help
Systematiek classificeren habitatkwaliteit agrarisch gebied ten behoeve van het ANLb [Boek]
Visser, Tim \ Melman, Dick \ Harmsel, Rémon ten \ Maas, Dennis \ Sloothaak, Jochem \ Moonen, Sander \ Buij, Ralph \ Bote, André de \ 2020
Met agrarisch natuurbeheer (regeling ANLb) wordt gewerkt aan de verbetering van de staat van instandhouding van doelsoorten. Met agrarisch natuurbeheer wordt verbetering van de habitatkwaliteit nagestreefd. In dit project is voor de vier leefgebiedty ...
help
Ganzen en ganzenschade in Nederland : overzicht van kennis en kennishiaten voor effectief beleid [Boek]
Buij, Ralph \ Koffijberg, Kees \ 2019
Dit rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkeling in aantallen ganzen, de aard en het volume van de geregistreerde ganzenschade in Nederland en het aantal ganzen dat in Nederland in het kader van het provinciale beleid aan de popul ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad beoordeling onderzoek wildschade [Boek]
Buij, Ralph \ Lammertsma, Dennis \ Melman, Dick \ 2018
help
Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen \ De levende natuur [Artikel]
Melman, D. \ Buij, R. \ Koffijberg, K. \ 2017
Overwinterende ganzen trekken in het beleid veel aandacht. Met name in de noordelijke provincies houdt de toename van de brandgans (Branta leucopsis) de gemoederen bezig. De provincies streven een beleid na dat overlast voor boeren en voldoen aan int ...
help
Greppel plas-dras voor weidevogels : betekenis als habitatonderdeel voor weidevogelkuikens [Boek]
Visser, Tim \ Melman, Dick \ Buij, Ralph \ Schotman, Alex \ 2017
Welke waarde hebben percelen met greppel plas-dras voor kuikens van de grutto?
help
Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland [Boek]
Buij, R. \ Jansman, H. \ Clement, J. \ Schrijver, R.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ Koffijberg, Kees \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2017
help
Do assessment thresholds underestimate the mortality impact of wind farms on bird populations? [Boek]
Buij, R. \ Schippers, P \ Schotman, A. \ Verboom, J. \ Jeugd, H. van der \ Jongejans, .E \ 2017
De gevolgen van de extra sterfte van vogels door botsingen met het snel toenemende aantal windturbines krijgen wereldwijd veel aandacht. Momenteel worden assessments die gebruik maken van een drempelwaarde algemeen gebruikt om het verwachte effect va ...
help
Beoordeling provinciale vrijstellingslijst [Boek]
Vos, Claire \ Broekmeyer, Mirjam \ Buij, Ralph \ Jansman, Hugh \ Lammertsma, Dennis \ Ottburg, Fabrice \ Schotman, Alex \ Zee, Friso van der \ 2016
Dit rapport geeft een evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst, waarbij de schade en overlast van de soorten van de provinciale vrijstellingslijst en zeven extra soorten in beeld zijn gebracht. Per soort is informatie opgenomen over de staat v ...
help
Evaluatie tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten : onderdeel onderzoek naar alternatieven [Boek]
Visser, A.J. \ Spruijt, J. \ Timmer, R.D. \ Schotman, A.G.M. \ Dekking, A.J.G. \ Groten, J.A.M. \ Buij, R. \ Melman, Th.C.P. \ 2016
help
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer [Boek]
Melman, Dick \ Buij, Ralph \ Schotman, Alex \ Vos, Claire \ Verdonschot, Ralf \ Sierdsema, Henk \ Vanmeulebrouk, Bas \ 2016
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen d ...
help
Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij [Boek]
Buij, Ralph \ Jansman, Hugh \ 2016
In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden o ...
help
Effectiviteit wildschadepreventie : beoordelingsmethodiek en literatuurreview [Boek]
Buij, Ralph \ Lammertsma, Dennis \ Melman, Dick \ 2016
Er is een methodiek opgesteld om studies naar middelen voor wildschadepreventie te kunnen beoordelen. De methodiek betreft enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en anderzijds de effectiviteit van de middelen. Naast effectiviteit ...
help
Pesticides in the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) : a scoping study of current and future use, associated risks and identification of actions for risk mitigation [Boek]
Lahr, Joost \ Buij, Ralph \ Katagira, Franciska \ Valk, Harold van der \ 2016
SAGCOT, the ‘Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania’, is a coordinated initiative to boost agricultural output in southern Tanzania through public and private investment, to improve food security, reduce rural poverty and sustain the envir ...
help
Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling [Boek]
Buij, R. \ Schotman, A. \ Lammertsma, D. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2016
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
help
Doorstart van het Nederlandse korhoen? : oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud [Boek]
Jansman, H.A.H. \ Buij, R. \ Groot, G.A. de \ Hammers, M. \ 2014
De laatst overgebleven Nederlandse korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug bereikte in 2012 een historisch dieptepunt met slechts twee getelde hanen. Om het uitsterfrisico te verkleinen zijn in april 2012 en 2013 respectievelijk vier en 25 korhoen ...
help
Uitwerking kerngebieden weidevogels : peiling draagvlak bij provincies, verbreding kennissysteem BoM [Boek]
Melman, T.C.P. \ Sierdsema, H. \ Buij, R. \ Roerink, G. \ Holt, H. ten \ Martens, S. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Schotman, A.G.M. \ 2014
De zogenaamde kerngebebiedbenadering voor weidevogels (Teunissen et al. 2012) is verder verkend en uitgewerkt op drie aspecten: (1) bestuurlijk draagvlak, (2) uitbreiding van het kennissysteem Beheer-op-Maat voor de beoordeling van de kwaliteit van h ...
help
Nederlandse biodiversiteit : hoe belangrijk is het stedelijk gebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lahr, J. \ Lammertsma, D.R. \ Bijlsma, R.J. \ Weeda, E.J. \ Buij, R. \ Snep, R.P.H. \ 2014
Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschit leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands soortenregister voorgelegd aan een aantal ...
help
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen [Boek]
Melman, T.C.P. \ Buij, R. \ Hammers, M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Riel, M.C. van \ 2014
In het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb-2016) worden vier agrarisch leefgebieden onderscheiden en daarbinnen 10 beheertypen. Deze eenheden vormen de basiseenheden van het stelsel waarvan het beheer in zogenaamde gebiedsplanne ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.