Record nummer 2228655
Titel Verwarming van de glastuinbouw in een post-fossiele energie infrastructuur
toon extra info.
B.H.E. Vanthoor en H.F. de Zwart
Auteur(s) Vanthoor, B.H.E. ; Zwart, H.F. de
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 14 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport GTB (1448)
Annotatie(s) Project number 3742157313-1
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) De tuinbouwsector wil in de nabije toekomst vrij van fossiele energie kunnen produceren. Om hier doelgerichtnaar toe te kunnen werken is het van belang dat de mogelijke wegen daartoe op tijd in kaart gebracht worden.In dit rapport zijn deze in kwalitatieve zin weergegeven. Feitelijk zijn er 2 soorten aandrijfenergie, namelijkgroene elektriciteit en geothermie/restwarmte, die elk andere technische oplossingen vereisen afhankelijk vanhet type teelt (onderverdeeld in koude extensieve teelten, niet, -matig en -zwaar belichte teelten).Als kassen met behulp van elektriciteit worden verwarmd dan is de warmtepomp in combinatie met warmtekoudeopslag energetisch en economisch de beste oplossing. Ook bij gebruik van restwarmte of geothermiekan de warmtepomp een rol spelen, maar minder prominent dan in een all-electric energie-infrastructuur. Inalle gevallen is een goed ontvochtigingssysteem van belang. Energiesystemen in een fossiel-vrije infrastructuurworden gekenmerkt door hoge vaste kosten en lage variabele kosten. De hoge vaste kosten kunnen verlaagdworden door met lagere capaciteiten te werken wat bewerkstelligd kan worden door betere isolatie en lagetemperatuur verwarmingssystemen.In dit rapport is de stip op de horizon gezet voor een CO2 neutrale tuinbouw. Hoe we daar gaan komen hangt afvan de randvoorwaarden die onderweg steeds zullen veranderen. Dit vraagt om energetische en economischekengetallen voor verschillende teelten en opties voor de primaire energiebron die rekening houden met dieveranderende randvoorwaarden.---In the near future the greenhouse horticultural sector wants to produce free of fossil energy. To be able to worktowards this purpose, it is important that the possible roads are mapped out on time. In this report, these roadsare presented in a qualitative sense. In fact, there are 2 types of primary energy sources, namely green electricityand residual heat/geothermal energy, each requiring other technical solutions depending on the type of cultivation(divided in this report into cold extensive crops, not, -moderate and -heavily artificial lighted crops).If greenhouses are heated by electricity, then the heat pump in combination with heat-cold storage, is thebest solution both energetically and economically wise. When using residual heat or geothermal energy, theheat pump can play a role, but less prominent than in an all-electric energy infrastructure. In all cases a gooddehumidification system is important. Energy systems in a fossil-free infrastructure are characterized by highfixed costs and low variable costs. These high fixed costs can be reduced by lowering the capacities using betterisolation and low temperature heating systems.This report has set the spot on the horizon for a CO2 neutral horticulture. How we get there depends on thepreconditions that will change on the way. This calls for energetic and economic indicators for different crops andoptions for the primary energy source that take into account those changing preconditions
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.