help
Leren van praktijkervaringen aquathermie [Boek]
Bruin, Jeroen de \ 2020
Dit rapport bevat de ervaringen die zijn opgedaan met aquathermie, in veertien uiteenlopende aquathermieprojecten. De gezamenlijke ervaringen maken duidelijk waar je op moet letten bij het toepassen van aquathermie, zowel wat betreft techniek als de ...
help
Op weg naar een duurzame visserij op het IJsselmeer- Markermeer: gezamenlijke bestandopnamen als stap naar breed gedragen vangstadviezen : aanvulling 2019 en Evaluatie [Boek]
Vrooman, Jip \ Bruin, Paulien de \ Kampen, Jouke \ Sluis, Marieken van der \ Vries, Pepijn de \ 2020
De huidige visbestandsopnamen wijken vaak af van het beeld dat vissers hebben naar aanleiding van hun eigen waarnemingen en ervaringen. Als basis voor een duurzame visserij in het IJsselmeer en Markermeer is een betrouwbare, wetenschappelijke en door ...
help
Roadmap korte ketenontwikkeling door samenwerkende boeren : Hoe kun je regionaal geproduceerd voedsel succesvol vermarkten? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Snels, J. \ Bruin, R. de \ 2020
Regionaal voedsel staat sterk in de belangstelling. Maar hoe kun je daar als agrarische ondernemer zo op inspelen dat het leveren van regionaal voedsel een stevig businessmodel wordt?
help
Kleinschalige drinkwaterproductie: wanneer is dat haalbaar? \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor decentrale, kleinschalige drinkwaterproductie. Om te kunnen beoordelen of decentrale winning en zuivering praktisch haalbaar is, moet een aantal factoren worden meegewogen: de beschikbaarheid van ...
help
Climate risk assessment services for agri-food sector [Boek]
Groot, A. \ Bruin, K. de \ Bolt, J.. \ Verwey, P. \ Daniels, E. \ Hutjes, R. \ 2019
Dit rapport beschrijft een aanpak en services die geleverd kunnen worden door medewerkers van Wageningen Environmental Research om partijen binnen agrifood ketens te helpen inzicht te krijgen in risico’s die hun business loopt als gevolg van klimaatv ...
help
Haalbaarheid kleinschalige drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
KWR heeft voor drie Limburgse casussen onderzocht of stand-alone zuiveringsinstallaties een interessant alternatief zijn voor centrale drinkwatervoorziening. Vanaf ongeveer 600 huishoudens wordt de productieprijs vergelijkbaar met de gemiddelde prijs ...
help
Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn & IJssel [Boek]
Kranenbarg, J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Bruin, A. de \ Groen, M. \ 2019
Waterschap Rijn & IJssel aan heeft aan RAVON gevraagd om middels een analyse van de beschikbare visgegevens inzicht te verschaffen in het voorkomen van de verschillende vissoorten binnen haar beheersgebied in relatie tot omgevingsfactoren als stromin ...
help
Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen [Factsheet]
Hassink, J. \ Bruin, S. de \ Verbeek, H. \ Buist, Y. \ 2018
Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er is steeds meer kennis beschikbaar over de waarde van dagbesteding en 24-uurs zorg op zorgboerderijen. Uit de verschillende ...
help
'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen' : toenemende waterschaarste in een veranderende wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ovink, H. \ Ligtvoet, W. \ Bruin, S. de \ Meijer, K. \ 2018
In 2050 zal het mondiale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkingsgroei, economische en industriële groei, veranderende consumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de landbouw. Daar ...
help
Natuurbod regio Hart van Brabant : te land, ter beek & in de lucht [Boek]
Bruin, N. de \ 2018
Het bod van de regio is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit bidboek. In hoofdstuk 3 is uitgewerkt wat gevraagd wordt van de provincie en het GOB om het bod te realiseren. In hoofdstuk 4 is toegelicht op welke manier de regio aan de slag gaat met de uitv ...
help
Slootbeheer, lessen uit de praktijk \ Nature Today [Artikel]
Bruin, A. de \ Kranenberg, J. \ Kolenbrander, G. \ 2018
In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer sloot. Vegetatierijke, ondiepe wateren zijn van groot belang voor de voortplanting en opgroei van vis- en amfibiesoorten. Het slootmilieu staat echter onder druk door het jaarlijks maaien van waterplanten om d ...
help
Onderzoek rivierprik Oude Grift [Boek]
Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ 2018
In het kader van waterbodemonderzoek werd door een medewerker van Witteveen+Bos begin 2015 de aanwezigheid van een grote groep (30-50 stuks) rivierprikken vastgesteld. Twee maanden later (april) werd een rivierprik aangetroffen bij inspecteren van de ...
help
Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie : handreiking voor aanbieders en beleidsmakers [Boek]
Hassink, J. \ Vaandrager, L. \ Bruin, S. de \ Buist, Y. \ 2018
De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met dagbesteding op zorgboerderijen voor mensen met dementie. Zorgboerderijen worden gewaardeerd door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook zijn er aanwijzingen dat dagbesteding op zorgboerderij ...
help
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie [Factsheet]
Buis, Y. \ Bruin, S. de \ Vaandrager, L. \ Hassink, J. \ 2018
De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met dagbesteding op zorgboerderijen voor mensen met dementie. Zorgboerderijen worden gewaardeerd door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook zijn er aanwijzingen dat dagbesteding op zorgboerderij ...
help
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie [Boek]
Buist, Y. \ Vaandrager, L. \ Bruin, S. de \ Hassink, J. \ 2018
Dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor mensen met dementie is het fijn om een leuke dag te hebben, betekenisvolle activiteiten te kunnen doen en andere mensen te kunnen ontmoeten. Voor mantelzorgers is het moge ...
help
The most attractive practice for (University) incubation facilitators to improve performance of academic startups [Studentenverslag]
Bruin, Maurits \ 2018
help
De vissen van Utrecht [Boek]
Kranenbarg, J. \ Bruin, Arthur de \ 2018
De provincie Utrecht biedt leefgebied aan veel vissoorten door de grote diversiteit aan watertypen. Deze visatlas bundelt de huidige kennis over de vissen die leven in de provincie als resultaat van de samenwerking tussen een groot aantal organisatie ...
help
Rampscenario beekvissen voltrekt zich \ Nature Today [Artikel]
Schiphouwer, M. \ Bruin, A. de \ 2018
Uit verschillende delen van Nederland komen meldingen binnen van droogvallende wateren en vissterfte. Op de hogere zandgronden van onder andere de Veluwe, Achterhoek en Noord-Brabant dreigen steeds meer beken droog te vallen, waardoor populaties van ...
help
Kansen voor de kwabaal in het Vinkeveense Plassengebied : Kwaliteit leefgebieden en aanbevelingen voor herstel [Boek]
Spikmans, F. \ Smith, F. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2018
De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. In Utrecht is het een ‘icoonsoort’ voor de a ...
help
Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.