Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 106

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Blokland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2017 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2019
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 In Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitr ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : 2015-2017 [Boek]
Silvis, Huib \ Blokland, Pieter Willem \ Daatselaar, Co \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2019
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de ...
help
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, Joost \ Derksen, Anja \ Wipfler, Louise \ Schans, Milou van der \ Berendsen, Bjorn \ Blokland, Marco \ Dimmers, Wim \ Bolhuis, Popko \ Smidt, Rob \ 2018
In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoelin ...
help
Verkenning potentiële bijdrage pacht natuurgrasland aan natuurinclusieve landbouw : een modelmatige bedrijfseconomische analyse [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Blokland, Pieter Willem \ Bos, Ernst \ Greijdanus, Auke \ Smits, Marie Jose \ 2018
In het kader van de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw is onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de kosten en baten van het beheer van natuurgronden van Staatsbosbeheer in combinatie met natuurinclusieve maatregelen op het eigen bedrijf ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2018
In Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. Deze verruimde toepassing wordt derogatie genoemd. Het Ri ...
help
Modelinstrumentarium Landelijk Meetnet Mestbeleid : beschrijving indicatoren landbouwpraktijk [Boek]
Oudendag, Diti \ Blokland, Pieter Willem \ Greijdanus, Auke \ Leeuwen, Ton van \ Hoogeveen, Marga \ Veen, Hennie van der \ 2017
help
MAMBO-modelbeschrijving en uitgangspunten in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2016 [Factsheet]
Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ 2017
Dit factsheet betreft een technisch achtergronddocument bij de Ex-ante rapportage van de Evaluatie Meststoffenwet (EMW) 2016 (Schoumans et al., 2017). In dit technische factsheet wordt een korte beschrijving gegeven van het in de EMW2016 gehanteerde ...
help
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Blokland, P.W. \ Cleij, P. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ Renaud, L.V. \ Roovaart, J. van den \ 2017
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
help
Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse [Boek]
Blokland, P.W. \ Pol-van Dasselaar, A. van den \ Rougoor, C. \ Schans, F. van der \ Sebek, L. \ 2017
help
Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI's [Boek]
Zijlstra, J. \ Blokland, P. W. \ Eekeren, N. van \ Migchels, G. \ Polman, N. \ Bestman, M. \ 2017
help
Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Blokland, Pieter Willem \ 2016
De Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland hebben LEI Wageningen UR gevraagd om de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op de kosten van mestafzet en de benodigde mestverwerkingscapaciteit in beeld te brengen. Inzichten zijn v ...
help
Duurzaamheidsindicator begroting 2017 : investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01) [Boek]
Blokland, Pieter Willem \ Wisman, Arjan \ Jukema, Gerben \ Jager, Jakob \ Meer, Ruud van der \ 2016
help
Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Hoofdstuk uit boek]
Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch ku ...
help
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland [Boek]
Pol-van Dasselaar, A. van den \ Blokland, P.W. \ Gies, T.J.A. \ Haan, Michel de \ Holshof, G. \ Naeff, H.S.D. \ Philipsen, A.P. \ 2015
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de ...
help
Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Salm, C. van der \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ Koeijer, T. de \ 2015
De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, ...
help
Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse [Boek]
Blokland, Pieter Willem \ Luesink, Harry \ Jongeneel, Roel \ Daatselaar, Co \ Koeijer, Tanja de \ 2015
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen ...
help
Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij [Boek]
Koeijer, T. de \ Blokland, P.W. \ Helming, J. \ Luesink, H. \ 2014
Dit onderzoek is een ex ante analyse van de effecten voor de periode 2015 - 2020 van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven geen ongebreidelde groei van de melkveehouderij te wi ...
help
Protocol invulling duurzaamheidsindicatoren begroting 2015 [Boek]
Blokland, Peter Willem \ Wisman, Arjan \ Jukema, Gerben \ Meer, Ruud van der \ Jager, Jakob \ 2014
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken (EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting van 2015 tot uitdrukking moeten komen. De indica ...
help
Fosfaatoverschot in de melkveehouderij [Boek]
Koeijer, T. de \ Blokland, P.W. \ Luesink, H. \ 2014
De invoering van het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij heeft tot doel dat bedrijven met melkvee bij uitbreiding de extra mest op een verantwoorde manier afzetten. Bij invoering van het wetsvoorstel krijgen alle bedrijven met melk ...
help
Ontwikkeling dieraantallen tot 2020 : provinciaal gedifferentieerde scenario’s [Boek]
Koeijer, T. de \ Jager, J. \ Blokland, P.W. \ Bondt, N. \ Horne, P. van \ Hoste, R. \ 2014
In het kader van de PAS wordt per provincie de depositieruimte en de behoefte aan ontwikkelingsruimte in 2020 en 2030 in kaart gebracht. Om de behoefte aan ontwikkelingsruimte te kunnen bepalen, is allereerst inzicht nodig in de te verwachten ontwikk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.