Geselecteerd op:

help
Stormhout: ruimen of laten liggen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Boer, T.A. de \ Jong, J.J. de \ Moraal, L.G. \ Veerkamp, M. \ Verkaik, E. \ 2010
Gemiddeld raast er eens in de 10-20 jaar een zware storm over Nederland. Vaak blijven bossen hierbij niet gespaard. Bosbeheerders staan dan voor de taak in eerste instantie het meest gevaarlijke stormhout op te ruimen. Hierna komt de vraag hoeveel er ...
help
Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
Jong, H. de \ 2010
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
help
Grootschalige verhuizing van zeegras in de Oosterschelde \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Jong, E. de \ 2010
Met mankracht en materieel aan de slag op de verradelijke slikken van zeearm de Oosterschelde. Tot 2015 is het voor BTL Realisatie in het Zeeuwse Bruinisse een jaarlijkse terugkerende klus. Doel is het verzekeren van een goede toekomst voor klein zee ...
help
Zoeken naar de juiste mix : de smaakmakers \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Op het Oosterdokseiland te Amsterdam, ODE voor de kenners, is gezocht naar een relatie tussen de nieuwbouw en de bestaande stad. De kavels zijn zo verdeeld dat ze een voortzetting vormen van de radialen van de binnenstad. Cees van Boven, directeur va ...
help
Olympisch dromen vanaf het balkon : ruimtelijk bekeken \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Een jaar of tien geleden klonk nog bezorgdheid omdat steeds meer sportvelden aan de randen van de stad plaats moesten maken voor woningen en kantoren. Maar sport zit niet langer in de verdrukking, bevestigt Rick Verelzen, adjunct-directeur van de Ver ...
help
De ontwikkeling van een niet beviste sublitorale mosselbank [Boek]
Dankers, N. \ Jansen, J. \ Jong, M. de \ Kersting, K. \ Couperus, B. \ Hoppe, M. van \ Brink, A. van de \ Smit, C. \ Cervencl, A. \ Brinkman, B. \ 2010
Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek is om door middel van meerjarige monitoring in voor- en najaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ongestoorde sublitorale mosselbanken en de daarmee geassocieerde biodiversiteit. Voor elk van de g ...
help
Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap : oplossingsrichtingen voor toekomstgerichte grootschalige melkveehouderij uitgewerkt voor het kleinschalige, open veenweidelandschap van Laag Holland [Boek]
Vogelzang, T. \ Luijer, A. \ Jong, D. de \ Boers, J. \ 2010
Schaalvergroting wordt door de meeste veehouderijbedrijven gezien als een belangrijke mogelijkheid om de kostprijs te verlagen. Maar vooral in kleinschalige gebieden lopen grotere bedrijven tegen de grenzen van hun omgeving aan. Vanuit de maatschappi ...
help
Het effect van het verleden: archeologie en M.E.R. \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Jong, J. de \ End, S. van der \ 2010
Archeologie in Nederland is onderdeel geworden van de ruimtelijke ordening en is daarmee als ruimtelijke conditie ook onderdeel van de m.e.r. Dit betekent dat voor archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met in het plangebi ...
help
Waar lag de Tieselenswaard? : de ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Jong, H. 't \ 2010
De Tieselenwaard verdween door de Sint Elisabethsvloeden van 1421 en 1424 onder water en werd door de bewoners verlaten. De volgende ruim anderhalve eeuw spoelde de Merwede er een kleidek overheen en de naam van de polder verdween uit het geheugen va ...
help
Verplaatsen van de beekprik binnen de Keersop \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ Gooswilligen, J. van \ 2010
Aan de Keersop in Noord-Brabant worden werkzaamheden uitgevoerd om de beek en het beekdal een meer natuurlijk karakter te geven. Deze werkzaamheden bestaan uit het graven van nieuwe meanders en het dempen van de tussenliggende rechte delen. In de Kee ...
