Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 29 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Buren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Co-Creating Sustainable Cities : MOOC [Collegedictaat]
Spaargaren, G. \ Buren, E. van \ 2018
This MOOC will teach you about the dynamics of co-creation and the key principles of citizens interacting with service providing companies, technology and infrastructure developers, policy makers and researchers. You will gain an understanding of maj ...
help
Noordwaards naar meer participatie : afstudeeronderzoek naar stakeholderwaardering en kansen voor de Noordwaard [Studentenverslag]
Buren, E. van \ 2017
De Noordwaard is een gebied van 2000 hectare dat grenst aan de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede. In het kader van Ruimte Voor De Rivier is dit door Rijkswaterstaat ontpolderd. Bij de herinrichting is gezorgd dat het gebied nog steeds bewoond ...
help
Kinnum - Terschelling - Friesland [Video]
Buren, N. \ [2016]
Portet van weidevogelboer Neeke Buren die onlangs de kans kreeg om om te schakelen naar biologisch boeren.
help
Adhesion of soft solids in the presence of a thin fluid layer : an attempt to model the curious features of insect adhesion [Studentenverslag]
Buren, Lennard van \ 2016
help
Gebiedsstudie Rotterdam Noord : INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots [Boek]
Geerdink, T. \ Maas, N. \ Fortuin, P. \ Muiswinkel, K. van \ Ammerlaan, R. \ Streng, J. \ Yska, D. \ Immers, B. \ Meer, D. van der \ Bollinger, A. \ Wols, B. \ Sman, B. \ Dijkema, G. \ Snelder, M. \ Woning, M. \ Buren, R. van \ Bhamidipati, S. \ Lei, T. van der \ 2014
Kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur voor klimaatverandering, gebiedsstudie voor Rotterdam-Noord. Een scenario is gebruikt met een overstroming, waarbij we op dag vijf van de overstroming hebben gekeken naar het netwerk van wegen, elektriciteit e ...
help
Kustlijnen voor Dijkringen : over de relatie tussen kustlijnzorg en de sterkte van Nederlandse duinwaterkeringen [Boek]
Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Buren, R. van \ 2012
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van ...
help
Gebiedspilot Centraal Holland : eindrapport [Boek]
Vat, Marnix van der \ Buren, Rolf van \ Grave, Peter de \ Zwan, Irene van der \ 2011
Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste en tweede fase van de Gebiedspilot Centraal Holland. Doel van deze studie is bij te dragen aan de beantwoording van de vraag wat gedaan kan worden aan het veiligheids tekort van dijkring 14, Centraal ...
help
Waterschappen koppelen informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwan, R. van der \ Buren, W. van \ Staring, B. \ 2010
Vaak bestaat behoefte aan actuele informatie, zoals waterstanden, inzet van gemalen, neerslag en kwaliteitsmetingen, die de grenzen van één waterschap overstijgt. Neerslag valt namelijk nooit precies aan de grens, en de afvoer van gemalen beïnvloedt ...
help
Aanvulling op de Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Buren, J. van \ 2009
In de nieuwe versie 3.0 van de "handleiding kadastrale metingen met GPS" is het meten van reconstructiepunten en het gecontroleerd meten van punten van de kadastrale kaart aanmerkelijk vereenvoudigd. Het Kadaster geeft uitleg bij hun vernieuwde werkw ...
help
Grip op grondwater in Friesland [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ebbers, E. \ Buren, D. van \ 2008
In opdracht van Provincie Fryslân heeft Tauw een inventarisatie uitgevoerd van de optimale grondwaterstanden en de knelpunten in Friesland. Dit is gebeurd in het kader van het GGOR (het Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime) dat in 2010 moet zijn ...
help
Een pilotstudie naar de haalbaarheid van het opstellen van deelgebieds-waterbalansen : toepassing van de methodiek op de data van 2005 [Boek]
Buren, W. van \ 2008
Inzicht krijgen in de waterbalans en de waterstromen tussen gebieden wordt in het huidige waterbeheer steeds belangrijker. Met name voor processen als waterakkoorden, de Kaderrrichtlijn Water en watergebiedsplannen is het belangrijk om te weten hoeve ...
help
Overstromingsrisico’s in Nederland in een veranderend klimaat : verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later [Boek]
Klijn, F. \ Buren, R. van \ 2007
Deze publicatie behandelt: De beleidsopgave: overstromingsrisicobeheersing in een veranderende omgeving; Verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging: Gevolgen voor de Nederlandse waterhuishouding op de lange termijn; Toenemende kwetsbaarheid? ...
help
Herstel vismigratie tussen Rijkswateren en boezem- en polderwateren in het Rijn-Maasmondingsgebied : beslisboom ter bepaling van geschikte locaties voor herstelmaatregelen [Boek]
Kranenbarg, J. \ Buren, R. van \ 2006
Het doel van het project is het maken van een beslisboom voor het bepalen van geschikte locaties voor vismigratieherstelmaatregelen tussen Rijkswateren en boezem- en polderwateren. Hoofdstuk 2 schetst het waterkwantiteitsbeheer van de boezems en pold ...
