Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bouwhuis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fosforverteringscoëfficiënten grondstoffen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Molist, F. \ Bouwhuis, M. \ Mens, A. \ Krimpen, M. van \ Bikker, P. \ 2018
In een onderzoek naar de voederwaarde van diervoedergrondstoffen, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met Schothorst Feed Research, zijn geen grote verschillen in verteerbaarheid van nutriënten gevonden tussen biologisch en ...
help
Gevoeligheid van aquatische doelsoorten voor klimaatadaptatie-maatregelen: van concept naar ruimtelijke vertaling \ H2O online [Artikel]
Hoop, L. de \ Huisman, R. \ Bouwhuis, H. \ Matthews, J. \ Leuven, R. \ 2015
De toekomstige waterkwaliteit hangt af van de mogelijkheden om ongewenste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken door inrichting en beheer van watersystemen. Op grond van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) zijn grote invester ...
help
Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders : planperiode 2016-2021 [Boek]
Bouwhuis, H. \ Huisman, R. \ Hokken, M. \ Meijerink, J. \ Oudendijk, M. \ 2015
Het Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders is bedoeld als toelichtend en onderbouwend document bij het Waterbeheerplan (WBP) van Waterschap Zuiderzeeland en het Omgevingsplan Flevoland (OPF) van de provincie. Het document bevat meer gedetailleerde ...
help
Kreupelheid door E. cecorum: de belangrijkste factoren \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bouwhuis, G. \ 2013
Uit de landelijke Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP) blijkt dat kreupelheid steeds vaker als reden wordt genoemd om antibiotica in te zetten. Als veroorzakers worden vooral stafylokokken en enterokokken vastgesteld. Een van de hoofdrolspelers is E ...
help
Waterschap zet in op natuurvriendelijker oever- en maaibeleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hokken, M.P. \ Bouwhuis, J.S. \ 2009
In de periode 2005-2008 hebben de regionale waterbeheerders samen met de gebiedspartners veel tijd en energie gestoken in het formuleren van maatregelen en het afleiden van doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel liggen de doelen en maat ...
help
Towards ecological goals for the heavily modified lakes in the IJsselmeer area, the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Lammens, E. \ Luijn, F. van \ Wessels, Y. \ Bouwhuis, H. \ Noordhuis, R. \ Portielje, R. \ Molen, D. van der \ 2008
The European Water Framework Directive (WFD) obliges EU member states to define ecological goals for water bodies and, if necessary, to take measures to achieve these goals by 2015. The goals and measures for the water bodies in the IJsselmeer area o ...
help
Naar KRW-doelstellingen voor de Friese laagveenmoerassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhagen, R. \ Claassen, T.H.L. \ Molenaar, W. \ Bouwhuis, H. \ 2008
De Nederlandse laagveenmoerassen vertegenwoordigen zowel nationaal als internationaal unieke natuurwaarden. De provincie Friesland vormt een belangrijk kerngebied voor dit natuurtype. Via onder andere het Verdrag van Ramsar en Natura 2000 worden laag ...
help
Verantwoordingsrapportage afleiding ecologische doelen Rijkswateren [Boek]
Buijse, A.D. \ Wagemaker, F.H. \ Bouwhuis, J.S. \ Ohm, M. \ 2008
Deze verantwoordingsrapportage beschrijft de gevolgde stappen in de afleiding van de ecologische doelstellingen voor de rijkswateren. Belangrijk element hierin is geweest het ontwerp-pakket aan fysieke herstelmaatregelen voor de rijkswaterlichamen en ...
help
Laagveenmoerassen in Fryslân : evaluatie van herstelmaatregelen en beschrijving van KRW-doelen [Boek]
Verhagen, R. \ Bouwhuis, H. \ Molenaar, W. \ 2007
Er zijn de laatste decennia tal van beheersingrepen uitgevoerd om de natuurwaarden van de laagveenmoerassen te behouden of te verbeteren. Hierbij zijn tevens de ontwikkelingen in de waterkwaliteit gevolgd. Een overall-evaluatie van de effecten van de ...
help
Handreiking ecologische effecten van hydromorfologische belastingen : beoordeling van belang in kader van KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, H. \ Wagemaker, F. \ Wondergem, P. \ Wal, B. van der \ 2004
Ingrepen in de hydromorfologie hebben doorgaans grote invloed op de aard en ecologische toestand van waterlichamen. In de risico-analyse dienen deze ingrepen gescreend en beoordeeld te worden op hun bijdrage aan het niet kunnen bereiken van de doelst ...
help
Consequenties van conceptnormen KRW voor Flevoland : prioritaire stoffen en de Europese Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, H. \ Abbink Spaink, P. \ 2003
De Europese Kaderrichtlijn Water bevat milieudoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater in beschermde gebieden. Een van de doelstellingen voor het oppervlaktewater is het bereiken van een goede chemische toestand, die in principe in 2015 bereikt ...
help
Waterberging in de praktijk : situatie in Noord-Nederland onder de loep \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, H. \ 2003
Op 3 juni 2003 vond de themadag 'Waterberging in de praktijk' plaats, een gezamenlijk initiatief van de Stuurgroep Water 2000+, Oranjewoud, DLV Groen & Ruimte en Stichting Het Groninger Landschap. Dagvoorzitter was Jan-Willem Kok, sectorhoofd van Wat ...
help
lnstandhoudingsplan water inclusief ecologie IJsselmeergebied 2002 [Boek]
Lauwaars, S.G. \ Ruypers, B. \ Laane, W. \ Bouwhuis, H. \ Tensen, S. \ 2003
Het 'lnstandhoudingsplan (IHP) water inclussief ecologie' beschijft het werk dat vanuit de functie waterkwaliteit en ecologie in het IJsselmeergebied wordt gedaan om de taak van beheerder zo goed mogelijk uit te oefenen. Het 'IHP Water inclusief ecol ...
help
Noard Fryslân Bûtendyks [Thema: Ruimtelijke ordening] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J. \ Vries, H. de \ 2002
Op termijn dient het gehele buitendijkse gebied tussen Friesland en de Waddenzee door natuurontwikkeling omgevormd te worden tot een grootschalige kwelder, die als kerngebied in de ecologische hoofdstructuur gaat fungeren. It Fryske Gea heeft in het ...
help
Monitoring effecten hermeandering Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Vries, D.A. de \ 1998
help
Herstel natuurwaarden Westerbroek \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Kramer, c. \ Kreetz, H.R. \ 1998
help
Ecologisch onderzoek aquatisch milieu Veendiep en Veendiepplassen [Boek]
Goos, J. \ Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ 1997
help
Monitoring brakke wateren in Noord- en Noordoost - Groningen [Boek]
Goos, J. \ Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ 1997
help
Weidevogelbescherming in Waterland 1996 [Boek]
Bouwhuis, T. \ Rooijen, J.C. den \ 1997
De Natuurvereniging heeft - naast de organisatie van de weidevogelbescherming - tot doel het agrarisch natuurbeheer in het gebied te bevorderen. Dat gebeurt door de grondgebruikers voor te lichten, leden te werven en hen te kontrakteren. In 1996 was ...
help
Ecologisch onderzoek aquatisch milieu natuurterrein De Tjamme : rapport [Boek]
Goos, J. \ Bouwhuis, H. \ Stoop, M.J. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.