Geselecteerd op:

help
Let’s KISS : een praktische gids over het hoe en waarom van grensoverschrijdende samenwerking in het kader van LEADER+ [Boek]
Buiter, M. \ Jong, M. de \ Hiemstra, W. \ 2003
Leader+ (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rural) is een subsidiefonds dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen plattelandsgebieden ...
help
Perspectives for bioethanol production in the Netherlands : feedstock selection and pretreatment options [Poster]
Jong, E. de \ Bakker, R.R. \ Elbersen, H.W. \ Weusthuis, R.A. \ Maas, R.H.W. \ Reith, J.H. \ Uil, H. den \ Ree, R. van \ [2003]
Poster met een overzicht van mogelijke grondstoffen en voorbehandelingsmethoden voor de productie van bioethanol in Nederland.
help
Hoogste kindertallen in Urk \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
In 2002 lag het vruchtbaarheidscijfer op 1,73 kinderen per vrouw. In 1980 was dit nog 1,6. Er bestaat een grote regionale variatie in de vruchtbaarheid. Het verschil tussen Urk, de meest vruchtbare gemeente, en Vaals, de minst vruchtbare gemeente, be ...
help
Eén miljoen alleenstaanden erbij tot 2030 \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
Het aantal alleenstaanden zal de komende jaren toenemen, van 2,4 miljoen in 2003 tot 3,4 miljoen in 2030. Het ontbinden van de relatie en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van deze groei. De toename van het aantal alleenstaanden zal plaatsvi ...
help
Future scenarios as an instrument for forest management : manual for training facilitators of future scenarios [Boek]
Nemarundwe, N. \ Jong, W. de \ Cronkleton, P. \ 2003
help
Socio-economic impacts of agricultural land drainage : a study from North West India \ Drainage for a secure environment and food supply : 9th international drainage workshop, September 10-13 2003, Utrecht, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Datta, K.K. \ Jong, C. de \ Roy, B.C. \ 2003
Also in India, waterlogging and soil salinity take their toll. Diverse statistics show that the twin problem is threatening agricultural production on 5.5 million to 13 million ha. Roughly one million hectares are so seriously affected, that agricult ...
help
De opmerkelijke terugkeer van de kosten-batenanalyse in het centrum van de bestuurspraktijk : hoe het succes van O(E)EI lacunes in de moderne bestuurskundige theorie blootlegt \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Jong, W.M. de \ 2003
Met het Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur (kortweg OEEI) van de ministeries van Verkeer en Economische Zaken, staat een nieuwe, maar voor de buitenstaanders moeilijk te hanteren versie van de welbekende kosten-batenanalyse (KBA) ...
help
Oerbos en savanne in de Grevelingen: de twee gezichten van de Slikken van Flakkee : 30 jaar vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee (Grevelingenmeer) 1972-2001 [Boek]
Pluijm, A. van der \ Jong, D. de \ 2003
Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1971 tot Grevelingenmeer heeft zich op de Slikken van Flakkee een geheel nieuwe vegetatie ontwikkeld. De schorren waren snel ontzilt en begroeid met zoete pioniersoorten. De slikken ontziltten langzamer en gi ...
help
Kadastrale atlas fan Fryslân 1832 - Dl. 16: Westdongeradiel : de kadastrale gemeenten Holwerd, Nes en Ternaard [Kaart]
Vaart, J.H.P. van der \ Talsma, S. \ Jong, G. de \ 2003
help
Kneuzen en het suikergehalte van kuil [Brochure]
Eekeren, N. van \ Jong, K. de \ Bruggen, G. van der \ 2003
Vlugschrift waarin wordt ingegaan op de suggestie dat mogelijk het kneuzen van gras het suikergehalte zou kunnen verlagen.
help
Cellulose-Binding Domains: Tools for Innovation in Cellulosic Fiber Production and Modification \ Applications of enzymes to lignocellulosics [Hoofdstuk uit boek]
Quentin, M. \ Valk, H. van der \ Dam, J. van \ Jong, E. de \ 2003
Plant cell walls are composed of cellulose, nature's most abundant macromolecule, and therefore represent a renewable resource of special technical importance. Cellulose degrading enzymes involved in plant cell wall loosening (expansins), or produced ...
help
Kosteneffectiviteit natuurbeleid : bruikbaarheid van gebiedsanalyses [Boek]
Nijhof, B.S.J. \ Jong, J.J. de \ Bredenoord, H.W.B. \ Knegt, B. de \ Gijsen, J.J.C. \ Veen, M.P. van \ Rheenen, T. van \ Ligthart, S.S.H. \ 2003
Kosten voor natuurbeheer: analyse voor Natuurplanbureau
help
Het begrip 'belangrijke schade' : provincies negeren flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2003
Provincies kunnen ontheffingen geven op de Flora- en faunawet, om diersoorten te doden. Eén van de voorwaarden is de bepaling, dat er sprake moet zijn van 'belangrijke schade' aan landbouwgewassen. Dit is geen nieuwe voorwaarde, echter provincies gaa ...
help
Brief aan de minister : zwarte kraai en kauw (niet) op de landelijke vrijstellingslijst \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, A.P. de \ 2003
Faunabescherming reageert middels een brief aan LNV op voorgenomen ontheffing voor kraai en kauw
help
Kraaiachtigen vogelvrij \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2003
Overzicht per provincie van de verschillende vrijstellingsregelingen voor de jacht op in principe beschermed diersoorten. De zwarte kraai en de kauw komen op die lijsten veelvuldig voor
help
Diergericht ontwerpen - 6: Wat willen de dieren zelf? = The assessment of motivation in chickens and pigs [Boek]
Beerda, B. \ Jong, I.C. de \ 2003
Het meten van motivaties om specifieke gedragingen uit te voeren draagt bij aan de beoordeling van dierenwelzijn. Dierexperimenteel onderzoek op basis van operante conditionering technieken, waaronder de 'consumer-demand' methode, en keuze testen ric ...
help
De verspreiding en uitbreiding van de Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee [Boek]
Dankers, N.M.A. \ Dijkman, E.M. \ Jong, M.L. de \ Kort, G. de \ Meijboom, A. \ 2003
Het rapport geeft een indicatie van de ontwikkeling en verspreiding van oesters in de Nederlandse Waddenzee. Nagegaan is wat bekend is van de historische ontwikkeling en wanneer de eerste meldingen gedaan zijn. Door middel van participatie van het pu ...
help
Flowmap : a support tool for strategic network analysis \ Planning support systems in practice [Hoofdstuk uit boek]
Geertman, S. \ Jong, T. de \ Wessels, C. \ 2003
help
Wadden Sea targets : lessons from the first six years \ Challenges to the Wadden Sea area : proceedings of the 10th international scientific Wadden Sea symposium, Groningen, The Netherlands, 31 October-3 November 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F. de \ 2003
After six years of experience with the implementation of trilateral management targets for the Wadden Sea, an evaluation of the concept has been carried out on the basis of the criteria scientific credibility, management usefulness and suitability fo ...
help
Interactief implementeren: een praktijkvoorbeeld van preventieprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Jong, O.R.W. de \ Hopman-Rock, M. \ Klazinga, N.S. \ 2003
In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.