Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Clevering
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
help
Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Bakel, P.J.T. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Chardon, W.J. \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ 2009
Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
help
Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing [Boek]
Noij, I.G.A.M. \ Salm, C. van der \ Massop, H.T.L. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Schuiling, C. \ Pleijter, M. \ Clevering, O.A. \ Bakel, P.J.T. van \ Chardon, W.J. \ Walvoort, D.J.J. \ 2009
Voor het beleidskader fosfaat van de Provincie Limburg zijn kaarten geproduceerd van Noord- en Midden-Limburg met de stroomgebieden, die prioriteit verdienen bij de aanpak van de fosfaatproblematiek op basis van de criteria oppervlaktewaterkwaliteit, ...
help
Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
help
Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer [Brochure]
Clevering, O. \ Oppedijk van Veen, J. \ Buck, A. de \ Hoving, I. \ 2008
Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast la ...
help
Puntbelastingen in de open teelten – kwantificeren van restwaterstromen en oplossingsrichtingen : thema: emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen BO-06-009-006 [Poster]
Wenneker, M. \ Beltman, W. \ Clevering, O. \ Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ Werd, R. de \ 2008
Er is onvoldoende inzicht over routes of handelingen die tot puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden. Daarnaast is onvoldoende bekend welke bijdrage puntemissies leveren aan de overschrijding van normen voor oppervlaktewater in Neder ...
help
Versterkt belasting watersysteem met bestrijdingsmiddelen de gevolgen van eutrofiëring? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lange, M. de \ Arts, G.H.P. \ Clevering, O. \ 2008
In veel Nederlandse wateren komen terugkerende (blauw)algen voor. Dit belemmert het bereiken van een goede ecologische toestand, zoals de KRW voorschrijft. Is de oorzaak hiervan enkel de nutriëntenbelasting of spelen ook toxische stoffen, zoals bestr ...
help
Haarlemmermeer: doorspoelen of verzilten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witjes, T. \ Clevering, O. \ Blom, R. \ 2008
De gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen de ruimtelijke ontwikkeling in de Haarlemmermeerpolder inzetten om zoveel mogelijk een duurzaam watersysteem na te streven. Het verminderen van de hoeveelheid doorspoelwater is h ...
help
Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel [Boek]
Clevering, O. \ Weide, R. van der \ 2008
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
help
Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
help
Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
help
Slimme maatregelen voor schoon oppervlaktewater [Brochure]
Clevering, O. \ Wageningen UR \ 2008
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een goede ecologische kwaliteit hebben. Om dit te bereiken kan het nodig zijn dat belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat wordt teruggedrongen. De ove ...
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Zuiveringsmoerassen voor drainwater : tussenrapportage [Boek]
Clevering, O.A. \ Verstegen, H.A.G. \ Meyel, J.M.J. van \ Haan, J.J. de \ 2007
Om de perspectieven van zuiveringsmoerassen onder Nederlandse omstandigheden te onderzoeken zijn in 2005 drie moerasfilters en in 2006 één moerasbufferstrook op proefbedrijf Vredepeel aangelegd. In dit rapport wordt ingegaan op het ontwerp en de aanl ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
De boer als waterbeheerder : Nederland leeft met water [Poster]
Clevering, O. \ Boers, P. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N. \ Boekhoff, M. \ 2006
In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in ...
help
Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015 [Boek]
Wiel, K. aan de \ Clevering, O. \ Dijk, W. van \ Schils, R. \ Boers, P. \ Tosserams, M. \ 2006
Aanleiding van de voorliggende studie is de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van een inventarisatie van de emissies in het totale stroomgebied, met behulp van de database van het Emissie Registratie Collectief (ERC), blijk ...
help
Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
help
Resultaten zuiveringsmoerassen 2005-2006 [Boek]
Haan, J. de \ Clevering, O. \ 2006
Het project Nutriënten Waterproof richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlies van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater én een goede opbrengst van de gewassen. Om dit te bereiken worden d ...
help
Verloop nitraatconcentraties in een perceel met bufferstrook \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heinen, M. \ Beek, C.L. van \ Clevering, O. \ 2006
Voor een 3,5 jaar oude bufferstrook met gras langs een sloot op zandgrond zijn gedurende twee opeenvolgende uitspoelseizoenen de stikstofconcentraties in het bovenste grondwater regelmatig bemonsterd op diverse afstanden van de sloot. De stikstofconc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.