help
Eerste hulp bij fokwaarden : Nieuwe fokwaarden online \ KWPN magazine : magazine voor liefhebbers van het KWPN-paard [Artikel]
Arts, D. \ Roest, S. \ 2020
Uit het ledenonderzoek blijkt dat de fokwaarden gewaardeerd worden, maar dat veel fokkers vragen hebben over de opbouw van de fokwaarden en de toepassing van het genetisch profiel. Foktechnisch specialist Daniëlle Arts beantwoordt veelgestelde vragen ...
help
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta [Boek]
Roonen, Marc van \ Arts, Floor \ Kleunen, André van \ Winden, Erik van \ Roodbergen, Maja \ Schekkerman, Hans \ 2020
Voor dit rapport is een analyse uitgevoerd van beschikbare gegevens over de aantallen, verspreiding en trends van karakteristieke soorten vogels en zeezoogdieren in de open-water-zone van het N2000 gebied Voordelta.
help
Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen : achtergronddocument [Boek]
Arts, Gertie \ Baptist, Martin \ Hennekens, Stephan \ Knegt, Bart de \ Meij, Tom van der \ Schaminée, Joop \ Strien, Arco van \ Wijnhoven, Sander \ Ysebaert, Tom \ Janssen, John \ Bijlsma, Rienk-Jan \ 2020
Dit document beschrijft de rapportage van Nederland in 2019 over de habitattypen van Natura 2000 voor de periode 2013-2018. Deze rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Habitatrichtlijn (Artikel 17). Voor alle 52 ...
help
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2019 [Boek]
Lilipaly, S.J. \ Arts, F.A. \ Hoekstein, M.S.J. \ Straalen, K.D. van \ Sluijter, M. \ Wolf, P.A. \ 2020
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband zijn vooral kluut, strandplevier, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote stern, visdief en dwergs ...
help
Samen leren om samen beter te beheren : een groepsgesprek over de waarde van water in de waterhouderij Walcheren, Zeeland : case study \ Water governance [Artikel]
Nikkels, M. \ Sommeijer, M. \ Klap, V. \ Moerman, T. \ Arts, M. \ 2019
Het bepalen van de waarde van water is voor onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers een moeilijke maar belangrijke opgave. In dit artikel illustreren we, aan de hand van een voorbeeld in de Waterhouderij in Walcheren, dat (en waarom) waardebepaling ...
help
Als je haalt, moet je ook brengen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Arts, W. \ 2019
Aan de hand van praktijkcases schrijven verschillende voeradviseurs van Aveve (B.) en Agrifirm (NI.) over rantsoenberekeningen in de vleesveehouderij. Deze editie schrijft Ward Arts van Agrifirm over het weiden in natuurgebieden.
help
Watervogeltellingen op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde [Boek]
Geene, R. \ Hoekstein, M.S.J. \ Arts, F.A. \ 2019
In het kader van het project (effect)monitoring zandhonger Oosterschelde (MOZA) van Rijkswaterstaat dienen inventarisaties plaats te vinden van vogels en bodemleven. De vraagstelling in dit onderzoek draait om de ecologische effecten van de aanleg va ...
help
Ecologisch onderzoek Getij Grevelingen : onderzoek naar de historische ontwikkeling van het watersysteem en inschatting van de autonome ontwikkeling vergeleken met getijscenario’s en effecten op Natura 2000-soorten en habitats bij gedempt getij [Boek]
Tangelder, Marijn \ Ysebaert, Tom \ Wijsman, Jeroen \ Janssen, John \ Mulder, Ingeborg \ Nolte, Arno \ Stolte, Willem \ Rooijen, Nils van \ Boogaart, Lisanne van den \ Arts, Floor \ Hoekstein, Mark \ Sluijter, Maarten \ Jagt, Helga van der \ Kaardinaal, Edwin \ 2019
help
Denk aan bloedspreiding tijdens hengstenkeuze \ KWPN magazine : magazine voor liefhebbers van het KWPN-paard [Artikel]
Arts, D. \ Dröge, F. \ 2019
De laatste weken stonden in het teken van de hengstenshows; het dekseizoen is weer begonnen. Veel fokkers zijn bezig met de keuze voor de juiste partner voor hun merrie. Iedere fokker voelt wel aan dat een hengst en merrie die dichtbij familie van el ...
help
Oogaandoeningen bij watervogels \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Arts, H. \ 2019
Ogen van watervogels zijn zeer speciaal in de dierenwereld. Vogels hebben op zich al een beter zicht dan alle andere diersoorten. Ogen zijn voor sierwatervogels wel het belangrijkste zintuig. Ook zijn de ogen van eenden en ganzen zeer groot in verhou ...
help
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet [Boek]
Kleuenen, André van \ Noordhuis, Ruurd \ Arts, Floor \ 2018
Ten behoeve van het project Natuurherstel Haringvliet wenst Vogelbescherming Nederland inzicht te verkrijgen in de te verwachten veranderingen in de trends van de vogels van het Haringvliet als gevolg van de uitvoering van het Kierbesluit. Doel van ‘ ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Environmental impacts of forest certifications [Boek]
Di Girolami, Erica \ Arts, Bas \ 2018
help
Data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke wateren [Boek]
Arts, G.H.P. \ Smeden, J.M. van \ Ozinga, W.A. \ 2018
Het project “data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke wateren” was een pilot studie die gericht was op Sleutelfactor 1, Productiviteit (STOWA, 2014). De hoofdvraag die hierbij voorlag was om een analyse uit te voeren van ...
help
Infectieuze Laryngotracheïtis (ILT) \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Arts, H. \ 2018
help
Managing the Natura 2000 network: between Europeanization and societal engagement [Proefschrift]
Bouwma, Irene M. \ 2018
help
Active citizenship in green space governance [Proefschrift]
Mattijssen, Thomas \ 2018
help
Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
help
Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels in het Deltagebied [Boek]
Schekkerman, Hans \ Arts, Floor \ Jeugd, Henk van der \ Stienen, Eric \ Roomen, Marc van \ 2017
help
Dossier klimaat en bos [Dossier]
Arts, B. \ Nabuurs, G.J.J.M. \ Herold, M. \ 2017
Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.