help
Unieke genetische variatie in een bijzondere Nederlandse rundveestapel met zeldzame kleuren en aftekeningen [Boek]
Schurink, Anouk \ Windig, Jack \ Sulkers, Henk \ Hulsegge, Ina \ Oldenbroek, Kor \ 2019
De veestapel van familie van der Veen bestaat uit ongeveer 40 runderen met de witrik aftekening en de zeldzame kleuren vaal en blauw. Zeldzame kleuren en aftekening die door jarenlange gerichte fokkerij bij elkaar zijn gebracht én in stand zijn gehou ...
help
Populatie analyse Nederlandse Zwartbles schaap : onderzoek op inteelt en verwantschap binnen en tussen de twee Zwartblesschapen stamboeken en simulaties naar de mogelijke effecten van uitwisseling op de inteelttoename [Boek]
Schoon, Mira \ Windig, Jack \ Schurink, Anouk \ 2019
Het Zwartbles schaap is een zeldzaam Nederlands schapenras. Voor de instandhouding van zeldzame rassen is het van groot belang om de populatiegrootte en de toename in inteelt en verwantschap in de populatie te monitoren. De huidige populatie is geana ...
help
Noodzaak voor genetisch beheer van de Nederlandse trekpaardenpopulatie [Boek]
Schurink, Anouk \ Hiemstra, Sipke Joost \ Oldenbroek, Kor \ Wit, Agnes de \ Ducro, Bart \ Windig, Jack \ 2018
help
Evaluatie fokprogramma voor kortere staarten bij schapenrassen met ontheffing van het coupeerverbod [Boek]
Windig, Jack J. \ Napel, Jan ten \ Hoving, Rita \ 2017
help
Advies voor genetisch beheer van de Bonte Bentheimer populatie in Nederland [Boek]
Windig, J. \ Hoving, R. \ 2013
De Bonte Bentheimer heeft in Nederland een kleine populatieomvang. In kleine rassen kan inteelt voor grote problemen zorgen en dus is een goed fokbeleid nodig om een te sterke inteelttoename te voorkomen.
help
Genetische variatie in de Nederlandse populatie Brandrode runderen : analyse en beleidsadvies [Boek]
Hulsegge, I. \ Windig, J. \ Hiemstra, J. \ Hoving, R. \ 2013
Het Brandrode rund is een zeldzaam Nederlands runderras. In 2007 heeft CGN de populatie Brandrode runderen geanalyseerd. In vervolg op het onderzoek uit 2007 is afgesproken dit onderzoek te herhalen met de data van 2012. Het doel van het onderzoek va ...
help
Het fokken van rashonden : omgaan met verwantschap en inteelt [Boek]
Oldenbroek, K. \ Windig, J. \ cop. 2012
Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeninge ...
help
Stand van zaken fokprogramma voor kortere staarten bij drie schapenrassen met een ontheffing op het coupeerverbod [Boek]
Windig, J.J. \ Napel, J. ten \ Hoving, R. \ 2012
Bij drie schapenrassen met een ontheffing op het coupeerverbod is een fokwaarden schatting voor kortere staarten opgezet. Een verdere aanscherping van het beleid is nodig om daadwerkelijk kortere staarten te realiseren.
help
Gensignalen voor voerefficiëntie en methaanemissie = Genomic selection to improve feed efficiency and reduce methane emission [Boek]
Haas, Y. de \ Calus, M. \ Mulder, H. \ Haan, M. de \ Bannink, A. \ Dijkstra, J. \ Windig, J. \ Veerkamp, R. \ 2011
Er zijn veel mogelijkheden zijn om te fokken op een betere voerefficiëntie en een verlaagde milieubelasting van melkkoeien. De resultaten zijn echter nog niet betrouwbaar genoeg om direct in de praktijk te implementeren.
