help
NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht [Boek]
Braks, P. \ Brans, S. \ Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
Deze publicatie schetst een beeld van de ontwikkelingen in het agrarisch en landelijk vastgoed die zich in het jaar 2017 hebben voorgedaan. Voor dit Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (A&LV bericht) wordt ingegaan op grondgebonden landbouw, glastu ...
help
Ontharding 2.0 bij Waternet : Productielocatie Leiduin [Boek] - Herziene versie
Hofman-Caris, Roberta \ Huiiting, Hans \ Snip, Laura \ Brans, Tessa van den \ Palmen, Luc \ Vries, D. \ 2016
Vijf mogelijke scenario’s voor ontharding op locatie Leiduin zijn met elkaar vergeleken op hun milieu-impact (Life Cycle Analysis ; LCA) en totale kosten (Total Cost of Ownership ; TCO). Het ging hierbij om de volgende scenario’s: 1. Huidige onthardi ...
help
Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
help
Fort Rammekens, de consolidatie van een geheimzinnig fort \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Timmer, R.P. \ Brans, E.J. \ 2014
Fort Rammekens is in de periode 2011-2013 gerestaureerd. De aanpak, een zogeheten consolidatie, was zeer behouden en toont respect voor alle levensfases van het gebouw. Het fort kent een lange geschiedenis van zowel militair als civiel gebruik, afgew ...
help
Uitdagingen voor WKO in gebiedsgericht grondwaterbeheer : worden alle mogelijkheden voldoende benut? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mars, J.F. \ Herms, M. \ Brans, E. \ Braams, W. \ Winterink, K. \ 2014
Het stimuleren van de toepassing van warmte koude opslag (WKO) in combinatie met gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging biedt kansen. Om deze initiatieven tot een succes te maken is het van belang dat publieke en private partijen nauw s ...
help
Handboek hydrobiologie : biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren [Boek] - Versie september 2010
Bijkerk, Ronald \ Beers, Marco \ Bonhof, Gerwin \ Brans, Birgitta \ Buskens, Ronald \ Coops, Hugo \ Dam, Herman van \ Fockens, Karin \ Kampen, Jouke \ Maanen, Barend van \ Mertens, Adriënne \ Moeleker, Mieke \ Nieuwenhuis, Rob \ Pilon, Jörn \ Pot, Roelf \ Spier, Jos \ Swarte, Myra \ Tongeren, Onno van \ Torenbeek, Reinder \ Vermaat, Jan \ Wagenvoort, Arco \ Wilhelm, Michiel \ Wit, Monique de \ 2014
Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijf ...
help
Schaliegas in Nederland : een verkenning van het juridisch kader voor verdeling van exploitatie- en winningsrechten, vergunningverlening en aansprakelijkheid \ Tijdschrift voor bouwrecht [Artikel]
Brans, M.C. \ Dieperink, M.A.M. \ Groot, J.F. de \ Lubach, R.D. \ Meesters, J.W.A. \ Snoo, A. de \ 2013
Met het opstellen van de structuurvisie/plan-MER zal circa één tot anderhalfjaar gemoeid zijn, welke periode de minister ook zal benutten om in overleg met belanghebbende paitijen, zoals drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en SodM te onderzoeken o ...
help
Geborgen water : praktijkhandleiding waterbergingskelder Waalblok [Boek]
Verhoeven, G. \ Leeuwen, E. van \ Klaveren, E. van \ Es, M. van \ Schmidt, R. \ Mulken, N. van \ Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2011
Als een van de meest dynamische en intensief bebouwde tuinbouwgebieden van Nederland vormt Greenport Westland een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Keerzijde van deze dynamiek is dat er weinig ruimte over blijft voor het water. Westla ...
help
Juridisch onderzoek vasthouden en bergen : publiek- en privaatrechtelijke instrumenten voor het aanleggen en in onderhoud en beheer houden van open en alternatieve waterbergingen en van vasthoudmaatregelen [Boek]
Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2010
Vanuit de advocatuur wordt een antwoord geformuleerd op vragen rondom alternatieve vormen van waterberging. Waarbij eigendom van particulieren juridisch beschouwd worden.
