Geselecteerd op:

help
Normenboek natuur, bos en landschap 2018 : tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen [Boek]
Raffe, J.K. van \ Jong, J.J. de \ 2018
help
Normenboek gemeentelijk groen 2018 : tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van openbaar groen [Boek]
Jong, J.J. de \ Raffe, J.K. van \ 2018
help
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : een modelstudie naar duurzaamheid van houtoogst op Nederlandse bosgroeiplaatsen [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Bijlsma, R.J. \ Delft, S.P.J. van \ Jong, J.J. de \ Spijker, J.H. \ Vries, W. de \ 2015
Dit rapport brengt met een modelstudie de duurzaamheid van houtoogstscenario’s in beeld ten aanzien van nutriëntenbalansen op verschillende Nederlandse bosgroeiplaatsen. Tegelijkertijd geeft de studie aan waar (nog aanzienlijke) onzekerheden liggen b ...
help
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bloem, J. \ Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Waal, R.W. de \ 2015
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bode ...
help
Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos [Boek]
Jong, J.J. de \ Briel, J.J. van den \ Vries, W. de \ Spijker, J.H. \ 2014
In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te ...
help
Oogsten van tak- en tophout in bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, J.J. de \ Spijker, J.H. \ 2014
Nederlandse bossen zijn aangelegd voor de houtproductie. Vanaf de jaren zeventig is deze functie wat naar de achtergrond geschoven. De overheid en veel beheerders vonden natuur en recreatie steeds belangrijker. Tegenwoordig komt er weer meer aandacht ...
help
Strategische agenda bos en hout : Nederland in internationaal perspectief [Boek]
Nabuurs, G.J. \ Jong, J.J. de \ Clerkx, A.P.P.M. \ 2013
De complexiteit van beleidslijnen en een bredere vraag naar producten en diensten uit het bos neemt internationaal sterk toe. In de afgelopen decennia heeft het Nederlandse bosbeheer zich vooral gericht op natuur en recreatie. Dit is logisch, maar de ...
help
Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel : stand van zaken en voorstel voor een onderzoeksagenda [Boek]
Spijker, J.H. \ Bakker, R.R.C. \ Ehlert, P.A.I. \ Elbersen, H.W. \ Jong, J.J. de \ Zwart, K.B. \ 2013
In dit rapport zijn de verschillende potentiële ketens van verwerking van natuur- en bermgras beschreven: achterlaten van maaisel, voer voor vee en grazers, bodemverbeteraar, thermische conversie, vergisting, bioraffinage en inzet als bed- of stroois ...
help
Randvoorwaarden biodiversiteit bij oogst van biomassa [Boek]
Jong, J.J. de \ Bijlsma, R.J. \ Spijker, J.H. \ 2012
In 2008 heeft het Rijk met de sector Bos, Natuur, Landschap en Hout het Convenant Duurzame Agrosectoren afgesloten waarin is afgesproken dat deze sector in 2020 32 PJ per jaar gaat bijdragen aan duurzame energie. Extra oogst in natuurgebieden kan daa ...
help
Biomassa oogsten effecten op het bos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Spijker, J.H. \ Jong, J.J. de \ 2012
De oogst van biomassa voor energie was een belangrijk onderwerp bij de najaarsbijeenkomsten van het Bosschap in november 2011. Er bleken veel zorgen te bestaan over negatieve effecten van het oogsten van biomassa op het bos. Wat is het effect op de v ...
help
Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed [Boek]
Grift, E.A. van der \ Bugter, R. \ Goossen, C.M. \ Griffioen, A. \ Jochem, R. \ Jong, J.J. de \ Snep, R.P.H. \ 2011
In opdracht van het Goois Natuurreservaat is een visie uitgewerkt voor de ecologische inrichting en beheer van zowel het natuur-gebied Monnikenberg als de groenstructuren op het naastgelegen terrein van het toekomstig Zorgpark Monnikenberg en woon-la ...
help
Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en bijgroei van bos : een literatuurstudie [Boek]
Jong, J.J. de \ 2011
De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om meer energie uit biomassa te winnen. Eén van de mogelijkheden daarvoor is het winnen van energie uit takhout dat normaal gesproken als oogstresten in het bos achter blijft. Oogst van takhout leidt ech ...
help
Kostenmodule Natuurplanner : functioneel ontwerp en software-validatie [Boek]
Raffe, J.J. van \ Jong, J.J. de \ Wamelink, G.W.W. \ 2011
De Natuurplanner (NP) is een computermodel waarmee de effecten op biodiversiteit worden doorgerekend van veranderingen in milieu, water, ruimtelijke samenhang en natuurbeheer. Om ook de financiële effecten van verschillende scenario’s voor natuurbehe ...
help
Stormhout: ruimen of laten liggen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Boer, T.A. de \ Jong, J.J. de \ Moraal, L.G. \ Veerkamp, M. \ Verkaik, E. \ 2010
Gemiddeld raast er eens in de 10-20 jaar een zware storm over Nederland. Vaak blijven bossen hierbij niet gespaard. Bosbeheerders staan dan voor de taak in eerste instantie het meest gevaarlijke stormhout op te ruimen. Hierna komt de vraag hoeveel er ...
help
Review Stroomlijn : meerkosten regulier beheer terreinen natuurbeschermingsorganisaties in het kader van Stroomlijn [Boek]
Jong, J.J. de \ Schrijver, R.A.M. \ 2010
Het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is er allereerst op gericht om de vegetatie in de uiterwaarden van de grote rivieren zodanig op orde te brengen dat de terreinbeheerders (NBO’s en particulieren) in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning. ...
help
Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen [Boek]
Jong, J.J. de \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ 2009
Deze studie richt zich op opgaande landschapselementen, ofwel landschapselementen met een opgaande, houtige, begroeiing. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere houtwallen, singels, bomen, kleine bosjes en heide (< 0,5 ha) en heggen en hagen. Ee ...
help
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid [Boek]
Oltmer, K. \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Jong, J.J. de \ Rudrum, D.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De liggi ...
help
Storm en bosbeheer : afwegingen voor het laten liggen of ruimen van stormhout [Boek]
Oosterbaan, A. \ Berg, C.A. van den \ Boer, T. de \ Jong, J.J. de \ Moraal, L.G. \ Niemeijer, C.M. \ Veerkamp, M. \ Verkaik, E. \ 2009
Naar aanleiding van de storm van januari 2007 is een onderzoek uitgevoerd om een afwegingskader te maken waarmee bosbeheerders gefundeerde beslissingen kunnen nemen over de hoeveelheid te ruimen stormhout en de hoeveelheid die in het bos blijft ligge ...
help
Biomassa voor energie: kansen voor landschapsbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Spijker, J.H. \ Elbersen, H.W. \ Jong, J.J. de \ 2008
Biomassa kan een rol spelen in het opwekken van duurzame energie. Maar of gebruik van resthout en gras voor energie werkelijk duurzaam te noemen is, hangt af van verschillende factoren. Weegt oogst, verwerking en transport op tegen de opbrengst, word ...
help
Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen [Boek]
Koeijer, T.J. de \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Groeneveld, R.A. \ Jong, J.J. de \ Oltmer, K. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wijk, M.N. van \ 2008
Een methode is uitgewerkt om de kosteneffectiviteit van het natuurbeleid te bepalen voor de terrestrische Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij de ontwikkeling van de methode zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: in de natuurgebieden worden all ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.