DE BIJEN IN FEBRUARIEnkele wenken voor Januari gegeven, kunnen ook in deze maand worden opgevolgd. Zoo zal men ook thans steeds acht geven, of er stokken bij zijn, welke hun voorraad hebben opgeteerd. Deze zal men volle honigtafels geven en de leege uitnemen.

In deze maand worden de dagen merkbaar langer en krijgt de zon meer kracht. Er komt eenige werking in de natuur daarbuiten. Ook het broednest in den korf neemt een weinig in omvang toe. Toch zullen we ons wel wachten, om door voeren of overmatig warm houden de bijen te prikkelen tot broed aanzetten. Er kunnen nog zooveel gure, koude dagen komen. Dan kunnen die bijen niet de noodige warmte voor het broednest ontwikkelen. Ze moeten dichter opeen trekken, waardoor broed wordt verlaten, dat verkleumt, en wordt uitgetrokken. Zoo'n vroeg werkend volk ligt dan verder achter bij een ander.

Het kan zijn, dat in deze maand volken gebrek aan water krijgen. De neerslag in den korf geeft niet genoeg en toch is ook voor het bereiden van voedersap het water hoog noodig. Vooral die volken krijgen het meeste gebrek, welke in den vorigen zomer veel bladhonig hebben verzameld. Ook als een gedeelte van den wintervoorraad is versuikerd, is er meer water noodig.

De opmerkzame imker bespeurt spoedig, welke stokken gebrek krijgen aan water. De bijen zijn onrustig en vliegen zelfs op koude dagen uit, om water te halen. De meeste van die bijen keeren niet meer terug. Niet zelden ziet men op den bodem onder den korf een korrelige stof. Het is de versuikerde honig, die door de bijen uit de cellen is geworpen. Het is dan tijd om te helpen. Sommige woningen met lossen bouw zijn er op ingericht om gemakkelijk water te geven. Men kan ook in een ledige tafel wat water doen en deze in den korf hangen.

Bij den ronden strookorf kan men een weinig water naar binnen spuiten. Bij niet te guur weer kan men een vochtige spons bij het vlieggat bevestigen en telkens bevochtigen. Wanneer er sneeuw ligt, moeten de zonnestralen buiten den korf worden gehouden. Mochten de bijen toch naar buiten komen, schudt dan de sneeuw van struikjes en heggen in de nabijheid van den stal, waar zich de bijen gaarne neerzetten. Legt voor den stal wat stroo of matten op de sneeuw en ge zult heel wat bijen redden, die anders zouden verstijven.

Zoo spoedig de dooi is ingetreden, veeg dan de sneeuw uit en voor den stal weg. Zorg dat er voor den stal geen plassen kunnen staan! Heeft op een mooien dag in het laatst van Februari een reinigingsuitvlucht plaats gehad, veeg dan het wasmeel en de doode bijen onder de korven weg. Let op, of er bij die doode bijen ook een koningin is. Wordt er een moederloozen stok gevonden, dan kan men de bijen aan een naburigen stok geven. Is de plank afgeveegd, dan is het aan te bevelen, om deze af te wasschen met water, waarin een weinig karbolzuur is gedaan.

Mochten er korven zijn, waarvan de bijen in den loop van den winter zijn gestorven, dan moeten deze woningen uit den stal worden verwijderd. Let in deze maand al op het rooven. In sommige jaren ziet men nog in Februari de "loop" optreden, een ziekte die groote verwoestingen kan aanrichten.

Verschillende oorzaken kunnen deze ziekte te voorschijn roepen. Moeten de bijen door aanhoudend streng weer in den korf blijven, en hebben zij een slechte kwaliteit honig, waardoor veel onverteerbare stoffen in den mastdarm worden opgehoopt, dan ontstaat in vele gevallen de loop. Ook gebrek aan water of versche lucht, een te groote vochtigheid in den korf, verzuurde of gistende honig en in het algemeen alle invloeden, die de winterrust der bijen verstoren, kunnen de ziekte doen ontstaan. Ga na, wat de oorzaak kan zijn, indien de loop zich vertoont, en help zooveel mogelijk.

Let op, of het vlieggat door doode bijen verstopt raakt en maak het open. Versche lucht kunnen gezonde en zieke volken niet missen. Een reinigingsvlucht is voor een ziek volk van groote beteekenis.
Geef na een reiniging 's avonds een lauwe suikeroplossing of wat lauwen honing aan een zieken stok De korven, welke men begraven had, of overwinterd in een lokaal, worden bij goed weer in 't laatst van deze maand weer te voorschijn gehaald en onderzocht.

T.C. Hootsen.