Record nummer 2147372
Titel Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie
toon extra info.
H.J. de Lange, A. van der Hout en J.H. Faber
Auteur(s) Lange, H.J. de ; Hout, A. van der ; Faber, J.H.
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 61 pages) illustrations
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2703)
Online full text
Trefwoorden (cab) bodemverontreiniging / zware metalen / polychloorbifenylen / bodemsanering / ecologische risicoschatting / risico / aardwormen / talpidae / krimpenerwaard / zuid-holland
Rubrieken Bodemverontreiniging
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voorziet in het afdekken van de verontreinigde slootdempingen met gebiedseigen schone grond. De effectiviteit van de sanering wordt geëvalueerd op basis van monitoring van ecologische risico’s. Dit rapport beschrijft de resultaten van de T1-monitoring, waarin in een relatief korte tijd na afdekken (twee tot vier jaar) de effectiviteit van de maatregel wordt beoordeeld. De saneringsmaatregel blijkt de meeste nadelige effecten van de slootdemping op soortensamenstelling en aantallen regenwormen te hebben weggenomen. De gehalten zware metalen in twee onderzochte regenwormsoorten zijn na sanering over het algemeen lager dan de gebiedseigen referentie in de T0-monitoring. De saneringsmaatregel is dus op de korte termijn effectief om de risico’s voor doorvergiftiging van zware metalen terug te brengen tot gebiedseigen niveau. De PCB-gehalten in de twee soorten regenwormen vertonen veel variatie tussen de jaren. De tendens is dat de gehalten in dempingmonsters lager zijn dan in referentiemonsters. Vanwege de grote variatie en het beperkt aantal onderzochte locaties zijn deze conclusies alleen met voorzichtigheid te trekken. Het PCB-gehalte in mollen bleek ook sterk variabel, in ruimte en in tijd. Mollen die in de T1-monitoring gevangen zijn op afgedekte Shredder en Huishoudelijk afval dempingen hebben significant hogere PCB-gehalten dan de dieren op de referentiepercelen. Het afdekken van de demping heeft voor deze dempingcategorieën de ecologische risico’s onvoldoende weggenomen. De effectiviteit op langere termijn met betrekking tot het al dan niet optreden van herverontreiniging als gevolg van bioturbatie en capillaire opstijging werd niet onderzocht.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.