Jaarverslag 1918.

GEWIN. Evenals 1917, was 1918 geen best jaar voor onze imkers. Het gunstige weer in het voorjaar en het begin van den zomer deden de verwachting op een goeden oogst ontstaan. De maanden Juni en Juli gaven echter droog weer, waardoor de heide weinig schot maakte. Bovendien werkte gedurende den bloei van de heide het weer niet mee, zoodat de najaarsoogst in vele streken zoo goed als mislukt is. Een uitzondering maken vele afdeelingen ten Noorden van Zwolle, waar een goede oogst ver kregen werd.

VOORJAARSONTWIKKELING. De uitwintering was goed; het gunstige voorjaarsweer en de rijke bloei van vele gewassen maakten, dat de ontwikkeling der volken, uitstekend was. Ziekten kwamen niet voor, behalve enkele zeer weinige gevallen van, roer.

ZOMERDRACHT. De dracht was op plaatsen met veel fruitboomen, koolzaad en witte klaver goed, op sommige plaatsen was ze zelfs uitstekend. (Op Walcheren werd uit sommige korven plm. 100 pond geoogst).

SUIKER. Daar paprica of zwarte peper dit jaar niet te verkrijgen waren, werd gedenatureerd met gemalen kalmoeswortel. Alle afdeelingsverslagen maken melding van het uitstekend opnemen van de suiker door de bijen, ondanks de late voedering. Verschillende klachten kwamen in over te laat ontvangen van de suiker, alsmede over de 4 cent toeslag. De oorzaak, dat de aflevering der suiker niet vlugger geschiedde, was wel een gevolg daarvan, dat ook ons de suiker niet tijdig werd toegezonden. Telkens en telkens moesten we wachten op aanvoer en dachten we eindelijk een bericht van afzending te zullen ontvangen, dan werden wij niet weinig teleurgesteld door de mededeeling, dat alvorens de suiker werd afgezonden, wij eerst 4 cent toeslag betalen moesten.

HONIGMARKTEN. Te Beilen hield men een markt van doorgewinterde stokken. Aangevoerd werden 128 volken. De handel was vlug, zoodat alles spoedig verkocht werd. De volgende prijzen werden besteed: voor 1ste kwaliteit opzetters ƒ 12.- tot ƒ 15.50 per stok en de 2e kwaliteit ƒ 7.— tot ƒ 12.— per stok.
Op de jaarlijksche zwermmarkt te Veenendaal werden aangevoerd 1776 volken. Er was veel bezoek, de handel ging vlug, terwijl goede prijzen werden gemaakt. Er werd besteed van ƒ 7.— tot ƒ 12.— per stok.

HONIG- en WASPRIJZEN. Hierover valt weinig te zeggen, daar voor beide artikelen maximumprijzen waren vastgesteld, n.l. voor lek- of slingerhonig in den groot- of tusschenhandel ƒ 1.40 per halve K.G., in den kleinhandel ƒ 1.55 per halve K.G. Voor raathonig in den groot- en tusschenhandel ƒ 1.95.— per halve K.G. en in den kleinhandel ƒ 2.15 per halve K.G.

COÖP. ZEEMERIJEN. Hoe deze hebben gewerkt is niet in cijfers uit te drukken. Over 't algemeen waren de uitkomsten echter tot genoegen van de leden. Inlichtingen over omzet, bedrijfskosten enz. worden niet gaarne verstrekt.

AANTAL OPZETTERS. Tot heden kwamen niet van alle afdeelingen de Jaarverslagen binnen; onze opgaaf KAN DUS NET VOLLEDIG ZIJN.
Volgens ingekomen jaarverslagen zijn de volgende cijfers te noemen:
Provincie Groningen 3986 vasten en 483 lossen bouw;
Friesland 786 vasten en 345 lossen bouw;
Drenthe 4791 vasten en 379 lossen bouw;
Overijsel 4870 vasten en 1205 lossen bouw;
Gelderland 6371 vasten en 3011 lossen bouw;
Utrecht 2120 vasten en 363 lossen bouw;
Noord-Holland 491 vasten en 851 lossen bouw;
Zeeland 167 vasten en 478 lossen bouw;
Noord-Brabant 9336 vasten en 1797 lossen bouw;
Limburg 4888 vasten en 798 lossen bouw.

Voorts kwamen de volgende afdeelingen binnen: Afdeeling Smilde 250 volken; Breda 725; Musselkanaal 340; Doetinchem 650; Heerlen 300; De Wijk 1680 (naar schatting); 's Gravenhage 209; Tiel 740, terwijl wegens uitgestrektheid of om andere redenen geen juiste opgaaf kon worden gedaan door de Afdeelingen Balkbrug, Friesche Imkers, Groningen, Hardenberg, Noord-Zuid Beveland, Schoorl en Vrijenban.

