help
Bodem : POP3-projecten in de schijnwerper [Boek]
Boersma, W. \ Frankhuizen, E. \ Bont, M. \ Anker, K. \ Beekman, J. \ 2019
Themanummer.
help
Brabants mozaïek in ontwikkeling : een oproep voor gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie [Boek]
Nobbe, C. \ Haaften, E.-J. van \ Hoeksema, H. \ Boer, T. \ Bont, R. de \ Osinga, Y. \ 2018
Noord-Brabant staat voor grote transities met tal van nieuwe opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. Dat vraagt onder andere om ruimte voor zonnepanelen en windmolens. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw met me ...
help
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen : de rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink [Boek]
Smalbraak, Joanneke \ Maes, Bert \ Benthem, Mark van \ Bont, Guido de \ Simons, Erik \ Westerhof, Pieter \ Willigen, Michiel van \ 2016
In opdracht van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is boshistorisch onderzoek gedaan in drie particuliere bossen in Winterswijk. De bossen behoorden van oorsprong bij het scholtengoed Roerdink in buurtschap het Woold, aan de Duitse g ...
help
Dynamiek in het stedelijk waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Henckens, G. \ Bont, V. de \ Palsma, B. \ 2016
Het omgaan met neerslag (hemelwater) is verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet. Daarin staat dat gemeenten een integrale afweging moeten maken over wat er zal gebeuren met het hemelwater. In feite is de keuze beperkt. Als het (hard) regent kan op s ...
help
Ontginning Eemmoeras : discussiedossier \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C. de \ Zeiler, F.D. \ Mijnssen-Dutilh, M. \ Borger, G.J. \ 2014
Naar aanleiding van de discussie die ontstond in de vorige aflevering , geheten "Een discussie met twee historisch geografen" wordt nu een uitgebreider aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Eemland.
help
Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen [Boek]
Bont, C. de \ Dam, P. van \ 2014
Dit boek vertelt de fascinerende middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van een groot gebied rondom Amsterdam, tussen de duinen en het Gooi. Bij de aanvang van de ontginningen kort voor 1000 n.C. was dit een zacht glooiend veenmoeras. In ...
help
Broedvogelverslag Park Lingezegen in 2012 : deelgebieden Waterrijk, Landbouwland en Kassen Bergerden [Boek]
Bont, M. de \ Roomen, M. van \ 2013
In 2012 is opnieuw besloten om het gebied binnen het Park Lingezegen en aangrenzend Bergerden te tellen op broedvogels. Redenen hiervoor waren de resultaten van de 2011 uitgevoerde broedvogeltelling (de Bont et al 2012), maar ook de ontwikkelingen op ...
help
Leren in een praktijknetwerk : evaluatie regeling Praktijknetwerken [Boek]
Blokland, P.W. \ Bont, C.J.A.M. de \ Ham, A. van den \ Prins, H. \ 2013
In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt sinds een aantal jaren ondersteuning gegeven aan Praktijknetwerken. Dit vormt een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsbeleid, de 2e pijler van het GLB. De regeling Praktijknetwer ...
help
Support for Farmers' Cooperatives : case study report hybrid structures in Belgium and The Netherlands [Boek]
Bont, K. de \ Poppe, K.J. \ 2012
In order to foster the competitiveness of the food supply chain, the European Commission is committed to promote and facilitate the restructuring and consolidation of the agricultural sector by encouraging the creation of voluntary agricultural produ ...
help
Dieren zonder grenzen : over wetenschap en internationale natuurbescherming, 1890-1940 : [themanummer mens en dier] \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Bont, R. de \ 2012
Waarom zijn gorilla's en walvissen zo'n iconische dieren binnen de internationale natuurbescherming? En waarom kennen we zo weinig bedreigde kever-, amfibie- of plantensoorten? Dit, zo betoogt dit artikel, heeft te maken met de culturele context waar ...
help
GLB-hervorming 2014 : effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw [Boek]
Jongeneel, R. \ Bont, K. de \ Jager, J. \ Doorn, A. van \ Naeff, H. \ Smidt, R. \ 2012
Effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw.
