. During the opening, Mariëtte Kamphuis’ book 'Met levend materiaal - Copijn 1763-2013: tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten' (Rotterdam: Uitgeverij De Hef, 2013) will be presented. Afterwards attendees may visit the exhibition in groups.Before the opening attendees also have the opportunity to visit the interior gardens of the Lumen building on the Wageningen Campus (research institute Alterra). These gardens have been designed by Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten.If you wish to visit the gardens, please meet at the entrance to Lumen (bldg. 100), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen, at 3 pm.

The programme will end with drinks and hors d'oeuvres.

Opening: Forum (bldg. 102), C222, second floor, Friday, 4 April 2014, 4 pm. Admission is free.

If you'd like to attend the opening and visit Lumen’s gardens, please reserve a place by sending an email to speccoll.libary@wur.nl.

For more information and requests for group tours, please contact Wageningen UR Library’s Special Collections at email speccoll.libary@wur.nl or at tel.0317-482701. Wageningen UR Library, Special Collections, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Global Search Introduces My e-Shelf

Using Global Search, you can simultaneously search thousands of journals, books and reports. You can also find everything from the Library Catalogue and Staff Publications in Global Search. But, you can do more with your research results from Global Search. By using My e-Shelf, you can save your search questions and search results. You can also use e-Shelf to more easily export your information to EndNote. Logging in to My e-Shelf is easy within the Wageningen UR network: click on ‘Sign in’. Once logged in, you can use the My e-Shelf facilities. In My Settings, you can also indicate which research areas you're interested in. This function prioritises your search results so that the results most relevant for you will appear at the top.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


BOGO: Knowledge circulation in dossiers

In 2013, BOGO was started to stimulate knowledge circulation of policy-support (BO) research to green education (GO). BOGO is a subsidy scheme within Wageningen UR Knowledge Sharing (WURKS).

In the BOGO project ‘Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze' (Functions of urban green and planting choices), education institutes (Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Helicon Opleidingen, CAH Vilentum University of Applied Sciences and AOC Oost) and researchers (Applied Plant Research and Alterra) are collaborating to develop teaching modules for green education.

Results from this project are being deposited in the Groen Kennisnet dossier 'Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze'. This type of file is a handy publication form to collectively present project information and project results. The dossier can be augmented with background information from the Groenekennis database, the contribution of Wageningen UR Library to Groen Kennisnet.

The following are other dossiers of BOGO and WURKS projects on Groen Kennisnet:

Would you like to present your project information and project results in this way? Then please contact Rob van Genderen for more information.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Wageningen Data Management plans and EU Horizon 2020

Wageningen is actively pursuing a policy to improve the management of its research data. From 1 April, a data management plan will be part of every PhD project and every chair group is expected to develop a management plan at group level.

In its new program 'Horizon 2020', the EU is requiring that all requests for research finance contain the data management agreements that have been made between the participating institutions. This information covers the following questions:

 • What data will be collected
 • What standards will be used to collect data
 • How will the data be made available for verification and re-use
 • How will the data be described and archived for the long term

These points can also be used in a proposal to request money for data management.

A data management plan also has to be made per dataset for several parts of 'Horizon 2020'. This requirement is specific to the sections that are part of the ‘Open research data pilot’. For each dataset, the following information must be outlined in detail in a plan:

 • What metadata and standards will be used
 • How the data will be shared
 • How the data will be sustainably archived

In its current plans, the EU is focusing on plans per consortium and per dataset while Wageningen UR is now developing plans per PhD research proposal and per chair group. The EU is also interested in what will happen to the data after the research is completed. These different types of plans do not conflict with one another: If data are well managed during the research, they will also be easier to archive when the project is finished. The facilities that Wageningen UR Library offers can help in managing data during research.

For more information about data management plans at Wageningen UR, go to www.wageningenur.nl/library/dmp.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


New function My Publications in My Library

The functions in My Library have recently been expanded with My Publications. My Publications shows your two most recently registered publications and also has a button that links to all your publications in Staff Publications.

Can't find one of your publications in Staff Publications? Please mail the citation to way.library@wur.nl so that it can be added.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Pluimveeweb: Information tailored to the poultry sector

Where possible, Wageningen UR Library tries to share the information in its collection with the agrarian sector. They do this, for instance, on the new website Pluimveeweb (Poultry Web). Pluimveeweb offers a selection of information on different poultry topics, such as nutrition, health, and the housing of broilers and layers. For the website, Wageningen UR Library delivers specific, tailored information that can be accessed free of charge (Open Access). This selection of predominantly Dutch information can be interesting to Wageningen UR employees and students.

Are you interested in a tailor-made search environment for your website? Then take a look at Information Portals!

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


New in the collection

Journals

New journals in the collection are usually journals we’ve subscribed to because users have requested them. Some of these journals are titles that have been added to one of the deals that we and other national institutions have collaboratively made with several publishers.
The following journals are new in the collection:

E-books
For several years now, we've offered access to all of Springer's e-books. We’re also adding Springer's e-books from 2014 to our collection. So far this year, Springer has made more than 2500 e-books available. This number will increase to almost 6500 in the course of the year.

E-reports
The research institute RIKILT has digitised all its reports.These digital reports have been secured in the e-depot and added to the library’s collection. You can request digital RIKILT reports in the library catalogue.
The Wageningen UR Library catalogues all research reports that have been produced at the request of the Horticulture Board and makes them publicly accessible through Groenekennis. Previously, most of these reports were available only to members of the Commodity Board.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up


Courses in April and May

Spotlight!
EndNote Web: Students and staff from Wageningen UR have access to EndNote Web. This online application for reference management enables limited functionality for the collection and import of references from library catalogues, bibliographical databases and locally installed EndNote libraries. This demonstration gives a short introduction on the use of EndNote Web for online reference management.

Wageningen UR Library organises the following courses and demonstration sessions:

 • Mendeley Demonstration Session
  2 April, 12:30-1 pm, Room C45, Atlas
 • EndNote X7 Demonstration Session
  3 April, 12:30-1 pm, Room C85, Zodiac
 • Information Literacy for PhD including EndNote Introduction
  9 and 10 April, Room 460, Forum library
 • Advanced Course Guide to Scientific Artwork
  14 and 15 April, 9 am-5 pm, Room 460, Forum library
 • EndNote Web Demonstration Session
  24 April, 12:30-1 pm, Room V54, Biotechnion
 • EndNote X7 Demonstration Session
  13 May, 12:30-1 pm, Room C91, Radix
 • Mendeley Demonstration Session
  22 May, 12:30-1 pm, Room C85, Zodiac
 • Data Management Course
  27 May, 9 am-5 pm, Room C313, Forum
 • Working with EndNote X7
  28 May, 9 am-12:30 pm, Room 460, Forum library

You do not need to register for the demonstration sessions.

Wageningen UR staff can register for a course by entering an order in EBS Intern.
Students and others can register via the registration form.

More information or mail to MSU.library@wur.nl.

Facebook Twitter Linkedin Hyves Email More...

back up