help
Een moestuin bemesten \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2019
In moestuinen wordt op uiteenlopende manieren bemest. Meststoffen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld zelfgemaakte compost, stalmest, korrels gedroogde kippenmest, GFT-compost en minerale mest. Ook wordt er soms zeer veel en soms weinig bemest. Dat ...
help
Bodemsignalen grasland : praktijkgids voor bodemmanagement op melkveebedrijven [Boek]
Eekeren, Nick van \ Philipsen, Bert \ Bokhorst, Jan \ Berg, Coen ter \ 2019
help
Landbouw en chemie \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2018
Iedereen die met landbouwgewassen bezig is stelt zich stoffen voor en houdt rekening met analysewaarden. Wanneer je je evenwel in stoffen en hun karakter verdiept ontdek je interessante samenhangen en tegenstellingen. Vaak ga je ook beter aan het wer ...
help
Telen voor opbrengst of kwaliteit : ondernemen betekent keuzes maken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Janmaat, L. \ 2018
Met de groei van de biologische landbouw wordt deze grootschaliger en commerciëler. De voorwaarden die aan het product worden gesteld richten zich steeds meer op reguliere kwaliteitseisen, zoals KCB voor groenten en fruit. Hoe verhoudt dit zich tot d ...
help
De kostbare balans van koolstof & stikstof : overvloedige stikstofbemesting verbruikt koolstofbron \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Janmaat, L. \ 2016
Op de landbouwschool zijn we grootgebracht met het mineralen denken. Stikstof, fosfor en kalium (NPK) vormen de belangrijke elementen in de landbouw. Maar wat weten we eigenlijk van deze stoffen? Dit artikel behandelt de vraag hoe koolstof en stiksto ...
help
Voor lucht in de bodem en licht in de plant : de balans tussen calcium en magnesium \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Janmaat, L. \ 2016
Onze jonge zeekleigronden zijn rijk aan kalk en calcium. Vrijwel alle bodems in Nederland zijn van oorsprong kalkrijk, maar onder invloed van plantengroei, bodemvorming en verwering lost de kalk op. Zo zijn onze dekzandgronden in de loop van de tijd ...
help
De kracht van een levende bodem : hoe veranderen bodems door biologisch-dynamische landbouw? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2014
In de winter van 2013/2014 zijn door de BD-Vereniging en de landbouwsectie van de antroposofische vereniging (AVIN) een drietal studiebijeenkomsten gehouden rond het thema biologisch-dynamische landbouw en bodemvruchtbaarheid. Deze bijeenkomsten vond ...
help
Wisselwerking van stikstof en koolstof \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2014
Stikstof en koolstof hebben ieder een heel eigen karakter. Krijgt een van de twee de overhand, dan vertoont de bodem problemen. Maar samen kunnen ze iets moois tot stand brengen. Hoe bevorder je een goede balans tussen koolstof en stikstof in de bode ...
help
Regenwormen op het melkveebedrijf : handreiking voor herkennen, benutten en managen [Boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Deru, J. \ Wit, J. de \ [2014]
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
help
Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen : goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Janmaat, L. \ 2013
Fosfaatmijnen zijn wereldwijd relatief dun gezaaid. Op termijn dreigt fosfaat een schaarse grondstof te worden. Om eventuele schaarste voor de landbouw in te kunnen schatten is meer inzicht nodig in fosfaatbeschikbaarheid in relatie tot de opname doo ...
help
Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
help
Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie [Boek]
Timmermans, B. \ Sukkel, W. \ Bokhorst, J. \ cop. 2012
In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen ...
help
Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw [Boek]
Bokhorst, J. \ Burgt, G.-J. van der \ cop. 2012
In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantifice ...
help
Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Burgt, G.-J. van der \ Bokhorst, J. \ 2012
Het mogelijk dalen van de grondwaterstand door een intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar maatregelen om effecten van verdroging te re ...
help
Bodem en landschap in het agrarische gebied : oude en nieuwe cultuurlandschappen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bokhorst, J.G. \ 2011
Het landschap van het agrarisch gebied is nog steeds sterk door het bodemtype bepaald. De aanpak van bodemgebonden maatschappelijke vraagstukken wisselt sterk per bodemtype. Wat boven de grond te zien is geeft daarom al een eerste indruk in de proble ...
help
Monitoring and profiling with CESAR Observatory [Boek]
Russchenberg, H. \ Uijlenhoet, R. \ Leijnse, H. \ Brauer, C. \ Stricker, H. \ Beek, R. van der \ Bokhorst, J. \ Terink, W. \ Boersema, M. \ cop. 2011
The climate system is complex. Although it is understood in qualitative terms, there are still many physical processes of which the impact on climate change is far from quantifi able. A well-known example of such a process is the interaction between ...
help
Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation \ Organic is life - knowledge for tomorrow. Proceedings of the third scientific conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR) 28 September - 1 October 2011. Volume 1: Organic crop production [Hoofdstuk uit boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Brussaard, L. \ Koopmans, C. \ 2011
White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dai ...
help
Duurzaamheid organische stof in mest : analysemethoden om de stabiliteit van organische stof van verschillende organische meststoffen inclusief digestaat te beoordelen : eindrapportage 2010 [Boek]
Burgt, G.J.H.M. van der \ Dekker, P.H.M. \ Geel, W.C.A. van \ Bokhorst, J.G. \ Berg, W. van den \ 2011
Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoe ...
help
Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand [Boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ 2010
Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzi ...
help
Duurzaamheid organische stof : methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat : tussenrapportage 2009 [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Geel, W.C.A. van \ Berg, W. van den \ Burgt, G.J.H.M. van der \ Bokhorst, J.G. \ 2010
Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.