Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Buggenum
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Populatieonderzoek boomkikker IJzerenbosch 1987-2016 : voorbeeld van een succesvolle natuurlijke kolonisatie na het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Buggenum, H. van \ 2017
De verspreiding van de boomkikker (Hyla arborea) was in Limburg gedurende een langere periode beperkt tot Midden- Limburg, met als belangrijkste leefgebied de Doort. Door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in enkele nabijgelegen natuur- en cult ...
help
De sprinkhanen en krekels van de Brunssumerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Wortel, L.H. \ Verschoor, G. \ 2015
Al vele tientallen jaren wordt aandacht besteed aan de grote verscheidenheid van soortgroepen van de Brunssumerheide. Een gebiedsdekkend verspreidingsonderzoek naar sprinhanen en krekels is in 2013 daaraan toegevoegd door Sprinkhanenstudiegroep Limbu ...
help
De Boomkikker in de Doort en omgeving : deel 1: Ontwikkeling van de kooromvang in de periode 1978-2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Vergoossen, W.G. \ 2015
De verzamelde gegevens over de ontwikkeling van de populatie, het uitgevoerde beheer, de aanwezige abiotische omstandigheden en de inrichting van leefgebieden worden gepresenteerd in drie artikelen. In dit eerste artikel wordt ingegaan op enkele alge ...
help
De Boomkikker in de Doort en omgeving : Deel 2. Onderzoek in het zomerleefgebied in de periode 1983-2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Vergoossen, W.G. \ 2015
De langjarige monitoring van de Boomkikker (Hyla arborea) in de Doort en omgeving heeft veel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de koorpopulatie van roepende mannetjes in de periode 1978-2014. Naast het onderzoek aan de (potentiële) koorplaatsen ...
help
Een voor amfibieën dodelijk ranavirus ook in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Ballengée, B. \ Kik, M. \ Spitzen-van der Sluijs, A. \ 2015
In de afgelopen jaren is de wereld van de amfibieën regelmatig opgeschrikt door uitbraken van dodelijke infectieziektes. Ook Nederland en de provincie Limburg zijn niet ontsnapt aan dit verschijnsel. Infectieziekten bij amfibieën kunnen worden veroor ...
help
De status van de Heikikker in het Meinweggebied : genetische diversiteit, oorzaken van achteruitgang en aanbevelingen voor het beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
Als vervolg op een eerdere studie is geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van de achteruitgang van de Heikikker (Rana arvalis) in Nationaal Park De Meinweg. Genetisch onderzoek wees uit dat de fitness van de dieren waarschijnlijk niet ...
help
De libellen van de Putbeek en Pepinusbeek : een onderzoek naar de effecten van beekherstel en poelenaanleg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
In de stroomgebieden van de Putbeek en de Pepinusbeek zijn in het verleden diverse waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft vooral een natuurlijke herinrichting van de beken zelf en de aanleg van diverse poelen in het aangrenzende bee ...
help
Het Roerdal als leefgebied voor sprinkhanen : een actueel overzicht van soortenrijkdom, status, verspreiding en habitats [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. \ Geraeds, R.P.G. \ Jansen, W. \ 2013
Sprinkhanen komen in een groot aantal verschillende leefgebieden voor. In en aan de rand van het Roerdal zijn meerdere soorten aanwezig, maar een goed en actueel beeld van hun voorkomen en de binding aan bepaalde deelgebieden ontbrak tot nu toe. Veel ...
help
De Roer als groeiplaats van waterplanten : met bijzondere aandacht voor de Vlottende waterranonkel [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Hermans, J.T. \ 2013
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000) wordt in Nederland voor veel beken en rivieren een goede ecologische toestand nagestreefd. Daarbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van waterplanten. In de ...
help
Afwijkend gekleurde boomkikkers \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Buggenum, H. van \ Herder, J. \ Stumpel, T. \ 2012
Bij veel soorten amfibieën worden wel eens exemplaren aangetroffen met een andere kleur dan normaal is. Zo heeft de Europese Boomkikker een grasgroene rug en een witachtige onderkant en staan op foto's steevast groene dieren afgebeeld. Toch komen ook ...
