Record nummer 2251446
Titel Pilot: Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor alternatieve systematiek vergunningen
Auteur(s) Gaag, M. van der ; Weijst, B. van der ; Backus, G. ; Slagers, V.
Uitgever Uden : Connecting Agri & Food B.V.
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 55 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In dit project is nagegaan hoe op een andere manier bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het voeren van een bedrijf in de veehouderij. Aanleiding voor het project was de Derde Rafael Dialoog die juni 2016 te Veghel is georganiseerd. Hierin hebben betrokkenen in en rondom de veehouderij op initiatief van de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk verkend of de huidige vergunningverlening initiatieven richting verduurzaming van de Brabantse veehouderij in de weg staat, en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn om eventuele knelpunten weg te nemen. Aan de orde was dat in de huidige praktijk nieuwe innovaties nog niet of beperkt opgenomen zijn in wet- en regelgeving. Vergunningverleners op provinciaal, lokaal en omgevingsdienstniveau handelen vanuit een juridisch-technisch perspectief en in mindere mate vanuit een integrale beoordeling van systemen. Dit leidt er toe dat de vergunningverlening in veel gevallen te weinig ruimte biedt om juist maatschappelijk gewenste doelen te realiseren. Het systeem van vergunningverlening is tijdrovend, kostbaar en vaak frustrerend. Het is gebaseerd op genormaliseerde emissiewaarden die zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-codes) wat ook nog lang niet alles zegt over hoe de zaken op het bedrijf werkelijk zijn geregeld. Nu het mogelijk is om klimaatparameters continue te meten, komt de vraag op of de vergunningen systematiek kan worden vervangen door een alternatief systeem, gebaseerd op continue metingen over het klimaat in en rondom de stal. Het geeft meer informatie voor de boer, de burger én voor de gemeente. Ook nieuwe stalsystemen kunnen zo veel sneller worden ingevoerd. De veehouder kan online aan derden laten zien hoe het nieuwe systeem functioneert. Het proces van proefstalstatus, gevolgd door metingen op nog drie andere bedrijven en dan na enkele jaren een Rav code krijgen, kan veel sneller. Aldus biedt de opkomst van digitalisering als hulpmiddel bij de controle en handhaving (legal tech) nieuwe mogelijkheden om op een ander manier te gaan werken. In enkele vervolgbijeenkomsten is deze gedachtegang door een brainstormgroep verder uitgewerkt. De visie van de brainstormgroep heeft geleid tot de pilot waarover in dit rapport wordt gerapporteerd.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.