help
Moeilijkheden bij bedrijfsbeëindiging \ Vakblad vers-inspiratie [Artikel]
Buitelaar, J. \ 2018
Bijna drie jaar geleden is de Wet werk en inkomen ingevoerd. Deze blijkt nu voor ondernemers die hun bedrijf willen of moeten staken, rampzalige gevolgen te hebben.
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
De omvang van de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland [Boek]
Klapwijk, Ashley \ Nijskens, Rob \ Buitelaar, Edwin \ 2017
help
Planeconomie en organische gebiedsontwikkeling \ Grondzaken in de praktijk [Artikel]
Buitelaar, E. \ Kooiman, M. \ Robbe, C. \ 2012
Organische gebiedsontwikkeling vraagt om een andere manier van werken, ook van de planeconoom. Het traditionele denken in termen van (gemeentelijke) grondexploitaties is niet goed toepasbaar bij deze vorm van ontwikkeling in de toekomst. In dit artik ...
help
Masterclass PID tunen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusden, R. van \ Buitelaar, R. \ Timmerman, P. \ 2012
Om de veel toegepaste PID-regelaar te doorgronden heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DHV gevraagd de theorie achter deze regelaar toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit is in een tweetal sessies door DHV uitgevoerd in een ...
help
Het systeem kraakt : systeemverandering als opgave voor de leefomgeving \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Buitelaar, E. \ Hajer, M. \ 2011
Meer woningen bouwen, mobiliteit in goede banen leiden, menging van bevolkingsgroepen, afstemming van functies, stedelijke herstructurering, het terugdringen van de uitstoot van fijn stof, vermesting tegengaan : allemaal 'klassieke' opgaven en doelst ...
help
Beoordeling bezuinigingsvoorstellen op het terrein van Leefomgeving en Natuur [Boek]
Wieringa, K. \ Stolwijk, H.J.J. \ Hanemaaijer, A.H. \ Buitelaar, E. \ [2011]
In hun beoordeling hebben de instituten voor verschillende bezuinigingsvoorstellen aangegeven wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving en, zo mogelijk, voor de economie. Daarnaast hebben zij gekeken naar de mogelijke samenhang tussen verschillende v ...
help
Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening : eerste resultaten [Boek]
Buitelaar, E. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert de werking van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die in 2008 in werking is getreden. De evaluatieperiode beslaat de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van de wet, dat wil zeggen de periode 2008-20 ...
help
Themanummer : groei en krimp in Nederland \ Demos [Artikel]
Schnabel, P. \ Latten, J.J. \ Derks, W. \ Verwest, F. \ Sorel, N. \ Buitelaar, E. \ Bargeman, C.A. \ Wissen, L.J.G. van \ 2009
De bevolkingsomvang van Nederland neemt nog steeds toe. Op gemeentelijk niveau krimpt de bevolking echter in een deel van de plattelandsgemeenten en in economisch minder aantrekkelijke gebieden in het noorden, oosten en zuiden van ons land. Vooral jo ...
help
Ex-durante evaluatie Wro : evaluatieontwerp en nulmeting [Boek]
Buitelaar, E. \ Sorel, N. \ 2009
Het Planbureau voor de Leefomgeving voert, op verzoek van de minister van VROM, een evaluatieonderzoek uit naar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad. Het gaat hier om een zogenaamde 'ex-durante evaluatie', dat wil ...
help
De juridische en culturele betekenis van grond \ Agora [Artikel]
Buitelaar, E. \ 2008
Grondeigendom kan vanuit verschillende theoretische perspectieven benaderd worden. In dit artikel wordt het economisch en het sociologisch perspectief van grondeigendom uiteengezet. Grondeigendom is niet alleen een middel om te kunnen bouwen, maar he ...
help
Regionale krimp en woningbouw : omgaan met een transformatieopgave [Boek]
Verwest, F. \ Sorel, N. \ Buitelaar, E. \ Egmond, F. \ 2008
help
Grond voor natuur \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Segeren, A. \ Buitelaar, E. \ Pols, L. \ 2008
Met het stijgen van de grondprijzen is het steeds moeilijker om landbouwgrond aan te kopen en om te zetten in natuur- of recreatiegebieden of in gebieden die overstromingen moeten tegengaan. Wat kan de overheid doen om toch haar doelstellingen te rea ...
help
Stedelijke transformatie en grondeigendom [Boek]
Buitelaar, E. \ Segeren, A. \ Kronberger, P. \ Noorman, N. \ 2008
De ruimte in Nederland is beperkt. Met stedelijke transformatie kan het bestaand bebouwd gebied beter worden benut. Dit vermindert de noodzaak tot uitbreidingslocaties. • Voor stedelijke transformatie is grond nodig. Om ergens te kunnen bouwen of ren ...
help
Tot op de dag van vandaag heb ik een haat-liefdeverhouding met planning \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Buitelaar, E. \ 2007
Afscheid van Ton Kreukels, als hoogleraar planologie (Universiteit Utrecht). Het emeritaat werd ingeleid met het seminar "Een toekomst van planning?". In dit interview een terugblik op de Utrechtse carrière van een zeer uitgesproken planoloog
help
Ook regels sturen de ruimte \ Geografie [Artikel]
Buitelaar, E. \ Needham, D.B \ 2007
In discussie over ruimtelijke ordening lijkt het soms alsof informele en formele regels er niet meer toe doen. De ruimtelijke inrichting zou bepaald worden door macro-ontwikkelingen, en slechts in zeer geringe mate gestuurd kunnen worden. Volgens de ...
help
De groei van China is houdbaar \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Buitelaar, P. \ 2006
China integreert in hoog tempo in de wereldeconomie. In 2004 bedroeg het aandeel van de Chinese export in de wereldexport zeven procent, een verdubbeling sinds 2000. Dit artikel geeft een beknopte schets van de ontwikkeling èn de problemen van de Chi ...
help
De blinde vlek van het RPB \ Geografie [Artikel]
Buitelaar, E. \ 2006
Het Ruimtelijk Planbureau bestaat pas enkele jaren, maar heeft een niet meer weg te denken plek in de ruimtelijke wetenschappen door de grote stroom van publicaties (rapporten, artikelen, columns). De auteur signaleert, dat het RPB bij zijn analyses ...
help
Riek Bakker : hoe een niet-bestuurder bestuurt \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Goverde, H.J.M. \ Buitelaar, E. \ 2006
Als stedenbouwkundige was Riek Bakker betrokken bij een aantal grote ruimtelijke projecten, zoals het stationsgebied van Utrecht en bij Leidsche Rijn. Bij complexe processen moet soms onorthodox worden opgetreden. Door haar daadkrachtig optreden neem ...
help
De retoriek voorbij \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Buitelaar, E. \ Needham, D.B. \ 2005
Planologie is een toegepaste wetenschap, met een nauwe band tussen wetenschap en praktijk. Het is dan ook belangrijk dat planologen een mening hebben over hoe de praktijk verbeterd kan worden. Aan visies over nota's en ontwikkelingsplanologie geen ge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.