help
Meer soorten op de hei: red het heischraal grasland [Boek]
Zee, Friso van der \ Bobbink, Roland \ Oostermeijer, Gerard \ 2020
help
Werkt steenmeel als herstelmaatregel tegen bodemverzuring in heischrale graslanden? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Loeb, R. \ Verbaarschot, E. \ Weijters, M. \ Vogels, J. \ Bergsma, H. \ Zee, F. van der \ 2020
Heischrale graslanden zijn – of beter gezegd waren - de bloemrijke eilandjes van het droog zandlandschap. Dit prioritaire habitattype is helaas ernstig bedreigd als gevolg van decennialange te hoge stikstofdepositie. Toediening van gemalen gesteente ...
help
Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening [Boek]
Vires, Wim de \ Weijters, Maaike \ Jong, Anjo de \ Delft, Bas van \ Bloem, Jaap \ Burg, Arnold van den \ Duinen, Gert-Jan van \ Verbaarschot, Evi \ Bobbink, Roland \ 2019
help
Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Diggelen, R. van \ Bergsma, H. \ Bijlsma, R.-J. \ Bobbink, R. \ Burg, A. van den \ Sevink, J. \ Siebel, H. \ Siepel, H. \ Vogels, J. \ Vries, W. de \ Weijters, M. \ 2019
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandse natuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke ...
help
Einde van het PAS : Nu inzetten op winst voor natuur! \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Burg, A. van den \ Siebel, H. \ Bobbink, R. \ Borkent, I. \ 2019
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgelopen mei door de Raad van State verworpen. De regeling bood onvoldoende rechtsgrond voor vergunningverlening aan projecten die de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen vergroten. Het PAS was namelijk ...
help
Monitoring OBN onderzoek "fosfaattoevoeging heide" : effecten op bodem, vaatplanten en fauna zeven jaar na inzet [Boek]
Vogels, Joost \ Weijters, Naaike \ Bobbink, Roland \ 2019
help
Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide \ De levende natuur [Artikel]
Wallis de Vries, M. \ Bobbink, R. \ Brouwer, E. \ Loeb, R. \ Vogels, J. \ 2019
Herstel van de habitatkwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als op Europees niveau een belangrijke opgave. Dit vergt behalve hydrologisch herstel ook een zorgvuldige afweging tussen verschillende maatregelen voor vegetatiebeheer en herstel ...
help
Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Loeb, R. \ Bijlsma, R.-J. \ Delft, B. van \ 2019
In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de organische bodemlagen. Zelfs sterk verhoogde stikstoftoevoer doet het heidesysteem nauwelijks lekken: er spoelt ook dan vrijwel geen nitraat of ammonium uit naar dieper grondwater. Echter, e ...
help
Herstel van heide door middel van slow release mineralengift : resultaten van 3 jaar steenmeelonderzoek [Boek]
Weijters, M. \ Bobbink, R. \ Verbaarschot, E. \ Riet, B. van de \ Vogels, J. \ Bergsma, H. \ Siepel, H. \ 2018
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Heathland restoration by application of slow release minerals : research findings on rock powder application over three years [Boek]
Weijters, M. \ Bobbink, R. \ Verbaarschot, E. \ Riet, B. van de \ Vogels, J. \ Bergsma, H. \ Siepel, H. \ 2018
The study described in this report is an attempt to find an answer to the question whether or not the application of rock powder could be a suitable restoration measure for acidified, non sod - cut dry and wet heathlands. The long - term objective of ...
help
Alternatieven voor plaggen van natte heide : effecten op middellange termijn [Boek]
Wallis de Vries, Michiel \ Huskens, Kim \ Vogels, Joost \ Versluijs, Remco \ Geertsma, Marten \ Kuper, Jan \ Loeb, Roos \ Brouwer, Emiel \ Bobbink, Roland \ 2018
Herstel van de habitatkwaliteit van natte heide is zowel nationaal als op Europees niveau een belangrijke opgave. Dit vergt behalve hydrologisch herstel ook een zorgvuldige afweging tussen verschillende maatregelen voor vegetatiebeheer en herstel van ...
help
Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar? : door chronische verzurende depositie zal de natuur op droge zandgronden niet vanzelf herstellen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bergsma, H. \ Vogels, J. \ Burg, A. van den \ Bobbink, R. \ 2018
Bodemverzuring is nog altijd een van de grootste problemen voor de natuurkwaliteit in Nederland, vooral op de droge zandgronden. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het vooral veroorzaakt door zwavelzuur vanuit de industrie, tegen ...
help
Presentaties bij veldwerkplaats Heideherstel met mineralengift [Presentatie]
Vogels, J. \ Krul, L. \ Weijters, M. \ Bobbink, R. \ 2018
Joost Vogels - Steenmeel in de praktijk. Leontien Krul - Hoe historie kan bijdragen aan innovatie. Maaike Weijters - Heideherstel met steenmeel. Roland Bobbink - Achteruitgang van de heide.
help
Effectiviteit van herstelmaatregelen voor de zinkvegetatie: de middellange termijn [Boek]
Riet, B. van de \ Bobbink, R. \ 2018
help
Monitoring OBN onderzoek “fosfaattoevoeging heide” : OBN-Deskundigenteam Droog zandlandschap [Boek]
Vogels, J.J. \ Bijlsma, R.-J. \ Bobbink, R. \ Verbaarschot, E. \ 2017
help
Doorgaande verzuring van bosbodems : oorzaken en gevolgen voor het bosecosysteem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vries, W. de \ Bolhuis, P. \ Burg, A. van de \ Bobbink, R. \ 2017
De atmosferische depositie is de afgelopen decennia fors afgenomen. Dat is mooi nieuws. Maar het lijkt er op dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Uit onderzoek blijkt dat ondanks de afnemende zure depositie de verwering van bodemminerale ...
help
OBN en het droog zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Siebel, H.N. \ Bobbink, R. \ 2017
Het onderzoek naar herstelmaatregelen voor natuur in het droog zandlandschap kent een lange geschiedenis. De steeds ingrijpender door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu stellen dit onderzoek echter voor nieuwe, alsmaar grotere uitdaging ...
help
Na het zuur geen zoet? : bodemverzuring in droog zandlandschap blijvend probleem \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bobbink, R. \ Bergsma, H.L.T. \ Ouden, J. den \ Weijters, M.J. \ 2017
Dit artikel vat de huidige stand van de kennis samen over de gevolgen van hoge stikstofdepositie op de bodem van het droog zandlandschap en beschrijft mogelijke of nog te ontwikkelen herstelmaatregelen. Daarvoor worden eerst de processen van bodembuf ...
help
Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland? [Boek]
Zee, Friso van der \ Bobbink, Roland \ Loeb, Roos \ Wallis de Vries, Michiel \ Oostermeijer, Gerard \ Luijten, Sheila \ Graaf, Maaike de \ 2017
Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.