Record nummer 2205323
Titel Gebiedsontwikkeling : op zoek naar voorwaarden voor effectieve realisering
toon extra info.
Spaink, Erik
Auteur(s) Spaink, Erik
Uitgever [Groningen] : Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 200 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De ontwikkeling van een gebied staat centraal en daarmee alle actoren die belang hebben bij de ontwikkeling van dat gebied. Actoren hebben een andere positie dan voorheen. Dat geldt met name voor de verschillende overheden zelf: de centrale rol wordt ingeruild voor een meer terughoudende rol als ‘partner’. De kenmerken van gebiedsontwikkeling maken dat de gebruikelijke wijze van werken niet, of niet zonder meer van toepassing is. Een gangbare aanpak wordt echter niet snel radicaal vervangen. Gebiedsontwikkeling, zoals beschreven in de Nota Ruimte, is een benaderingswijze op hoofdlijnen, in die zin, dat in de praktijk nog veel ingevuld zal moeten 15 worden. Het concept speelt in op trends in de samenleving. maar actoren veranderen hun aanpak stap voor stap op grond van eigen inzichten, van noodzaak en mogelijkheden. Er moeten veel vragen worden opgelost: het concept is nog lang niet uitgekristalliseerd. Doel van deze studie is na te gaan hoe dit concept gebiedsontwikkeling kan worden ingevuld opdat het aan de verwachtingen kan voldoen. De centrale vraag in deze studie is: Aan welke voorwaarden moet het concept ‘gebiedsontwikkeling’ voldoen wat betreft integratie, participatie, samenwerking en creativiteit en aan welke punten moet in concrete gevallen aandacht worden besteed opdat met de benadering optimaal resultaat kan worden bereikt? Met ‘optimaal’ wordt bedoeld dat zo gunstig mogelijke resultaten worden bereikt waar actoren zich achter scharen omdat de effecten voldoen aan de verwachtingen. Een complicatie daarbij is dat het resultaat steeds kan veranderen als gevolg van niet voorspelde gebeurtenissen, zoals de financiële crisis of de vluchtelingencrisis. De invloed van externe ontwikkelingen, zoals economische en technologische, of ontwikkelingen met betrekking tot milieu of migratie op een gebied is in hoge mate onzeker. Bovendien veranderen ook percepties en voorkeuren in de tijd. Naarmate beter kan worden ingespeeld op onverwachte ontwikkelingen, zullen betere resultaten verkregen kunnen worden. Het streven is conform de Memorie van Antwoord bij de Wet op de Ruimtelijke Ordening gericht op “de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied ten einde het ontstaan van een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevorderen” (van der Woud, 1998). Het concept van ‘gebiedsontwikkeling 2006’ sluit hier bij uitstek op aan. Door het gebied als geheel centraal te stellen, kunnen alle aspecten die elkaar beïnvloeden in samenhang worden beschouwd en ontwikkeld. De afweging in welke richting geïnvesteerd zal worden is breder dan wanneer afwegingen per ingreep worden gemaakt. Zo kan het maatschappelijk rendement worden vergroot (ten Heuvelhof en Termeer,1991). Meer betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij hun leef- en werkomgeving, zoals beoogd met gebiedsontwikkeling, kan leiden tot betere acceptatie, tot nieuwe inzichten of tot het leveren van een bijdrage. Zo kunnen zich mogelijkheden voordoen voor ‘win-win-situaties’: activiteiten kunnen gerealiseerd worden omdat ze, ondanks verschillen in perceptie en doel, gesteund worden vanuit meerdere belangen (Mastop en van Damme, 1996). Met deze betrokkenheid is niet alleen de inhoud, maar mogelijk ook de snelheid in de uitvoering van plannen gediend. En wellicht ook de waardering van hetgeen tot stand komt. De onderzoeksvraag is gericht op de bepalende factoren voor het bereiken van een uiteindelijk door alle actoren geaccepteerd resultaat. Hierbij komen aan de orde: cruciale methoden, essentiële proceselementen en hiervoor geschikt instrumentarium.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.