Geselecteerd op:

help
Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
help
Sturen van waterkwaliteit door dynamisch peilbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balla, A. \ Bie, J. de \ Fennema, M. \ Jong, B. de \ 2014
’t Pompje is een voormalig kleiwingebied van ongeveer 100 ha in West-Vlaanderen. De natuurontwikkeling is gericht op zilt grasland en rietmoeras als habitat voor weidevogels en moerasvogels. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft Witteveen ...
help
Minder doorspoelen kan waterkwaliteit verhogen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balla, A. \ Jong, B. de \ Meier, M. \ 2013
Veel stadswateren worden ’s zomers flink doorgespoeld om de waterkwaliteit in de hand te houden. Er is ook een alternatief: zo weinig mogelijk water inlaten. Dat is het resultaat van een onderzoek aan het stadspark Schollebos in Capelle aan de IJssel ...
help
Waterbeheer op de NDSM-werf in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
De NDSM-werf in Amsterdam-Noord is een levendig gebied. Op deze voormalige scheepswerf verzamelen zich steeds meer kunstenaars, bedrijven, bewoners en festiviteiten. De NDSM-werf wordt de komende tien tot 20 jaar ontwikkeld tot een gemengd stedelijk ...
help
Toekomstverkenning Stichtse Rijnlanden op basis van GGOR en MKBA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hardeveld, H. van \ Werf, E. van der \ Jong, H. de \ Schans, M. van der \ 2012
Op basis van de GGOR-methode kan een waterbeheerder advies geven over ruimtelijke ordening. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben gezamenlijk onderzocht welke werkwijze hiervoor geschikt is. Diverse toekomstverkennin ...
help
Alternatieve benadering voor maatgevende waterstanden Nederlandse kust \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ledden, M. van \ Jong, M. de \ Heijer, K. den \ Gelder, P. van \ 2012
Het stormseizoen is weer begonnen in Nederland. De duinen en dijken langs de Nederlandse kust kunnen in deze periode zwaar belast worden door een combinatie van hoge stormvloed en zware golven. Op dit moment worden deze waterkeringen getoetst en ontw ...
help
Veilig, veerkrachtig en vitaal : deelprogramma zuidwestelijke delta, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrijnen, J. \ Jong, L. de \ Heip, C. \ Overloop, P.J. van \ 2012
Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta heeft betrekking op de provincies Zeeland, het westelijke deel van Noord-Brabant en het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Binnen het Deltaprogramma neemt dit deelprogramma historisch gezien een prominente rol in ...
help
Implementatie onderzoek naar fosfaat vrije antiscalant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R. \ Duiven, J. \ Terhorst, G. \ Baas, K. \ Duiven, J. \ 2011
Aan het voedingswater van een NF/RO-membraanfiltratie wordt antiscalant gedoseerd om een hogere recovery te bereiken. Deze antiscalant wordt samen met de geconcentreerde afvalstroom van het proces geloosd op oppervlaktewater. Een fosfaatvrij antiscal ...
help
Overlaten alternatief voor dijkverhoging in New Orleans \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waart, M. van de \ Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Hulscher, S. \ Mulder, J. \ Westerink, J. \ 2010
Tijdens orkaan Katrina stuwde het water hoog op tegen de dijken ten zuiden van New Orleans in Louisiana. Onderzoek van de Universiteit Twente, ingenieursbureau Royal Haskoning en de University of Notre Dame toont aan dat de aanleg van overlaten in he ...
help
Resultaten onderzoek naar invloed keuze rioolstelsel op emissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Jong, J. de \ Palsma, B. \ 2009
Door het afkoppelen van regenwater uit een gemengd rioolstelsel neemt de effluentvracht van de rioolwaterzuiveringsinstallatie af, maar nemen de emissies in het stedelijk gebied juist toe. Lozingsvolumen zijn daarbij belangrijker voor de omvang van d ...