AFDEELINGEN en LEDENTAL. Het aantal afdeelingen vermeerderde met 10. n.l. Oldambt, Elsloo, Barger-Oosterveen, Oisterwijk, Laren (Geld.) Walcheren. Sloten (N.-H.), Gooiland, Bussum en Varsseveld. Totaal zijn er thans 154 Afdeelingen met een ledental van 8705, terwijl Afdeeling Verspreide Leden 106 telt, totaal 8811 leden.

HOOFDBESTUUR. Het hoofdbestuur vergaderde zesmaal. Het verhandelde werd in korte trekken in het Maandschrift weergegeven.

ALGEMEENE VERG. Slechts eene vergadering had plaats op 4 April.

TENTOONSTELLINGEN. Vanwege de Afdeelingen Vrijenban werd te Delft een tentoonstelling gegeven, welke tentoonstelling als goed geslaagd mag heeten.

EXAMEN. In het vorige jaar werd te Wageningen examen afgenomen. Er hadden zich 16 candidaten aangemeld, er slaagden 12, terwijl 4 werden afgewezen. De namen der candidaten die slaagden zijn: Mej. T.C. van Soest te De Bilt; de heeren H.J. Bons te Bennekom; J.G. Hak te Wageningen; H.G. de Leeuw te Nederwoud bij Lunteren; W.J.L. Huijsingh te Zwolle; S.W. van Es te Bavel; H. Nijdam te Assen; H. Postma te Amsterdam; S. Stolp te Halfweg; H. Thiel te Zwinderen; H. Walkotten te Gelselaar en J.A. Milissen te Malden.
Examinatoren waren de heeren B. Wigman, Dr. H. Bos, J.H. Claessens, L. van Giersbergen en T.C. Hootsen.

BIBLIOTHEEK. De toestand wat aantal boeken betreft is goed. Vele werken moeten echter vernieuwd of ingebonden worden.
Het aantal zendingen boeken, dat ingezonden werd bedroeg 555; er werd van de Bibliotheek dus veel gebruik gemaakt. Uitgeleend werden 533 Holl., 237 Duitsche, 72 Fransche en 42 Engelsche boeken.

MAANDSCHRIFT. Het aantal pagina's bleef onveranderd. Wegens de tijdsomstandigheden kon geen uitbreiding van het Maandschrift gegeven worden.

CURSUSSEN. In het tijdvak 1917—1918 werden gegeven 6 cursussen, n.l. te Diepenheim, Haaksbergen, Haarlem, Geldermalsen, Tiel en Apeldoorn.
In het tijdvak 1918—1919 werden 20 cursussen gegeven en wel te Amsterdam, Assen (Veenhuizen), Breda., Borculo, Etten, Enschede, den Haag, Herculo, Lunteren, Nijmegen, Haarlem, St.-Oedenrode, Oldenzaal, Oss, Putten, Renkum, Ruurlo, Sloten (N.-H.), Zutphen en Wageningen.

OBSERVATIESTATIONS. Nieuwe stations werden niet ingericht. De waarnemingen van deze stations werden geregeld in het Maandschrift opgenomen.

LEERAAR. De leeraar hield in verband met de tijdsomstandigheden minder lezingen en practische lessen, dan in voorgaande jaren, doch was meer op economisch gebied werkzaam. Lezingen en practische lessen werden gehouden te: Odoorn, Zuidwolde, Schagerbrug, Breda, Woudenberg, Berlicum, Meerlo, Neerkant, Bennekom, Leeuwarden, Hoog-Zuthem, Tilburg, Veenendaal, Lunteren, Amsterdam, Warnsveld, Utrecht, Zierikzee en Zundert.

FINANCIËELE TOESTAND. Mocht aan het eind van het vorige jaarverslag worden gesproken over een batig saldo, hetgeen voor den dienst 1918 uitstekend te pas kwam, thans kunnen wij helaas voor 1918 geen voordeelig saldo vermelden. De rekening en verantwoording sluit met een tekort van ƒ 1203.47½, hetgeen wel daaraan is toe te schrijven, dat de kosten in het afgeloopen jaar mede door de tijdsomstandigheden, belangrijk hooger zijn geweest. In het midden van het vorige jaar is bij meerderheid van stemmen besloten het quotum voor 1919 te bepalen op ƒ 1.—. Hoewel deze beide factoren, tekort over 1918 en quotumverhooging, in den aanvang niet bemoedigd zijn, de toeneming van het ledental doet hoopvol stemmen, en mogen de toestanden nog niet normaal zijn, toch hebben wij reden de toekomst af te wachten en hopen dat 1919 een voorspoedig en gunstig jaar moge zijn.

BOUWER, w.n. Secr.

Volgende afdeelingen voldeden nog niet aan art. 5 der Statuten: Almelo, Apeldoorn, Eerbeek, Brielle, Elsloo, Haarlem, Havelte, Schijndel, Ureterp en Woudenberg.
Afdeelings-secretarissen gelieven nota te nemen, dat er niet voor kan worden ingestaan, dat nieuwe leden reeds verschenen nummers van het Maandschrift nog ontvangen.
BOUWER, w.n. Secr.