help
Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Bont, C.H.M. de \ 2012
In de vroege middeleeuwen waren de uitgestrekte venen in de lagere delen van West-Nederland van weinig belang voor de boeren die zich vooral op de strandwallen langs de kust, op de oeverwallen langs de grote rivieren en de stuwwallen en dekzandruggen ...
help
Twee atlassen, één gedachte? [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Bont, C. de \ 2012
Besproken worden: Atlas van Nederland in het Holoceen (Vos, Bazelman, 2011) en Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden (Borger, Horsten. OverHolland, 2011)
help
Uitkomsten enquête multifunctionele landbouw [Boek]
Veen, E. \ Bont, K. de \ Jager, J. \ Visser, A. \ cop. 2012
Bij veel nieuwe ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw zijn vaak de grotere, gespecialiseerde, innovatieve multifunctionele ondernemers betrokken. Deze ondernemers zijn bij diverse organisaties goed in beeld en weten zich over het algemeen go ...
help
Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en impact 2007-2011 [Boek]
Hendriks-Goossens, V. \ Ypma, T. \ Lakner, D. \ Jager, J. \ Veen, E. \ Voskuilen, M. \ Schouten, A. \ Bont, K. de \ Schoorlemmer, H. \ Venema, G. \ 2012
De multifunctionele landbouw in Nederland is ook de laatste jaren een groeiende sector. Dit blijkt uit de 2-meting die volgde op de 1-meting van 2 jaar geleden. De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2011 met 52 procent toegenomen ...
help
Inkomen boomkwekers licht gedaald : LEI-rapport land- en tuinbouw in 2011 \ Boom in business [Artikel]
Bont, C. de \ Everdingen, W. van \ Knijff, A. van der \ Meulen, H. van der \ 2012
Het inkomen van boomkwekers is afgelopen jaar licht gedaald. Voor het gemiddelde inkomen in 2011 wordt een daling van 1% geraamd. Dit blijkt uit de jaarlijkse ramingen van het LEI, gepubliceerd in het rapport 'Actuele ontwikkeling van resultaten en i ...
help
Wel of geen suikerquotering? : economische gevolgen voor sector, keten, internationale marktverhoudingen en derde wereld [Boek]
Smit, A.B. \ Bont, C.J.A.M. de \ Helming, J.F.M. \ Leeuwen, M.G.A. van \ Meer, R.W. van der \ Berkhout, P. \ Dijk, M. van \ Janssens, S.R.M. \ Jager, J.H. \ 2011
De toekomst van het Europese suikerbeleid houdt de betrokken partijen bezig. Afschaffing van de suikerquota zou een breuk met het tot dusver gevoerde beleid inhouden. Voor het ministerie van EL&I was dit aanleiding om het LEI opdracht te geven om hie ...
help
Landbouw in Overijssel : huidige situatie en ontwikkeling [Boek]
Bont, K. de \ Venema, G. \ Wisman, A. \ 2011
Dit rapport beschrijft de huidige structuur en andere kenmerken van de landbouw in Overijssel. Vervolgens worden de drijvende krachten voor de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst uitgewerkt. De toekomst van de landbouw in Overijssel wordt in ...
help
Risico op wateroverlast systematisch onderschat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bont, V. de \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ Langeveld, J. \ 2011
Wateroverlast houdt zich niet aan grenzen tussen deelsystemen. In veel gevallen is het onduidelijk of de wateroverlast te wijten is aan een overbelast rioolstelsel, een overbelast oppervlaktewatersysteem of de interactie tussen beide.
help
Resultaat en financiering primaire landbouw : hoofdstuk 8 \ Landbouw-economisch bericht [Hoofdstuk uit boek]
Meulen, H.A.B. van der \ Blokland, P.W. \ Bolhuis, J. \ Bont, C.J.A.M. de \ Everdingen, W.H. van \ Jager, J.H. \ Jukema, G.D. \ Kleijn, A.J. de \ Meer, R.W. van der \ Stokkers, R. \ Veen, H.B. van der \ Wisman, J.H. \ 2011
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de sector land-en tuinbouw als geheel en van de verschillende typen land-en tuinbouwbedrijven.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.