Record nummer 2253542
Titel Verkenning verwerkingsopties bedrijfsmatig gemengd kunststofverpakkingsafval
toon extra info.
auteurs: E.U. Thoden van Velzen, I. Smeding, M.T. Brouwer, F. Alvarado Chacon
Auteur(s) Thoden van Velzen, E.U. ; Smeding, I. ; Brouwer, M.T. ; Alvarado Chacon, F.
Uitgever Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 39 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Food & Biobased Research rapport (1941)
Annotatie(s) Project number 6224083700
ISBN 9789463439701; 9463439706
Online full text
Trefwoorden (cab) biobased economy / afvalverwerking / afvalhergebruik / kunststoffen / broeikasgassen / recycling / rijksoverheid
Rubrieken Industriële sector
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Doel van dit onderzoek was om te inventariseren welke verwerkingsopties geschikt zijn voor het verwerken van kunststofverpakkingsafval van de Rijksoverheid. Hierbij is gekeken naar technische haalbaarheid van verschillende opties, maar ook naar beschikbaarheid van de techniek in Nederland (in de komende 5 jaar), gerelateerde kosten en milieu impact. Het gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingsafval van de Rijksoverheid is eind 2018 onderzocht op samenstelling, zowel wat betreft de aanwezige materialen als de soorten verpakkingen en objecten. Dit materiaal werd van 5 verschillende locaties in duplo onderzocht. Hieruit blijkt dat dit gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingsmateriaal uit ongeveer 60% kunststof bestaat, voor kleine hoeveelheden uit metalen en drankenkartons (elk ca. 3%) en uit twee stoorstoffen, namelijk organisch materiaal (ca. 17%) en papier & karton (ca. 17%). Door de relatief grote hoeveelheden van de twee stoorstoffen kan dit materiaal nu nog niet direct verwerkt worden in een sorteerinstallatie voor huishoudelijke kunststofverpakkingen. Idealiter wordt de inzamelwijze zodanig aangepast dat er minder dan 15% of bij voorkeur nog minder dan 10% van de twee stoorstoffen in het ingezamelde materiaal aanwezig zijn. Dit zou bereikt kunnen worden door voorlichting van de gebruikers, aangevuld met aanpassingen in de afvalemmers (inwerpopeningen, iconen, groepering). Hierna kan dit materiaal worden verwerkt bij reguliere sorteerbedrijven voor huishoudelijk PMD materiaal. Met een model voor het huishoudelijke kunststofverpakkingsafval is het massastroomschema van dit materiaal ingeschat. Hieruit blijkt dat reguliere sortering en mechanische recycling ongeveer 58 ton aan gewassen maalgoed zal opleveren. In het geval deze gerecyclede kunststoffen worden toegepast op een wijze waardoor virgin kunststof wordt vervangen, leidt dit ongeveer tot een reductie in broeikasgasemissies van 239 ton CO2 equivalenten. Uit het onderzoek naar de alternatieve methoden blijkt dat alleen nascheiding als alternatieve verwerkingsmethode nu gereed is in Nederland. Dit vereist een centrale verwerking van al het restafval van de Rijksoverheid en lijkt daarmee financieel weinig aantrekkelijk. Magnetische dichtheidsscheiding zal zich waarschijnlijk binnen 5 jaar ontwikkelen tot een robuust alternatief, maar met nog onbekende financiële gevolgen. Andere alternatieven zijn of niet gereed of vormen slechts een deel van een toekomstige alternatieve oplossing. Hierbij blijft klassieke gescheiden inzameling, sortering en mechanische recycling dus voorlopig, met de kennis die wij nu bezitten, de beste verwerkingswijze voor de komende 5 jaar.---Within this project, an inventory has been made of the suitable processing options for processing plastic packaging waste of the Dutch state government. Hereby the technical feasibility of different options is analysed, but also readiness in the Netherlands (within the next 5 years), related cost and environmental impact. The separately collected plastic packaging waste of the Dutch state government has been studied during the last months of 2018. The composition was studied both with regard to the material composition and the types of packages and objects that are present. This material was sampled from five different locations in twofold. The separately collected material is composed of 60% plastics, small amounts of beverage cartons and metals (both 3%) and two non-targeted materials – paper & board and organic materials – in relatively large amounts (both approximately 17%). Currently, this material cannot be processed in conventional sorting facilities for post-consumer plastic packaging waste due to the relatively high concentrations of both contaminants. Ideally, the collection method is adapted in such a manner that the concentration of both contaminants is lowered below 15% or even better below 10%. This can potentially be achieved by information campaigns towards the users, a change in the waste collection system (the size of the opening of the waste collection bins, use of icons and the grouping of the waste bins for the various materials). Subsequently, the separately collected plastic waste can be treated at conventional sorting facilities for post-consumer lightweight packaging waste. An existing model for post-consumer plastic packaging waste was used to approximate the flows of the plastic packages through conventional sorting and recycling companies. The model predicts that roughly 58 tons of washed milled goods can be made from the separately collected plastic packaging waste. In case these recycled plastics are used in applications where virgin plastics are replaced then this will approximately result in a reduction of the greenhouse gases of 239 tons CO2 equivalents. The research of alternative methods shows that only the mechanical recovery of plastics from residual waste is ready in the Netherlands. This demands that the residual waste of the Dutch government will be processed in a central waste sorting facility and this is financially less attractive. Magnetic density separation is likely to develop within 5 years’ time to a robust alternative, but with currently unknown financial consequences. Other alternative processing options are not yet ready or are only a partial solution. Therefore the current system of separate collection, sorting and mechanical recycling is – based on our current knowledge – the most suitable processing option for the next 5 years.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.