help
Maaiveldafvoer : verkennend onderzoek naar een onderbelicht hydrologisch verschijnsel \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Worm, B. \ Louw, P. de \ Bakel, J. van \ Massop, H. \ 2019
Maaiveldafvoer is in Nederland slecht bekend. Om meer grip op dit verschijnsel te krijgen is in 2014 en 2015 op een aantal percelen nabij Ootmarsum een eerste meetonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn meegenomen in een theoretische vervolgstudie o ...
help
Darcy op de helling: hoe ver reikt vernatting van beekdalen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Schaap, J. \ Bakel, J. van \ 2019
Hoe ver reikt grondwaterstandsverhoging door in een beekdal, als er vernattingsmaatregelen zoals het verhogen van de beekbodem en/of hogere beekpeilen zijn voorzien? In dit artikel stellen we een methode voor die hydrologische ingrepen in het oppervl ...
help
Slim peilbeheer in haarvaten van watersystemen met SAWAX-stuw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Eertwegh, G. van den \ Worm, B. \ Mensink, J. \ 2019
Water vasthouden in de haarvaten van watersystemen is één van de manieren om beter om te gaan met droge en natte weersomstandigheden. Een vroegtijdige respons op peilstijgingen en het volume aan vastgehouden water bepalen het succes op lokale en regi ...
help
Reactie op artikel: Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ 2019
Schijnspiegels zijn een interessant fenomeen in de hydrologie omdat ze de lineaire relatie verstoren tussen verticale stijghoogteverschillen en de daardoor veroorzaakte verticale fluxen. De meeste grondwatermodellen houden er daarom geen rekening mee ...
help
Achtergrondverlaging: een historisch, hydrologisch fenomeen zonder toekomst! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ 2019
Achtergrondverlaging wordt in Nederland vaak gebruikt voor het onverklaarbare deel van een verlaging van stijghoogtes en grondwaterstanden die in de afgelopen decennia is opgetreden. Daardoor ontstaan ongewenste vrijheidsgraden om het effect van een ...
help
Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
help
Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
De effecten van permanente grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven voor de landbouw in Nederland : managementsamenvatting [Boek]
Bakel, J. van \ Hoogewoud, J. \ [ca. 2018]
Dit is een managementsamenvatting van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Droogteschade Nederland B.V. teneinde een globaal beeld te krijgen van de opbrengstschade die de landbouw op landelijk niveau lijdt als gevolg van waterw ...
help
Maaiveldafvoer in beeld \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Worm, B. \ 2018
Maaiveldafvoer is één van de slechtst bekende hydrologische verschijnselen, terwijl het belang van meer kennis erover evident is voor iedereen die in het ruimtelijk domein werkzaam is. Van de boer en waterbeheerder tot de strategische planner. Immers ...
help
Zouttolerantie van gewassen afhankelijk van het groeistadium : resultaten van een literatuuronderzoek [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2018
Om de vraag in hoeverre de zouttolerantie van landbouwgewassen groeistadiumafhankelijk is te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. Voor de reactie van de plant op zout in de wortelzone zijn verschillende mechanismen verantwoordelijk ...
help
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor waterwijzer landbouw [Boek]
Bakel, Jan van \ Hoving, Idse \ 2017
Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. Om een methodiek te ontwikkelen waarmee landbouwschade kan worden geschat in afhankelijkh ...
help
Food consumption in the Netherlands and its determinants : background report to 'What's on our plate? : safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands' [Boek]
Geurts, M. \ Bakel, A. M. van \ Rossum, C. T. M.. \ Boer, E. de \ Ocké, M. C.. \ 2017
Food consumption in the Netherlands and its determinants Background report to ‘What’s on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands.’ Dutch consumers eat on average 1 kilo of foods and drink 2 liters of beverages daily, divided ...
help
Achtergrondverlaging verleden tijd? : samenvatting van het rapport van de werkgroep Achtergrondverlaging : 'zicht op achtergrondverlaging' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Witte, J.P. \ 2017
Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw is er in Nederland een structurele daling van grondwaterstanden en stijghoogten opgetreden, ondanks dat de neerslag beduidend is toegenomen. Uit hydrologische studies bleek dat de gemeten verlaging vaak gro ...
help
Drijvende krachten van de voedselconsumptie en het voedselaanbod : achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? : veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland' [Boek]
Zantinge, E. M.. \ Bakel, A. M.. \ Loon, A. J. M. van \ Ocké, M. C.. \ 2017
Dit rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek naar drijvende krachten, ofwel maatschappelijke ontwikkelingen en trends, die invloed hebben op de voedselconsumptie en het voedselaanbod. De meeste krachten spelen zowel in Nederland als mondi ...
help
Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
help
Modelling Contest Hupsel: Hollende paarden of toch Triomf der data? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijker, J. \ Bakel, J. van \ 2016
Binnen de wetenschappelijk-hydrologische wereld is er een al jaren durend en immer voortgaand debat over de vraag welk modelconcept het meest geschikt is voor het modelleren van het neerslag-afvoerproces. Het spitst zich in essentie toe op 2 hoofdvra ...
help
Quantification of the impact of hydrology on agricultural production as a result of too dry, too wet or too saline conditions \ SOIL [Artikel]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Kroes, J.G. \ Bartholomeus, R.P. \ Dam, J.C. van \ Wit, A.J.W. de \ Supit, I. \ Walvoort, D.J.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ 2016
For calculating the effects of hydrological measures on agricultural production in the Netherlands a new comprehensive and climate proof method is being developed: WaterVision Agriculture (in Dutch: Waterwijzer Landbouw). End users have asked for a m ...
help
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data) : haalbaarheidsstudie [Boek]
Toorn, Linda van der \ Klutman, Wilco \ Brink, Matthijs van den \ Heijkers, Joost \ Bakel, Jan van \ Bastiaansen, Marcel \ Spijker, Maarten \ Veldhuizen, Ab \ 2016
Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk ...
help
Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa : pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Groenendijk, P. \ Hoving, I. \ Michels, R. \ Arts, M. \ Staarink, H. \ Bakel, J. van \ 2016
In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.