help
Roodbont Fries vee : adviezen voor opzetten fokprogramma [Boek]
Haas, Y. de \ Windig, J. \ Hoorneman, N. \ Hiemstra, S.J. \ Bohte-Wilhelmus, D. \ 2011
Het doel van dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de demografische en genetische situatie van het Roodbont Fries Vee en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Aansluitende analyses zijn uitgevoerd om de haalbaarh ...
help
Genetisch management van het Brandrode rund [Boek]
Windig, J.J. \ Hoving, R.A.H. \ 2011
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de (genetische) situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Het belangrijkste probleem is dat er relatief veel dieren met onbekende afstamming ...
help
Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien : fase 2 = Desirability and opportunities for breeding polled cattle : phase 2 [Boek]
Windig, J.J. \ Hoving, R.A.H. \ Veerkamp, R.F. \ 2010
Fokken voor hoornloosheid is het zoeken van een balans tussen het verankeren van gewenste eigenschappen in een populatie, genetische vooruitgang en minimalisatie van inteelt. Een fokprogramma biedt goede mogelijkheden om hoornloze stieren te krijgen ...
help
Selectie tegen gevoeligheid voor scrapie met behoud van genetische variatie = Selection against scrapie susceptibility while maintaining within breed genetic variation [Boek]
Windig, J.J. \ Hoving, R.A.H. \ 2009
In 2007 is de nationale regelgeving, gericht op selectie tegen scrapie gevoeligheid, gewijzigd. De verplichte inzet van ARR/ARR rammen is beëindigd. In dit rapport geven we een algemeen advies hoe het beste tegen scrapiegevoeligheid kan worden gesele ...
help
Huidige staartlengte bij Clun Forest, Hampshire Down en Suffolk: startpunt voor fokken van kortere staarten [Boek]
Windig, J.J. \ Bohte-Wilhelmus, D.I. \ Hoving-Bolink, R.A.H. \ 2009
Drie schapenrassen, de Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest hebben een tijdelijke vrijstelling op het coupeerverbod voor staarten gekregen. In dit rapport staat de uitgangssituatie per stamboek (nulsituatie) en wordt advies gegeven hoe het fokken v ...
help
Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien : Fase 1 = Desirability and opportunities for breeding polled cattle (phase 1) [Boek]
Windig, J.J. \ Hoving-Bolink, R. \ Veerkamp, R.F. \ 2008
Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor fokkerij van hoornloze koeien en naar mogelijkheden die nieuwe fokkerijtechnieken bieden voor het fokken van hoornloze koeien. In dit project is niet alleen gekeken naar de technische haalbaarheid, ma ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 3: Biodiversiteit Nederlandse landbouwhuisdieren en gewassen [Boek]
Windig, J.J. \ Veller, M.G.P. van \ Hiemstra, S.J. \ 2007
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken (tot 2006) van de biodiversiteit van landbouwgewassen en – huisdieren. Gedetailleerde gegevens van alle rassen en vooral over de historische verandering in biodiversiteit zijn niet beschi ...
help
Verwantschap en mogelijkheden fokprogramma van Engelse schapenrassen in relatie tot couperen van staarten = Relationships among British sheep breeds and prospects for breeding programs in relation to tail docking [Boek]
Windig, J.J. \ 2007
Drie van oorsprong Britse rassen zijn uitgezonderd van het verbod op couperen in Nederland. Dit rapport onderzoekt de verwantschap van andere Britse rassen, en of een fokprogramma voor kortere staarten kan slagen
help
Inteelt en genetische diversiteit in het Schoonebeeker schaap : case study genetisch management in een kleine populatie met sterke selectiedruk [Boek]
Windig, J.J. \ Eding, H. \ Kaal, L. \ Hiemstra, S.J. \ 2006
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar inteelt en genetische diversiteit in het Schoonebeeker schaap. CGN hoopt met deze studie een bijdrage te leveren aan de lange termijn instandhouding en fokkerij van de Schoonebeeker
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.