help
Foutieve aansluitingen opsporen met temperatuurmetingen [: thema infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Kluck, J. \ Jong, J. de \ 2009
Nederland is grootschalig aan het afkoppelen. Door hemelwater gescheiden af te voeren moet vervuiling van het oppervlaktewater door gemengde overstortingen afnemen en de belasting van rioolwaterzuiveringen met regenwater worden beperkt. De laatste ja ...
help
Het adaptieve vermogen van het Nationaal Waterplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klostermann, J.E.M. \ Biesbroek, G.R. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Bergsma, E. \ 2009
Het probleem van klimaatverandering vraagt om adaptief vermogen: niet alleen in de vorm van nieuwe harde infrastructuur, maar ook in de vorm van nieuwe soorten beleid en wetgeving. Maakt het huidige stelsel van Nederlands beleid, wet- en regelgeving ...
help
Zelf zuiveringsslib verwerken wordt aantrekkelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, K. de \ 2007
Op rioolwaterzuiveringen en waterzuiveringen in de industrie komt slib vrij. Dat moet worden afgevoerd naar centrale verwerkingsinstallaties. Dat kost veel geld, maar het betekent vooral ook transport van water. Na ontwatering met persen of centrifug ...
help
Grondwater in Overijssel wordt zoeter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Jong, M. de \ 2007
De Provincie Overijssel, het bevoegd gezag voor het grondwater, heeft de gegevens over de grondwaterkwaliteit geëvalueerd. Daarbij is vooral onderzocht welke trends zichtbaar zijn voor belangrijke milieuthema’s als vermesting, verzuring en verzilting ...
help
Ervaringen bij Vitens met lozing van membraanconcentraat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R. \ Nederlof, M. \ 2006
Vitens zet (oever)grondwater van verschillende kwaliteit in voor de productie van drinkwater. Afhankelijk van de samenstelling van het ruwe water en de gewenste productkwaliteit (Waterleidingbesluit aangevuld met streefwaarden van Vitens) wordt een z ...
help
Nieuw type antiscalant voor membraanfiltratie Dinxperlo \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R. \ Bil, J.W. \ Steemers-Rijkse, I. \ Nederlof, M. \ 2006
Het drinkwaterproductiebedrijf Dinxperlo van Vitens wordt momenteel uitgebreid met een membraanfiltratiestap. Het bij membraanfiltratie vrijkomende concentraat wordt geloosd op oppervlaktewater. Bij toepassing van anti-scalants op fosfonaatbasis kon ...
help
Ionenwisseling aantrekkelijk alternatief voor ontharding van drinkwater met korrelreactoren [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, J. \ Siegers, W. \ Jong, R. \ Reijnen, G. \ 2005
De komende jaren zullen meerdere waterleidingbedrijven moeten investeren in ontharding, vaak op kleinere productielocaties. Voor de ontharding van drinkwater is het gebruikelijk korrelreactoren toe te passen. Ionenwisseling vormt echter een aantrekke ...
help
The role of consultancy firms in the application of new wastewater purification technology [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Jong, P. de \ Kruit, J. \ 2005
Nederland kent een lange en succesvolle traditie op afvalwaterbehandeling. De advies- en ingenieursbureaus vormen een belangrijke functie in de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de praktijkschaal. Door de betrokkenheid bij de bouw, opstart en ...
help
Hergebruik van regeneratiezout bij ionenwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R. \ Bakker, S. \ Schippers, D. \ Post, J. \ 2003
Een nieuw concept is ontwikkeld op het gebied van membraanfiltratie: de combinatie ionenwisseling en RO, IERO genaamd. In dit artikel wordt aangetoond dat de milieutechnische voordelen van IERO en de kostenbesparing verder kan worden vergroot door be ...
help
Nieuwe aanpak van controle microbiologische kwaliteit van drinkwater in het distributienet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nobel, P. \ Jong, K. de \ 2002
Na werkzaamheden aan transport- of distributieleidingen nemen waterleidingbedrijven in de regel monsters voor bacteriologisch onderzoek. Voor Brabant Water en Waterleidingmaatschappij Limburg vormden monsters met hoge koloniegetallen de aanleiding om ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.