help
Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Fujita, Y. \ Dorland, E. \ Chardon, W. \ Jong, A.L. de \ 2018
Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voormalige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alter ...
help
Toepassing van drinkwaterslib op fosfaatrijke gronden t.b.v. natuurontwikkeling : TKI Watertechnologie [Boek] - Website versie
Dorland, Edu \ Palmen, Luc \ Fujita, Yuki \ Chardon, Wim \ Jong, Aalke Lida de \ 2017
Ontwikkel een machine waarmee drinkwaterslib op een effectieve manier ingebracht kan worden op fosfaatrijke gronden om zo de fosfaat-beschikbaarheid te verminderen en natuurontwikkeling te stimuleren. Dat was de technologische doelstelling die we ons ...
help
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
help
Evaluation of exposure scenarios on intentional microbiological contamination in a drinking water distribution network \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J. \ Forêt, J.M. \ Chardon, J. \ Teunis, P. \ Bouwknegt, M. \ Tangena, B. \ 2016
Drinking water distribution networks are vulnerable to accidental or intentional contamination events. The objective of this study was to investigate the effects of seeding duration and concentration, exposure pathway (ingestion via drinking of water ...
help
Vermindering van de fosfaatbelasting oppervlaktewater met P-bindende drain : rapportage monitoring veldpilot en onderzoek naar praktische inpasbaarheid van de maatregel [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Chardon, W.J. \ Vreeburg, P.J.M. \ 2015
Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen, is een fosfaat (P)-bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderz ...
help
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
help
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation [Proefschrift]
Schoumans, O.F. \ 2015
Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronde ...
help
Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft : medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Chardon, W.J. \ Windt, R. de \ Comans, R.N.J. \ 2015
Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen di ...
help
Pilot effectgerichte verwijdering fosfaat bollenstreek: resultaten veldpilot voorhout en synthese diverse maatregelen [Boek]
Buijert, Arjen \ Talens, Renee \ Chardon, Wim \ Groenenberg, Bert Jan \ Jansen, Stefan \ Gerritse, Jan \ 2015
help
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
help
Veranderingen van de zwavelbalans van de Nederlandse bodem : beantwoording van een helpdeskvraag [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Chardon, W.J. \ 2014
Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van een helpdeskvraag zeven vragen gesteld over een verandering in het gebruik van zwavelhoudende stoffen als meststof in de landbouw. Dit rapport beantwoordt deze vragen. Maatregelen ter voorko ...
help
Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol [Boek]
Ehlert, P. \ Chardon, W. \ Burgers, S. \ 2014
Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem ...
help
Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : test van maatregelen die fosforemissie verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Jansen, S. \ Gerritse, J. \ Buijer, A. \ Talens, R. \ Krol, A. \ 2014
In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnl ...
help
Immobiliseren fosfaat met ijzerslib : natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Koopmans, G.F. \ 2014
Bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden is een hoge beschikbaarheid van fosfaat vaak een probleem wanneer een soortenrijke vegetatie wordt nagestreefd. Afgraven van de bouwvoor is niet altijd mogelijk, soms ongewenst of te kostbaar, en v ...
help
Bodemontwikkeling voor natuur : het uitmijnexperiment voor de Westelijke Langstraat [Boek]
Delft, B. van \ Chardon, W. \ Dijkman, W. \ 2013
Het verlagen van de fosfaatgehaltes in het profiel van de landbouwgrond in de Westelijke Langstraat kan twee doelen dienen: • Voorkomen dat de bodem fosfaat afgeeft aan het grondwater (en dus oppervlaktewater) waardoor er fosfaat arm oppervlaktewater ...
help
Fosfaat uitmijnen, goed voor natuur, milieu en tegen schaarste van P ? [Presentatie]
Chardon, W. \ Delft, B. van \ [2013]
Beschikbaarheid fosfaat kan verlaagd worden door bodem “uit te mijnen”: bijvoorbeeld door het maaien en afvoeren van gras, of oogsten van gewas. Uitmijnen (verschralen) is een goede optie om uitspoeling van fosfaat naar grondwater te verminderen, en ...
help
Sterke vermindering van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met de fosfaatbindende drain [Brochure]
Groenenberg, B.-J. \ Chardon, W. \ Koopmans, G. \ 2013
Voor gedraineerde landbouwgronden (meer dan 50% in Nederland) heeft Alterra de fosfaatbindende drain ontwikkeld. Dit is een normale buisdrain die is ingebed in ijzerzand. De omhulling met ijzerzand bindt het fosfaat uit het fosfaatrijke water voor he ...
help
Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen [Poster]
Chardon, W. \ Groenenberg, B.J. \ [ca. 2013]
Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ( ...
help
Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem [Boek]
Chardon, W.J. \ Oenema, O. \ 2013
Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat ...
help
Mitigation options for reducing nutrient emissions from agriculture : a study amongst European member states of Cost action 869 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Chardon, W.J. \ Bechmann, M. \ Gascuel-Odoux, C. \ Hofman, G. \ Kronvang, B. \ Litaor, M.I. \ Lo Porto, A. \ Newell-Price, P. \ Rubæk, G. \ 2011
The Water Framework Directive (WFD) requires improvement to the quality of surface water and groundwater. In the past many measures have been implemented to reduce the contribution of point sources, and as a result diffuse pollution from agricultural ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.