help
Kansen en bedreigingen voor uniek knaagdier: Noordse woelmuis op de Makkumerwaard \ Zoogdier [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ 2010
De noordse woelmuis kan alleen overleven bij extreme terreinomstandigheden, anders pikken andere woelmuizen zijn plek in. Door plannen om de spuicapaciteit in het IJsselmeer te vergroten zal de Makkumerwaard naar verwachting minder vaak overstromen. ...
help
Het modelleren van beheer ten aanzien van de verarming van heidegrond [Studentenverslag]
Jong, I. de \ 2010
In het buitenland wordt branden meer toegepast als beheermaatregel dan in Nederland. Op de Lüneburger Heide in Duitsland vormt het een speerpunt van het beheer, tezamen met maaien en plaggen. Hier is het beheer erop gericht precies te compenseren voo ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 [Boek]
Kleunen, A. van \ Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Ninehuis, J. \ Camphuysen, P.J. vna \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K.H. \ Jong, M.L. de \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ 2010
Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie ...
help
Vegetatieontwikkeling van schraalland op fosfaatrijke grond : verslag veldwerkplaats, algemeen, Meppen, 20 april 2010 [Brochure]
Kemmers, R. \ Jong, B. de \ Heek, F. van \ 2010
Het nadeel van het creëeren van schraalgrasland op voormalige landbouwgrond is het te hoge fosfaatgehalte, wat leidt tot Pitrus, is de heersende gedachte. Tijdens deze veldwerkplaats werden we geïntroduceerd in het schraalgrasland-experiment in het G ...
help
Mainports op een kruispunt \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
De havens van Rotterdam en Amsterdam en de luchthaven Schiphol staan voor nieuwe uitdagingen. Hun ruimte om te groeien wordt steeds schaarser en hun imago van ' motor van de economie' dreigt achterop te raken. Tijd voor een ander groeimodel, met mind ...
help
Beter grip op het multifunctioneel landbouwbedrijf : stappen naar samenwerking op multifunctionele landbouwbedrijven : verantwoordingsdocument [Boek]
Jong, D. de \ Mul, M. \ Voort, M. van der \ Communication Services \ 2010
Multifunctionele landbouwondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen kunnen dit doen door binnen hun bedrijf samen te werken met andere ondernemers. Dit vraagt echter wel om een zorgvuldige afweging van de ondernemer. De stappen die genomen moeten ...
help
Natuurbeschermers onder vuur \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Beckhoven, M.J. van \ Haveman, M. \ Jong, L.de \ 2010
Kan iemand ons beschermen tegen de natuurberschermers?, luidde de kop boven een opiniestuk in NRC Handelsblad van 7 augustus 2010. Het stuk was geschreven door Ruben van Luijk, promovendus bij Universiteit Tilburg. Het stuk bevatte een aanklacht tege ...
help
Effecten van helikoptervluchten op geringe hoogte boven de Friese kust en Terschelling [Boek]
Smit, C.J. \ Bemmelen, R.S.A. van \ Jong, M.L. de \ 2010
Ten behoeve van het Europese Interreg-project CLIWAT is door Vitens gevraagd om een Verstoring- en Verslechteringstoets op te stellen van de effecten van helikoptervluchten langs de randen van de Waddenzee. Het doel van de vluchten was inzicht te ver ...
help
Krimp in Noord-Groningen is dynamisch proces \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Jong, G.W. de \ 2010
Bevolkingskrimp is geen nieuw fenomeen. Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw liet de Stichting Noord-Groningen een groot onderzoek uitvoeren onder de bewoners van Noord-Groningen. Ruim vijftig jaar later voert onderzoeksbureau CAB een vervolgond ...
help
Oostvaarderswold: nieuwe deltanatuur in de polder \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Zuidema, E. \ Jong, A. de \ 2010
Dwars door Zuidelijk Flevoland wordt in de toekomst één van de grootste nieuwe natuurgebieden van Nederland aangelegd: het Oostvaarderswold. Dit gebied - bijna 2.000 hectare groot - verbindt straks de huidige natuurgebieden Oostvaardersplassen en Hor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.