Geselecteerd op:

Records 1 - 9 / 9

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Besluit van 18 april 2011, houdende regels omtrent de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van bepaalde vormen van vervoer (Besluit hernieuwbare energie vervoer) [PDF]
Atsma, J.J. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jrg. 2011.
In dit Koninklijk Besluit wordt de EU-richtlijn nr. 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare bronnen geïmplementeerd. Dit besluit regelt onder meer de instelling van een centraal register waarin registratieplichtigen een rekening m...
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG [PDF]
2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Europese Unie \ Bron: Publicatieblad van de Europese Unie.
In deze richtlijn wordt een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het bevorderen van energie uit hernieuwbare bronnen. Voorts worden bindende nationale streefcijfers vastgesteld voor het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het b...
Commission decision of 10 June 2010 on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V to Directive 2009/28/EC [PDF]
European Commission \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: European Union
These guidelines establish the rules for the calculation of land carbon stocks, both for the reference land use (CS R , as defined in point 7 of Annex V to Directive 2009/28/EC) and the actual land use (CS A , as defined in point 7 of Annex V to Dire...
PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - update 2018” [PDF]
Wiebes, E. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 [Internetpagina]
2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Overheid.nl
Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 mei 2011, nr. WJZ/11069057, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011.
Impact assessment : proposal for a directive of the Eurpean parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources [PDF]
European Commission \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: European Commission
The methodology defined in the Directives (the Renewable Energy Directive and the Fuel Quality Directive) to determine the greenhouse gas saving takes account of emissions associated with direct land-use change, as well as emissions coming from the p...
Proposal for a directive of the Eurpean parliament and of the Council : amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources [PDF]
European Commission \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: European Commission
Scientific work indicates that emissions from indirect land-use change can vary substantially between feedstocks and can negate some or all of the greenhouse gas savings of individual biofuels relative to the fossil fuels they replace5. The aim of th...
Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas) [PDF]
2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Staatsuitgeverij \ Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 608.
Dit besluit regelt dat brandstofleveranciers die slechts een geringe hoeveelheid brandstoffen uitslaan en bedrijven die slechts als tussenschakel optreden worden vrijgesteld van de verplichtingen van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Be...
Besluit stimulering duurzame energieproductie [Internetpagina]
2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ministerie van Economische Zaken
Besluit van 16 oktober 2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling (Besluit stimulering duurz...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.