help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Werk in uitvoering : Booming business in de Alde Feanen \ De levende natuur [Artikel]
Altenburg, W. \ Burg, G. van der \ Rintjema, S. \ 2017
Het Nationaal Park de Alde Feanen, in het hart van de provincie Fryslân (fig. 1), is met zo’n 2.500 ha verreweg het grootste laagveenmoerasgebied van de provincie en één van de grootste van Nederland. Vanwege het grote belang voor moerasvegetaties en ...
help
Slimme vogels : de praktijk van boeren met natuur [Boek]
Altenburg, J. \ Jansma, N. \ Peeters, H. \ Vos, R. de \ 2017
Boerenland: veel van onze wilde vogels zijn er gek op, kunnen zelfs niet zonder akkers en weiden. Maar boerenwerk en vogels; het wringt steeds meer. Het agrarisch landschap is sterk veranderd. Vogels hebben het zwaar. Veel boeren willen hun vogels we ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet \ Limosa [Artikel]
Schekkerman, H. \ Turnhout, C. van \ Kleunen, A. van \ Diek, H. van \ Altenburg, J. \ 2012
Op 1 december 2012 gaat het veldwerk van een nieuw Sovon-atlasproject van start. Tot en met de zomer van 2015 zullen vele honderden vogelaars alle atlasblokken en een selectie van kilometerhokken in Nederland uitkammen op wintervogels en broedvogels. ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ Arts, G. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ 2012
Dit rapport is een geactualiseerde versie van ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’. Het is het resultaat van een evaluatie van de maatlatten in de aanloop naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplan ...
help
De vlucht van de vroege glazenmaker \ Vlinders [Artikel]
Altenburg, J. \ 2009
Zaterdagmiddag 7 juni 2008 – Komkleireservaat ‘de Regulieren’ in de West-Betuwe. Het is mooi weer: libellenweer. Die houden wel van 23 graden, een lekker zonnetje met af en toe een stapelwolkje. Een licht windje vanuit het zuidwesten. Dat wordt aardi ...
help
De C van de RACM : wat doet de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten voor het cultuurlandschap? [Boek]
Altenburg, F. \ Neefjes, J. \ Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) \ 2008
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) bestaat sinds 2006. Naast bestaande delen kwam daar cultuurlandschap bij. Juist omdat het cultuurlandschap onder druk staat door de aanleg van infrastructuur, moderne landbouw en ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T van der \ Pot, R. \ 2007
In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. Eén van de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW is het beschrijven van de ecologische referentiesituatie. De referenties vormen het vertrekpunt voor de ecologische doelstel ...
help
Toekomst weidevogelbescherming : bij hoog en bij laag [forum en reactie] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Oosterveld, E.B. \ Altenburg, W. \ Wymenga, E. \ Melman, T.C.P. \ 2006
Visie vanuit Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek op het drastisch teruglopen van het weidevogelbestand in Nederland; de maatregelen die in Nederland genomen worden (bijheersovereenkomsten, waterpeilbeheer) ondersteunen ze niet: gruttopopulaties ...
help
Toelichting op de gruttokaart van Nederland 2004 [Boek]
Teunissen, W.A. \ Altenburg, W. \ Sierdsema, H. \ 2005
SOVON onderzoek in opdracht van Statasbosbeheer en Vogelonderzoek Nederland. Het uiteindelijke kaartbeeld geeft de dichtheid aan Grutto-broedparen per 100 ha in het jaar 2004, weergegeven in een raster van 25 ha-blokken. De digitale Gruttokaart is te ...
help
Hoogveenvegetaties in het Fochteloërveen : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Altenburg, W. \ Groeneweg, M. \ Veen, K. van der \ 2005
Tot in de 16e eeuw lag het Fochteloërveen in een meer dan 10.000 ha groot hoogveengebied in het grensgebied van Friesland en Drenthe. Daarvan is 1500 ha overgebleven. In dat restant zijn de hoogveenvegetaties sterk gedegradeerd. Na het staken van de ...
help
Kwaliteitscriteria voor weidevogelgebieden : met toetslijst [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Altenburg, W. \ 2004
Hoe is de ontwikkeling van de weidevogelaantallen over de afgelopen drie jaar is richtinggevend in dit onderzoek. Want bij drastische afname wordt dan het gebied relevant om aan een nadere beschouwing te onderwerpen
help
Referenties en concept-maatlatten voor meren voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ 2004
De werkzaamheden voor de formulering van de ecologische referenties en maatlatten zijn uigevoerd door tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. In totaal zijn voor 42 natuurlijke watertypen de ecologische referenties uitgewerkt, en ...
help
Ondergronds rivierenland : de wereld onder je voeten [Boek]
Jansen, A. \ Altenburg, J. \ 2001
"Ondergronds rivierenland" is het zesde project van de Stuurgroep Natuur- en Milieu-educatie
help
Help, de grutto verdwijnt! \ De levende natuur [Artikel]
Altenburg, W. \ Wymenga, E. \ 2000
Uit cijfers van de Bond van Friese Vogelwachten blijkt een dramatische achteruitgang van de grutto-stand. De grutto zit in de klem door toenemende intensivering op het gewone boerengrasland, maar ook door verminderde kwaliteit van reservaten en relat ...
help
Beheerplan Reitdiepdal en Fransum [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Jalving, R. \ Altenburg, W. \ 2000
help
Vogels aan de andere kant van het Wad : verslag van het vogelsymposium op 18 oktober 1999 [Boek]
Engelmoer, M. \ Altenburg, W. \ 2000
help
Onderzoek naar anti-verdrogingsmaatregelen in de Bakkeveensterbossen [Boek]
Goede, A.F. de \ Hullenaar, J.W. van 't \ Altenburg, W. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.