help
Merkelbekerbeek : herinrichting van het beekdal van de Merkelbekerbeek : monitoringsresultaten 1998-2010 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Merkelbekerbeek is een bronbeek ten noorden van de bebouwde kom van Brunssum. In de winter van 1999 -2000 is de Merkelbekerbeek heringericht. Hierbij werd een gedeelte van de overkluizing en de gehele betegelde bodem verwijderd en werd de beek in ...
help
Pepinusbeek : brongebied Haeselaarsbroek : monitoringsrapportage 1996-2011 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2010
Op basis van een ontwikkelingsvisie is door de gemeente Echt-Susteren en het Waterschap Roer en Overmaas in de winter van 1995-1996 een integraal gebiedsherstel-project uitgevoerd. De gemeente heeft zorg gedragen voor het verwijderen van een deel van ...
help
Herpetofauna van Limburg : verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980-2008 [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ Lenders, A.J.W. \ cop. 2009
Atlas over amfibieën en reptielen in Limburg: Amfibieën en reptielen worden samen aangeduid als herpetofauna (kruipende dieren). Hoewel behorend tot twee verschillende klassen in het dierenrijk worden de kikkers, padden, salamanders, hagedissen en sl ...
help
Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007: een kwart eeuw onderzoek aan de natuurwetenschappelijke waarden van een voormalig heideven \ Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving : jaarboek, deel 10 [Hoofdstuk uit boek]
Hermans, J.T. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2008
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied door de auteurs onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied ...
help
De zuidelijke heidelibel, een nieuwe soort voor Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Heijligers, H.W.G. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2006
Juli 2006 werd op twee locaties in Limburg een nieuwe libellensoort waargenomen: de Sympetrum meridionale
help
Kikkerdril onder smeltend ijs : resultaten van een publieksactie voor het melden van kikkerdril van de bruine kikker in het voorjaar van 2006 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Buggenum, J.P. van \ 2006
Voorjaar 2006 heeft de Herpetologische Studiegroep een publieksactie georganiseerd, waarbij een oproep is gedaan om waarnemingen van kikkerdril van de Bruine kikker (Rana temporaria) door te geven. De resultaten van deze actie worden hier kort bespro ...
help
Vervroegde eiafzet bij de bruine kikker als gevolg van klimaatwijziging? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ 2005
De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de inheemse flora en fauna. Om eventueel aanwezige effecten na te gaan zijn lange tijdreeksen nodig. Over zo'n gegevensbestand beschikt de Herptelogische Studie ...
help
Vervroegde eiafzet bij de bruine kikker? : het berekende begin van de eiafzetperiode werd beïnvloed door het aantal meldingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Creemers, R. \ 2005
De eerste auteur komt terug op de gevolgtrekkingen van een eerder artikel van hem (Natuurhistorisch maandblad 2005, no. 9) over de realtie tussen weersomstandigheden en het begin van de eiafzet. Het Limburgse Rana temporaria bestand is er alsnog op o ...
help
Van verdrogingsbeleid naar ecologisch herstel : resultaten van 15 jaar verdrogingsbestrijding in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Hoogveld, J. \ Buskens, R. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2005
Net als de rest van Nederland is Limburg de afgelopen eeuw een stuk droger geworden. Dit ondanks de soms overvloedige neerslag. Dit artikel geeft achtergrondenvan het provinciale verdrogingsbeleid en de gebiedsgerichte uitvoering. Daarbij wordt ingeg ...
help
De herpetofauna van het IJzerenbosch 1988-2003 : de resultaten van 16 jaar monitoren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ 2004
In 1987 is Natuurmonumenten begonnen met het aanleggen van nieuwe amfibiepoelen in het 100 ha grote natuurterrein IJzerenbosch. Deze activiteit is aanleiding geweest voor het starten van onderzoek naar kolonisatie en populatie-ontwikkeling van kikker ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.