help
Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland [Boek]
Guldemond, A. \ Lommen, J. \ Rijks, J. \ Boudewijn, T. \ Silfhout, M. van \ Gommer, R. \ Boeke, S. \ Stout, B. \ Lageschaar, L. \ Leendertse, P. \ 2020
Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.
help
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 [Boek]
Boer, Vincent de \ Slaterus, Roy \ Boudewijn, Theo \ 2020
In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te ge ...
help
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 [Boek]
Boer, Vincent de \ Slaterus, Roy \ Boudewijn, Theo \ 2018
In telseizoen 2017/18 zijn – voor het vierde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te ge ...
help
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 [Boek]
Boer, Vincent de \ Slaterus, Roy \ Boudewijn, Theo \ 2017
In telseizoen 2016/17 zijn – voor het derde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te gev ...
help
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2015/16 [Boek]
Slaterus, Roy \ Boudewijn, Theo \ 2017
In telseizoen 2015/16 zijn – voor het tweede jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te ge ...
help
Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden : fase 1 analyse bestaande gegevens [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Smit, C. \ Emond, D. \ Liefveld, W.M. \ Bakker, E.S. \ 2015
Hoe kan begrazing het beste ingezet worden on natuur- en veiligheidsdoelen in het rivierengebied in goede samenhang te realiseren? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar begrazing in uiterwaarden voor het OBN Deskundigenteam Rivierenlandscha ...
help
Specialistisch gedrag door een generalist: een kustbroedende Aalscholver foerageert uitsluitend in het binnenland \ Limosa [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Boudewijn, T.J. \ 2014
Aalscholvers staan bekend als veelzijdige vissers die uit de voeten kunnen met veel verschillende foerageeromstandigheden en een breed spectrum aan prooivissen. Als je echter heel goed gaat 'kijken', zoals tegenwoordig kan met behulp van GPS-loggers, ...
help
Vogels langs de randen van het wad : verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ Folmer, E.O. \ Koffijberg, K. \ Roomen, M. van \ Zee, E. van der \ Stahl, J. \ Boudewijn, T.J. \ 2014
De focus van het onderzoek ligt op vogelsoorten waarvan de Natura-2000 instandhoudings-doelstellingen niet gehaald worden en op andere bedreigde of ernstig bedreigde soorten. Vier soorten zijn uitgewerkt: één gericht op hoogwatervluchtplaatsen (Schol ...
help
Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen \ De levende natuur [Artikel]
Bos, D. \ Boudewijn, T. \ Bakker, J.P. \ 2010
Natuurgraslanden zijn van grote betekenis voor overwinterende ganzen. In dit artikel wordt ingegaan op het terreingebruik door ganzen in Nederlandse graslanden onder natuurbeheer, en de variatie daarin als gevolg van beheer, terreincondities of ruimt ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 2: Verspreidingspatronen van foeragerende smienten [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Müskens, G.J.D.M. \ Beuker, D. \ Kats, R. van \ Poot, M.J.M. \ Ebbinge, B.S. \ 2009
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het nachtelijk terreingebruik en verspreidingspatronen van foeragerende smienten in de Eempolders en Polder Arkemheen. De resultaten worden vergeleken met eerdere onderzoeksresultaten in Polder Demmerik en Wa ...
help
Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde : onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe : definitief [Boek]
Jaspers, C.J. \ Bliek, A.J. \ Boudewijn, T.J. \ 2009
De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan het natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd worden door middel van buitendijkse maatregelen (alternatief “schoraanleg, eventueel aangevuld met Saeftinghe”) ten behoeve van de habitattypen Estuaria, ...
help
Effecten op beschermde soorten en gebieden dijkverbeteringszone Diefdijklinie : veldinventarisatie en effectbepaling in het kader van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet [Boek]
Hoefsloot, G. \ Beuker, D. \ Reitsma, J.M. \ Boudewijn, T.J. \ 2009
Waterschap Rivierenland heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om in aanvulling op een in 2007 geschreven literatuurstudie een veldinventarisatie naar beschermde soorten en habitattypen uit te voeren op de locaties waar dijkverbeteringswerkzaamh ...
