help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2018-2019 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2020
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Bakker, Ronald \ Bekkema, Marijke \ Buijs, René \ Boer, Peter de \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christiaan \ Stahl, Julia \ 2019
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Grondwater effecten van onderkeldering in Amsterdam : modelstudie vier deelgebieden [Boek]
Jong, J. de \ Bekking, E. \ Vries, D. de \ Beemster, J. \ Wielink, I. van \ 2019
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opbouw van de ondergrond van Amsterdam en de werking van het grondwatersysteem en hoe de verantwoordelijkheden van het grondwater zijn geregeld. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving en onderbouwing van de gebieden di ...
help
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Bakker, Ronald \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Boer, Peter de \ Buijs, René \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christian \ Stahl, Julia \ 2018
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2016/2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
help
Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
help
Risk assessment of the Black swan (Cygnus atratus) in the Netherlands [Boek]
Beemster, N. \ Klop, E. \ 2013
De Zwarte zwaan Cygnus atratus is een van oorsprong in Australië voorkomende zwanensoort. Aan het eind van de 18e eeuw werden de eerste exemplaren naar Europa gebracht, waar de soort erg populair werd als parkvogel en in watervogelcollecties. Ontsnap ...
help
The long-term influence of grazing by livestock on common vole and raptors in man-made wetlands in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Beemster, N. \ Vulink, J.T. \ 2013
In deze studie analyseren we de lange termijn-effecten (3-27 jaren) van begrazing met landbouwhuisdieren op vegetatieontwikkeling, vegetatiestructuur, talrijkheid van de veldmuis en de daarvan afhankelijke muizenetende roofvogels in recent door de me ...
help
Foeragerende kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen in 2011 [Boek]
Beemster, N. \ 2012
Recent ingerichte foerageergebieden bieden de kans om effecten van inrichting en beheer te evalueren. Daartoe zijn foeragerende kiekendieven geteld en geobserveerd, is het broedresultaat bepaald, zijn terreinkenmerken (vegetatietypen en –structuur) o ...
help
Proef toont effect baggeren op stijghoogte achter dijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lemmers, H.T. \ Bolt, R.H.R. \ Beemster, J.G.R. \ 2012
Begin 2011 heeft Waternet onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van saneringsmaatregelen in de Utrechtse Vecht op de standvastigheid van de omliggende dijken. In een proefvak bij Nigtevecht zijn metingen gedaan naar veranderingen van stijghoogten in ...
help
Foeragerende kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen : pilotonderzoek in 2010 [Boek]
Beemster, N. \ 2011
Uit onderzoek naar effecten van bouwplannen van de gemeenten Almere en Lelystad is gebleken dat na realisatie van alle plannen onvoldoende foerageergebied resteert voor de instandhoudingsdoelen van Bruine en Blauwe kiekendief (Brenninkmeijer et al. 2 ...
help
Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen [Boek]
Beemster, N. \ 2011
De Oostvaardersplassen is een uniek zoetwatermoeras in Nederland, qua schaal, aanwezigheid van natuurlijke processen en de grote aantallen moerasvogels. Het is een schoolvoorbeeld van grootschalige natuurontwikkeling, in de jaren ‘70 ontstaan bij de ...
help
Ecologische randvoorwaarden van ontsnipperingsmaatregelen in het Oostvaarderswold [Boek]
Kuiper, D.P.J. \ Beemster, N. \ Schut, J. \ Wieren, S. van \ 2007
Onderdeel robuuste verbinding Oostvaardersplassen Veluwe Reichswald; versterking van de EHS. Geschikt voor de doelsoorten: edelhert, grote grazers, middelgrote en kleine zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, vissen, vogels en insecten
help
Onderzoek naar de invloed van hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van jaarrondchrysant [Boek]
Blind, M. \ Beemster, M. \ Roelofs, T. \ Wijkamp, I. \ Verberkt, H. \ 2005
Ondanks het feit dat het middelenverbruik (in kg werkzame stof) in de teelt van jaarrondchrysanten de afgelopen jaren fors gedaald is blijft de gewasbescherming in deze teelt een punt van zorg. Het gewas is relatief gevoelig voor ziektes en plagen. D ...
help
Moerasvogels op peil - Deelrapport 3: Werk in uitvoering: een evaluatie van beheersexperimenten gericht op het bevorderen van jonge verlandingsstadia [Boek]
Huiskes, H.P.J. \ Beemster, N. \ Hommel, P.W.F.N. \ 2005
Dit rapport beschrijft aan de hand van een bureauevaluatie de effecten van 24 beheersexperimenten gericht op de ontwikkeling van jonge verlandingsstadia. De geëvalueerde beheersingrepen zijn onder te brengen in de 4 categorieën: waterdiepte, waterpei ...
help
Inventarisatie virusproblematiek Alstroemeria [Boek]
Lukassen, I. \ Beemster, M. \ Crins, M. \ Zwinkels, J. \ [2004]
Onderzoek naar de oorzaken en de (bedrijfseconomische) schade van het alstroemeriamozaïekvirus en het tomatenbronsvlekkenvirus in Alstroemeria. Inventarisatie naar de ervaringen en mogelijke oplossingsrichtingen om het probleem te voorkomen dan wel t ...
help
Onderzoek naar de werking van biologische middelen op Fusarium foetens in Begonia [Boek]
Lukassen, I. \ Verberkt, H. \ Vermeulen, C. \ Beemster, M. \ 2004
Fusarium foetens is een schimmel die voor het eerst is vastgesteld in 2000. Uit een enquête gehouden in 2002 blijkt dat 48% van de begoniatelers aangeven last te hebben van deze nieuwe schimmel in Begonia. De schimmel tast via de wortels en wonden de ...
help
Bedrijfshygiëne-strategie potplanten : Fusarium foetens in Begonia (pilotgewas) [Boek]
Verberkt, H. \ Beemster, M. \ Lukassen, I. \ Heijboer, M. \ 2004
Onder bedrijfshygiëne wordt verstaan: het totaal van maatregelen dat genomen moet worden om de verspreiding van ziekteverwekkers (in dit geval Fusarium foetens) te voorkomen of te beperken. Vaak worden er wel diverse maatregelen genomen, maar helaas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.