help
De Crisis- en herstelwet : eens stimulans voor het gebruik van bodemenergie \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Brans, E.H.P. \ 2010
Bij warmte-koudeopslag wordt in de winter warmte onttrokken aan grondwater dat zich bevindt in zo'n 20 tot 165 meter onder maaiveld en wordt koude in datzelfde grondwater opgeslagen. In de zomer wordt juist koude onttrokken aan het grondwater en word ...
help
Het voorzorgbeginsel en de risico's van gezondheidsschade door bovengrondse hoogspanningslijnen \ Milieu en recht [Artikel]
Aerts, R.J.J. \ Brans, E.H.P. \ 2009
Veel burgers maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico's van de elektromagnetische straling die afkomstig is van bovengrondse hoogspanningsdraden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het beleid dat met betrekking tot deze risico's is ontwi ...
help
Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG) \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, E.H.P. \ 2007
In deze bijdrage komt aan de orde op welke wijze de richtlijn is geïmplementeerd. Met name komen aan de orde: de wijze van schadeberekening en de verweren die de potentieel aansprakelijke partij kan inroepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een ...
help
De Wet bodembescherming \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Meer, B.J.M. van \ Brans, M.C. \ 2007
Op 1 januari 2006 is de nieuwe Wet bodembescherming in werking getreden. Daarmee is een nieuwe beleidskoers ingeslagen. In de jurisprudentie komen diverse onderdelen van de wet aan bod. In dit artikel is de aandacht gevestigd op: begripsbepaling, ver ...
help
Allochtonen in het Vlaamse onderwijs : de wisselwerking tussen onderzoek en beleid nader bekeken \ De rol van sociale wetenschappen in beleid : een analyse toegespitst op het integratievraagstuk [Hoofdstuk uit boek]
Jacobs, D. \ Vanderstraeten, T. \ Brans, M. \ Swyngedouw, M. \ 2006
In dit stuk gaan de auteurs in op de vraag om de wisselwerking tussen het beleid en het onderzoek aangaande onderwijs van kinderen en jongeren van buitenlandse origine in Vlaanderen te bespreken. Dit wordt gedaan op basis van literatuur- en bronnenon ...
help
Waterkwaliteitsonderzoek aan de oostkant van de Alde Feanen in 1999 en 2002 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Meijer-Bielenin, I. \ Brans, B. \ 2004
Aan de oostkant is het herinrichtingsgebied Alde Feanen ruim begrensd. Daar liggen mogelijkheden om tot invulling en afronding te komen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) middels wijziging van de functie landbouw in natuur. Het gaat om een (natu ...
help
Technisch document "pingoruïnes 1993-2000" : verslag van chemisch en biologisch onderzoek in enkele pingoruïnes van Friesland 1993-2000 [Boek]
Brans, B.C. \ Claassen, T.H.L. \ 2003
help
De vijver van Wetterskip Fryslân [Boek]
Grijpstra, F. \ Brans, B. \ 2003
help
Voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn milieuaansprakelijkheid (COM(2002) 17) \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, E.H.P. \ 2002
In januari 2002 werd het lang verwachte voorstel voor een richtlijn milieuaansprakelijkheid gepubliceerd. Dit artikel gaat in op de opzet van de voorgestelde richtlijn, op welke punten het voorstel onduidelijk is en waar aanvulling of verduidelijk no ...
help
Het EU Witboek Milieuaansprakelijkheid: de vage contouren van een toekomstig aansprakelijkheidsregime \ Milieu en recht [Artikel]
Bierbooms, P.F.A. \ Brans, E.H.P. \ 2000
Het Witboek wordt op hoofdlijnen besproken, waarna een aantal onderdelen nader wordt toegelicht, zoals bodemverontreiniging, saneringsnormen, aansprakelijkheid, vergunningen, schade, schadeberekening en collectief aktierecht
help
Vestingwallen als waterkering : cultuurhistorie met een hoofdletter C in Gorinchem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Carpay, E.A.P.M. \ Essen, H.B. van \ Brans, E.J. \ 2000
De vestingwallen van Gorinchem worden versterkt om de Alblasserwaard tegen overstromingen te beschermen. Basis voor de werkzaamheden is een Projectnota/MER waarin behoud en versterking van landschap, natuur en met name cultuurhistorische waarden maxi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.