Geselecteerd op:

help
Wet natuurbescherming: gemiste kans \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2017
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. In de aanloop naar vaststelling van deze wet werd door het verantwoordelijke ministerie van Economische Zak ...
help
Ontheffingen Zeeland door rechter van tafel geveegd \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2012
In Argus nr. 3 van 2011 meldden wij dat de rechtbank Middelburg een groot aantal beroepschriften van onze organisatie heeft behandeld. Inmiddels is uitspraak gedaan en hier willen wij u iets meer vertellen over de achtergrond van deze ontheffingen en ...
help
Wetsvoorstel Natuur biedt minimale bescherming \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2011
In het wetsvoorstel Natuur wordt alleen bescherming geboden aan diersoorten waarvoor dit door Europa verplicht is gesteld via bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De overige soorten hebben pech gehad. Daarnaast is het aantal bejaagb ...
help
Meeuwen in havengebied Rotterdam vogelvrij \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2011
Op de site van het Havenbedrijf Rotterdam staat dat in de Rotterdamse haven verrassend veel natuur is te vinden, waaronder streng beschermde soorten, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis. “Bij het ontwikkelen van de haven houdt het Havenbedrij ...
help
Natuur te grabbel gegooid \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2010
Het verlies aan biodiversiteit vormt een groot gevaar voor het leven op aarde. Toch besluit het nieuwe kabinet om de aanleg van een netwerk van natuurgebieden, dat essentieel is voor het herstel van de biodiversiteit, stop te zetten. Het kabinet doet ...
help
Op weg naar een ideaal beheer van wilde zwijnen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2010
In het artikel over Stichting De Eik, elders in dit blad, wordt gesproken over een rapport waarin een aangepast zwijnenbeheer wordt aangekondigd. In dit rapport, dat werd opgesteld voor het onderzoeksinstituut Alterra, wordt er vanuit gegaan dat er a ...
help
Minister zwicht voor chantage bejaarde zwanenhouder \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2009
In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is bepaald dat knobbelzwanen sinds 1 april 2008 niet meer mogen gehouden met het oog op de productie. Voor één persoon heeft de minister van Landbouw echter een uitzondering gemaakt. De minister stelt dat ...
help
Bestendig beheer: Een nieuwe aanslag op de Flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2009
De Flora- en faunawet begon als beschermingswet, maar van die bescherming is inmiddels nu nauwelijks iets over. Dieren mogen al worden gedood als er sprake is van overlast. In de huidige tijd, waarin tolerantie ver te zoeken is en mensen niets meer v ...
help
Ganzen met gouden voetjes : falend beleid alleen goed voor jagers en boeren \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ Stockmann, R. \ 2009
Onder de titel “Ganzen met gouden voetjes” werd al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesproken en geschreven over de in Nederland overwinterende ganzen. In die tijd werden ganzen fel bejaagd van een half uur voor zonsopgang tot voormiddag 10.00 ...
help
Tellingen onterecht heilig verklaard : damherten in de Kop van Schouwen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2009
De provincie Zeeland heeft half december 2008 ontheffi ng verleend om in het natuur- gebied de Kop van Schouwen in totaal 269 damherten te laten schieten. De Faunabe- heereenheid Zeeland, gedomineerd door jagers, heeft deze ontheffi ng aangevraagd me ...
help
Kleine mantelmeeuwen op de Maasvlakte : natuur versus economie \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
help
Drie keer niks : Evaluatie Flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
In dit artikel wordt onvrede uitgesproken over de evaluatie van de flora- en faunawet. Er wordt meer geschrapt dan geëvalueerd en dan ook nog eens drie jaar later dan van te voren was afgesproken. De auteur van dit artikel hoopt dat de eerste kamer k ...
help
De Nederlandse ganzen van de regen in de drup : na het zoet nu het zuur? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2006
Er wordt nog altijd vrijwel ongelimiteerd gejaagd op ganzen. In theorie is de bescherming geregeld via de flora- en faunawet. In de praktijk komt er van bescherming niet zo heel veel terecht
help
Waar blijft Minister Veerman? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2005
Sinds 1 april 2004 staat de zwarte kraai en de kauw op de landelijke vrijstellingslijst van LNV. Daartoe werd vooraf advies gevraagd aan bestuurskundige Van Wijmen, of vrijstelling zou passen binnen de Vogelrichtlijn. Het adviesrapport geeft aan hoe ...
help
Reeën op weg \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2005
In februari 2004 werd door de provincie Overijssel ontheffing verleend voor het schieten van 280 geiten en 218 bokken per jaar. Het betreft de regio's Zwolle, Ommen en Deventer. Faunabescherming heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Dit artikel geeft ...
help
Rijkswaterstaat en de paling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Dit artikel geeft een overzicht van praktijk en (achterhaald) beleid rond sluisbeheer in de Brouwersdam, die ongunstig uitviel voor de trek van de schieraal. Dit tegen de achtergrond van de bedreiging van de aalstand, ondertussen een rode lijst soort ...
help
Flora- en faunawet om zeep gebracht \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Nu er door de overheid steeds meer uitzonderingen worden gemaakt om jacht op diverse diersoorten mogelijk te kunnen maken, aldus het betoog van dit artikel, blijft er weinig over van het oorspronkelijke uitgangspunt van de wet
help
Biologische landbouw en jacht \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Kritische beschouwing over het omgaan met wildschade door biologische landbouwers. Er is gebrek aan respect voor flora en fauna door deze beroepsgroep, aldus het betoog
help
Het begrip 'belangrijke schade' : provincies negeren flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2003
Provincies kunnen ontheffingen geven op de Flora- en faunawet, om diersoorten te doden. Eén van de voorwaarden is de bepaling, dat er sprake moet zijn van 'belangrijke schade' aan landbouwgewassen. Dit is geen nieuwe voorwaarde, echter provincies gaa ...
help
Brief aan de minister : zwarte kraai en kauw (niet) op de landelijke vrijstellingslijst \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, A.P. de \ 2003
Faunabescherming reageert middels een brief aan LNV op voorgenomen ontheffing voor kraai en kauw
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.