help
Biesbosch en verontreinigingen; en nu .....? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boudewijn, T.J. \ 2008
Het Nationaal Park De Biesbosch is één van de grotere natuurgebieden van ons land. Onderzoek in de afgelopen veertig jaar liet echter zien dat er veel verontreinigingen in het gebied aanwezig waren, die grote invloed hadden op de insecten, vogels en ...
help
Proef weren nachtelijk foeragerende smienten met een laser [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Beuker, D. \ Tanger, D. \ 2008
Eén van de doelstellingen van het Beleidskader Faunabeheer is het beperken van landbouwschade door overwinterende smienten. Deze schade wordt deels veroorzaakt door nachtelijk foeragerende smienten, die moeilijk te verjagen zijn. In samenwerking met ...
help
Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling en integrale gebiedsontwikkeling in Waterdunen : versterking van de estuariene kwaliteit [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Lengkeek, W. \ Japink, M. \ 2008
In de Westerschelde moet 600 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. De locaties voor 300 ha zijn al vastgelegd, maar voor de overige 300 ha worden nog geschikte locaties gezocht. Eén van de mogelijkheden is het gebied van het project Waterdunen, dat b ...
help
Aansluiting polders in de Sliedrechtse Biesbosch op de getijdekreken : habitattoets [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Bommel, H. van \ 2007
Door inpolderingen en de aanleg van de Haringvlietsluizen is een groot deel van het in Europa zeldzame zoetwatergetijdengebied verloren gegaan. Het beleid is er op gericht daar waar mogelijk herstel te laten plaatsvinden. Eén van gebieden die daarvoo ...
help
Sliedrechtse Biesbosch op de schop! \ De levende natuur [Artikel]
Boudewijn, T.J. \ Dam, E.M. van \ Ridder, R.P. de \ 2004
Met de afsluiting van het Haringvliet is de getijslag, de drijvende kracht van het zoetwatergetijdengebied, in de achterliggende Biesbosch sterk verminderd; deze bedraagt momenteel nog 0,55 m. Tegelijkertijd, nam als gevolg van de hoge rivierstanden ...
help
Verontreinigingen in Maasuiterwaarden: blootstelling en belasting van dassen = Pollution in the floodplains of the Meuse: exposure and contamination of badgers = Pollutions dans le lit majeur de la Meuse: exposition et pollution interne de blaireaux [Boek]
Boudewijn, T.J. \ 2003
Gedurende 3 jaar is onderzoek gedaan aan de effecten van verontreiniging in Maasuiterwaarden op Dassen. Onderliggende vraagstelling was in hoeverre de huidige mate van verontreiniging in het winterbed van de Maas een beperking vormt voor natuurontwik ...
help
Effecten van verontreinigingen in Maasuiterwaarden op dassen : literatuurstudie en bouwstenen voor veldonderzoek = Effects of pollution in the river Meuse floodplain on badgers : literature review and input for field study = Effets de la pollution dans le lit majeur de la Meuse sur les blaireaux : recherche bibliographique et éléments pour une étude de terrain [Boek]
Lensink, R. \ Bak, A. \ Boudewijn, T.J. \ 2001
help
De effecten van overstroming van de uiterwaarden op de steenuil \ De levende natuur [Artikel]
Groen, N.M. \ Boudewijn, T.J. \ Jonge, J. de \ 2000
Er zijn dieren, die niet profiteren van natuurontwikkeling en/of dynamiekverhogende maatregelen in de uiterwaarden. Als voorbeeld het broedsucces en voedselaanbod van de steenuil in de Gelderse Poort. Meer overstroming betekent een geringer aanbod va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.