help
Onderzoek naar mobiele belichting bij éénjarige zomerbloeiers [Boek]
Rooij, E. de \ Verberkt, H. \ Gevers, M. \ Buren, J. van \ 2005
Om de rentabiliteit van éénjarige zomerbloeiers te vergroten is in dit onderzoek getracht de teeltduur te versnellen. Om dit te bewerkstelligen is gebruik gemaakt van assimilatiebelichting. Om te achterhalen wat de effecten zijn van mobiele belichtin ...
help
Effecten van (intensieve) belichting op het gewas Ficus [Boek]
Ros, C. \ Rooij, E. de \ Verberkt, H. \ Buren, J. van \ 2005
De kwaliteit van Ficus kan in de winterperiode beter, evenals de groeisnelheid en de plantvorm. Dat dit beter moet, blijkt uit de toenemende concurrentie uit de zuidelijke landen. Door middel van (intensievere) belichting willen de ficuskwekers jaarr ...
help
Extra licht maakt ficus snel maar ook duurder \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rooij, E. de \ Buren, J. van \ Verberkt, H. \ 2005
De teeltversnelling bij belichte ficussen is groot ten opzichte van het niet belichten. Toch is belichten met 8.000 lux niet rendabel onder de huidige omstandigheden. Belichten met 4.000 lux is dat wel op voorwaarde dat met een WK eigen stroom wordt ...
help
Deense potplantenteelt lijkt op Nederlandse \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rooij, E. de \ Buren, J. van \ 2005
In de Deense potplantenteelt zet schaalvergroting door en dat is nodig om het hoofd te bieden aan bijvoorbeeld de stijgende energieprijzen. De verschillen met Nederland worden dan ook kleiner. Samenwerken in afzet en energie is eveneens actueel in De ...
help
Bloemrandjes in Cyclaam [Boek]
Verberkt, H. \ Buren, J. van \ Dijkstra, T. \ 2004
Aan het eind van de teelt, tijdens de bloei, kunnen necrotische bloemrandjes ontstaan in de bloemen van cyclamenplanten. Bloemranden treden met name op bij grootbloemige Cyclamen. Bij kleinbloemige Cyclamen kan bloemverkleuring ontstaan. Hierbij word ...
help
Haalbaarheid van fluorescentie meting als plantintelligente meting voor regelsystemen in de glastuinbouw [Boek]
Gevers, M. \ Sonneveld, J. \ Verberkt, H. \ Buren, J. van \ Katen, A. ten \ Rosema, A. \ 2004
Alle teelten in Nederland staan onder financiële druk. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het product, terwijl de opbrengstprijs niet hoger wordt. Om de teelten rendabeler te maken, moet de productie per m2 worden verhoogd, met behoud van kwal ...
help
Primula acaulis beter remmen met nieuw middel \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Gevers, M.A. \ Buren, J.A.M. van \ Verberkt, H. \ 2004
Vervolgonderzoek remmen van groei bij Primula acaulis. Drie aspecten speelden daarbij een rol: de werking en optimalisatie van de middelen, de milieubelasting, en de invloed van remstoffen op het gewas in verschillende groeistadia
help
Alternatieve groeibeheersingsmethoden Primula acaulis [Boek]
Gevers, M. \ Dijkstra, T. \ Buren, J. van \ Verberkt, H. \ 2003
In dit onderzoek wordt gekeken naar de optimalisatie van het gebruik van de huidige toegestane remmiddelen Daminozide (Alar, Dazide), Paclobutrozol (Bonzi) en Chloormequat (CCC) en een mogelijk nieuw middel in relatie tot het ontwikkelingsstadium, zo ...
help
Alternatieve groeibeheersingsmethode éénjarige zomerbloeiers [Boek]
Buren, J. van \ Dijkstra, T. \ Verberkt, H. \ Meuffels, G. \ 2003
Op de bedrijven met eenjarige zomerbloeiers wordt een groot aantal gewassen geteeld. Uit onderzoek naar de effecten van P-beperking in het verleden is gebleken dat gewassen soms zeer verschillend hierop kunnen reageren. Door de effecten van het Compa ...
help
De Rijksdriehoekmeting sluit aan op Europa : RD is voorbereid op de toekomst \ Geodesia : tijdschrift voor geodesie en geo-informatie [Artikel]
Salzmann, M.A. \ Buren, J. van \ Lobe, G.J.I.M. \ 2000
help
Kerststerrenseizoen 1996 : leren van vorig jaar \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lieffering, M. \ Buren, J. van \ 1996
help
Met minder aluminium toch blauwere hortensia's \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leeuwen, G. van \ Buren, J. van \ Dijkstra, T. \ 1994
help
Luchttemperatuur is slechte maat om mee te werken : herfstklimaat vaak een probleem in kamerplanten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Buren, J. van \ Dijkstra, T. \ 1992
help
Ontsmetten retourwater in potplantenteelt voorlopig niet nodig : praktijk trekt conclusie \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Buren, J. van \ 1990
help
De malacofauna van transekt 4 in het Kromme Rijn gebied, 1971-1972 [Boek]
Buren, H. van \ Jongejan, E. \ Smeur, P. \ 1974
help
De uiterwaarden tussen Vreeswijk en Elst, noordoever van Lek en Neder-Rijn [Studentenverslag]
Buren, H. van \ Jongejan, E. \ Smeur, P. \ 1972
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.