help
Carbon footprint pig production : DATA-FAIR report on exchange of sustainability information in the pork supply chain [Boek]
Bondt, N. \ Ponsioen, T. \ Puister-Jansen, L. \ Vellinga, T. \ Urdu, D. \ Robbemond, R.M. \ 2020
The exchange of sustainability information in the supply chain is becoming increasingly important. Relevant attributes are animal welfare, the environment and other issues that are important for the consumer and the buyer. Wageningen Economic Researc ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis [Boek]
Moermond, Caroline \ Lahr, Joost \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest va ...
help
Diergeneesmiddelen in het milieu : een synthese van de huidige kennis [Boek]
Lahr, Joost \ Moermond, Caroline \ Montforts, Mark \ Derksen, Anja \ Bondt, Nico \ Puister-Jansen, Linda \ Koeijer, Tanja de \ Hoeksma, Paul \ 2019
In dit rapport zijn gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers samengevat. Vervolgens is aangegeven wat dit betekent voor onze leefomgeving. De studie is grotendeels gebaseerd op reeds bestaande gegevens en rapportages. In e ...
help
Kansen voor vleesvee [Boek]
Baltussen, Willy \ Baltussen, Mariët van \ Bondt, Nico \ 2019
Voor de rundvleessector zijn de toekomstige kansen op een rij gezet. De sector is divers in type bedrijven, runderrassen en afzetkanalen. Voor een vitale sector is het van belang om het verhaal achter de diverse rundvleesproducten te communiceren en ...
help
Tussenevaluatie POP3-maatregelen cluster Concurrentiekracht [Boek]
Venema, Gabe \ Meulen, Harold van der \ Meer, Ruud van der \ Berkhout, Petra \ Stokkers, Rob \ Bondt, Nico \ Rijk, Piet \ 2019
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3) beoogt de innovatie en een duurzame modernisering van de agrarische sector te bevorderen. Versterking van biodiversiteit en vitaal platteland zijn andere belangrijke doelen. Het program ...
help
Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018 [Boek]
Peet, Geert van der \ Leenstra, Ferry \ Vermeij, Izak \ Bondt, Nico \ Puister, Linda \ Os, Jaap van \ 2018
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Research gevraagd een overzicht te maken van feiten en cijfers in de verschillende dierlijke sectoren. Het overzicht betreft gegevens omtrent de omvang van de sectoren, ec ...
help
Strategieën voor een datagedreven fruitteelt : rapport Fruit 4.0 over datamanagement [Boek]
Kruize, Jan Willem \ Verdouw, Cor \ Bondt, Nico \ Puister, Linda \ 2018
De manier waarop de agrarische sector werkt is ingrijpend aan het vernieuwen door technologische ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, robots en dataverwerking. Productiesystemen veranderen naar flexibele, slimme, autonome en vraaggest ...
help
Perceelsmanagement verbeteren met sorteerinformatie [Poster]
Jong, P.F. de \ Verdouw, C. \ Zande, J. van der \ Hoog, D. de \ Hoogervorst, P. \ Dalfsen, P. van \ Janssen, E. \ Elk, P. van \ Anbergen, R. \ Kruize, J.W. \ Bondt, N. \ [ca. 2017]
help
Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Lahr, J. \ Wipfler, L. \ Bondt, N. \ Koeijer, T. de \ Berendsen, B. \ Hoeksma, P. \ Overbeek, L. van \ Mevius, D. \ 2017
De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de inte ...
help
Met Fruit 4.0 naar een datagedreven fruitteelt : hogere kwaliteit, duurzaamheid en efficiency [Poster]
Verdouw, C. \ Bondt, N. \ Kruize, J.W. \ Hoog, D. de \ Zande, J. van de \ Jong, P.F. de \ [ca. 2017]
Poster over project Fruit 4.0
help
Competitiveness of the EU egg sector, base year 2015: international comparison of production costs [Boek]
Horne, P.L.M. van \ Bondt, N. \ 2017
In this report the impact of reducing or removing import levies on the competitiveness of the EU egg sector is studied, for both shell eggs and whole egg powder. As a result of the costs of transportation, import levies and the effects on product qua ...
help
Competitiveness of the UK egg sector, base year 2016 : international comparison of production costs [Boek]
Horne, P.L.M. van \ Bondt, N. \ 2017
help
Transparantie in de varkensketens [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Ruijs, M.N.A. \ Bondt, N. \ Haaster-de Winter, M.A. van \ Hoste, R. \ Immink, V.M. \ Kornelis, M. \ Kortstee, H.J.M. \ Splinter, G.M. \ 2017
help
APP Herkomst varkensvlees : Een theoretische verkenning [Studentenverslag]
Bondt, N. \ Hovens, R. \ Immink, V. \ Baltussen, W. \ 2016
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research een theoretisch kader opgesteld voor identificatie van vers varkensvlees tot op het niveau van het indivi-duele bedrijf waar de vleesvarkens gehouden zijn. Daarnaa ...
help
Innovatieve waterberging Blauwe Poort te Laarbeek : ontwerp projectplan Waterwet [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ Bondt, M.J.P. de \ Zanten, J.W. van \ 2016
Het ontwerp projectplan Blauwe Poort Laarbeek Innovatieve waterberging bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd ...
help
ESBL Evaluation framework [Boek]
Bondt, Nico \ Asseldonk, Marcel van \ Bergevoet, Ron \ 2016
Extended-spectrum bèta-lactamases (ESBL)-producing bacteria have become increasingly common in animals and humans. The goal of the presented ESBL evaluation framework is to help policy makers to evaluate the effectiveness of possible interventions ai ...
help
Financiële prikkels in de landbouw voor verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
Bergevoet, Ron \ Bondt, Nico \ Lauwere, Carolien de \ Buurma, Jan \ Linderhof, Vincent \ Rijk, Piet \ 2016
In de agrarische ketens zijn al veel beleidsinstrumenten ingezet om de uitstoot van vervuilende stoffen naar het water te beperken. Echter, slechts weinig van de bestaande instrumenten zijn economische instrumenten en weinig is gericht op het ‘vervui ...
help
Nut van ICT-gebruik voor tuinbouwondernemers [Boek]
Bondt, Nico \ Robbemond, Robbert \ Ge, Lan \ Puister, Linda \ Verdouw, Cor \ 2016
help
Duurzame arbeid in de pluimveevleessector : een verkennend onderzoek van duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector [Boek]
Horne, P.L.M. van \ Bondt, N. \ 2014
Het LEI heeft op verzoek van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector, in relatie tot duurzame arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag ...
help
Ex-ante raamwerk overheid bij rampen en calamiteiten in de land- en tuinbouw [Boek]
Asseldonk, M. van \ Bergevoet, R. \ Bondt, N. \ Meulen, H. van der \ 2014
De overheid wil haar rol met betrekking tot risico’s in de land- en tuinbouw beperkt zien tot interventies bij rampen en calamiteiten. Publiek-private partnerships en ex-ante arrangementen worden nagestreefd bij rampen en calamiteiten die de capacite ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.